Mufradat Mukasurat 12 (Baqarah 77 – 83)

Mufradat Mukasurat 12

7AE83755-232E-4AEB-A8A2-6CBCAE3647AD

Ayat 2:77

Mufradat 566: kalimah يُسِرُّونَ adalah dalam bentuk fi’il mudhari’ jamak dan ia bermaksud ‘mereka menyembunyikan‘.

Ia di dalam format Wazan IV (أفعل)

Kata dasar sama dengan Mufradat 519 (Baqarah:69): س ر ر yang bermaksud gembira, suka, bercakap dengan rahsia, memberitahu rahsia, menjelaskan rahsia, rahsia, hati, naluri, perkahwinan, asal, misteri, secara bersendirian.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 44 kali di dalam Al-Qur’an.

Jadi kita sudah jumpa beberapa kalimah yang menggunakan kata dasar ini:

Kalimah ُتَسُّر (menggembirakan) dalam Baqarah:69

Dan sekarang kita melihat kalimah يُسِرُّونَ (mereka menyembunyikan)

 

Mufradat 567: kalimah يُعلِنُونَ adalah dalam bentuk fi’il mudhari’ jamak dan ia bermaksud ‘mereka lahirkan‘ atau ‘mereka zahirkan‘.

Ia di dalam format Wazan IV (أفعل)

Kata dasar: ع ل ن yang bermaksud buka kepada umum, diketahui.

Kalimah iklan diambil dari kata dasar ini.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 16 kali di dalam Al-Qur’an.


 

Ayat 2:78

Mufradat 568: kalimah أُمِّيُّونَ adalah dalam bentuk isim jamak dan ia bermaksud ‘orang-orang yang buta huruf‘. Iaitu mereka yang tidak tahu membaca.

Kata dasar: أ م م yang bermaksud mencadangkan, menuju ke sesuatu tempat, ibu, punca, prinsip, buta huruf, tiada ilmu kitab, puak, komuniti, umat, generasi, ciptaan Allah, iman, agama, masa, orang yang dijadikan contoh, orang beragama, pemimpin, imam, di hadapan.

Kalimah Ummi, imam, umat diambil dari kata dasar ini.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 119 kali di dalam Al-Qur’an. Bentuk-bentuk yang lain:

2:124 إِمَامًا (sebagai pemimpin)
2:128 أُمَّةً (ummat)
3:7 أُمُّ (induk)
3:20 أُمِّيِّينَ (buta huruf, tidak boleh membaca)
4:11 أُمِّ (ibu)
4:23 أُمَّهَاتُ (ibu-ibu)
5:2 ءَامِّينَ (mengunjungi)
6:38 أُمَمٌ (umat-umat)
7:157 الْأُمِّيَّ (buta huruf)
7:168 أُمَمًا (sebagai umat-umat)
9:12 أَئِمَّةَ (para pemimpin)
11:8 أُمَّةٍ (masa)
15:79 إِمَامٍ (jalan raya)
20:94 يَبنَؤُمَّ (wahai anak ibuku)
21:92 أُمَّةً (agama)
36:12 إِمَامٍ (kitab rekod)
46:12 إِمَامًا (panduan ikutan)
75:5 أَمَامَ (di masa hadapan)

 

Mufradat 569: kalimah أمانِىَّ adalah dalam bentuk isim mansub dan ia bermaksud ‘harapan kosong‘.

Kata dasar: م ن ي yang bermaksud membuktikan kepada seseorang, menjadi orang tengah, mengharap.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 21 kali di dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 570: kalimah إن adalah dalam bentuk harf nafi dan ia bermaksud ‘tidaklah‘. Kita tahu dengan penambahan kalimah إِلَّا selepas itu.

Kalimah ini digunakan sebanyak 114 kali di dalam Al-Qur’an.


 

Ayat 2:79

Mufradat 571: kalimah وَيلٌ adalah dalam bentuk isim dan ia bermaksud ‘kecelakaan‘.

Kata dasar: و ى ل yang bermaksud penderitaan, kesusahan, celaka.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 40 kali di dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 572: kalimah يكتبون adalah dalam bentuk fi’il mudhari’ jamak dan ia bermaksud ‘mereka menulis‘.

Kata dasar sama dengan Mufradat 32 (Baqarah:2): ك ت ب yang bermaksud tulis, sebut, arahan, mendekatkan, kumpul, jahit, sesuatu yang ditulis, dan lain-lain lagi.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 319 kali di dalam Al-Qur’an.

Jadi kita sudah jumpa beberapa kalimah yang menggunakan kata dasar ini:

Kalimah كِتاب (buku) dalam Baqarah:2

Dan sekarang kita melihat kalimah يكتبون (mereka menulis)

 

Mufradat 573: kalimah أيدِي adalah dalam bentuk isim jamak dan ia bermaksud ‘tangan-tangan‘.

Kata dasar: ي د ي yang bermaksud sentuh, bantu, melakukan kebaikan, pemurah, menunjuk kekuasaan, tangan, kekuatan kewangan, pemilikan. Kata dasar ini ada juga digunakan dalam Mufradat 499 (Baqarah:66).

Kata dasar ini digunakan sebanyak 120 kali di dalam Al-Qur’an.

Jadi kita sudah jumpa beberapa kalimah yang menggunakan kata dasar ini:

Kalimah يَدَي (dua tangan) dalam Baqarah:66

Dan sekarang kita melihat kalimah أيدِي (angan-tangan)

 

Mufradat 574: kalimah يَشْتَرُوا adalah dalam bentuk fi’il mudhari’ jamak mansub dan ia bermaksud ‘mereka menukar‘.

Kata dasar sama dengan Mufradat 116 (Baqarah:16): ش ر ي yang bermaksud beli, jual, tukar, menyempurnakan pembelian, menolak, memilih, lebih suka.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 25 kali di dalam Al-Qur’an.

Jadi kita sudah tengok beberapa kalimah yang menggunakan kata dasar ini:

Kalimah اشتَرَوا (mereka telah membeli) dalam Baqarah:16

Kalimah تَشتَرُوا (kamu menjual, kamu menukar) dalam Baqarah:41

Dan sekarang kita melihat kalimah يَشْتَرُوا (mereka menukar)

 

Mufradat 575: kalimah كَتَبَتْ adalah dalam bentuk fi’il madhi muannath dan ia bermaksud ‘dia telah menulis‘.

Kata dasar sama dengan Mufradat 32 (Baqarah:2): ك ت ب yang bermaksud tulis, sebut, arahan, mendekatkan, kumpul, jahit, sesuatu yang ditulis, dan lain-lain lagi.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 319 kali di dalam Al-Qur’an.

Jadi kita sudah jumpa beberapa kalimah yang menggunakan kata dasar ini:

Kalimah كِتاب (buku) dalam Baqarah:2

Kalimah يكتبون (mereka menulis) di atas

Dan sekarang kita melihat kalimah كَتَبَتْ (dia telah menulis)

 

Mufradat 576: kalimah َيَكسِبُون adalah dalam bentuk fi’il mudhari’ jamak dan ia bermaksud ‘mereka perolehi hasil‘.

Kata dasar: ك س ب yang bermaksud mendapat hasil, mengejar, mengumpul, melakukan, hasil.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 67 kali di dalam Al-Qur’an.


 

Ayat 2:80

Mufradat 577: kalimah َّتَمَس adalah dalam bentuk fi’il mudhari’ dan ia bermaksud ‘menyentuh‘.

Kata dasar: م س س yang bermaksud menyentuh dan merasa dengan tangan, memukul, mengenakan, sesuatu yang susah.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 61 kali di dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 578: kalimah أَيَّامًا adalah dalam bentuk isim jamak dan ia bermaksud ‘beberapa hari‘.

Kata dasar sama dengan Mufradat 11 (Fatihah:4): ي و م yang bermaksud hari, era, masa, hari ini, jangka masa.

Jadi kita sudah jumpa beberapa contoh kata dasar ini digunakan dalam Al-Qur’an.

Kalimah يَومٌ (masa, “period”, jangkamasa) dalam Fatihah:4

Kalimah يَومًا (satu hari) dalam Baqarah:48

Dan sekarang kita melihat kalimah أَيَّامًا (beberapa hari)

 

Mufradat 579: kalimah ًمَعدُودَة adalah dalam bentuk isim sifah dan ia bermaksud ‘beberapa‘. Iaitu bilangan yang boleh dikira, tidak banyak.

Kata dasar sama dengan Mufradat 198 (Baqarah:24): ع د د yang bermaksud mengira, bilangan, jangkaan, persediaan.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 57 kali di dalam Al-Qur’an.

Jadi kita sudah jumpa beberapa contoh kata dasar ini digunakan dalam Al-Qur’an:

Kalimah أُعِدَّت (telah disediakan) dalam Baqarah:24

Dan sekarang kita melihat kalimah ًمَعدُودَة (beberapa)

 

Mufradat 580: kalimah قُل adalah dalam bentuk fi’il amar dan ia bermaksud ‘katakanlah‘. Kalimah ini banyak sekali di dalam Al-Qur’an.

Kata dasar sama dengan Mufradat 71 (Baqarah:8): ق و ل yang bermaksud bercakap, memanggil, dipanggil, perkataan, ucapan, memberi pendapat.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 1,722 kali dalam Al-Qur’an.

Jadi kita sudah jumpa beberapa kalimah yang menggunakan kata dasar ini:

Kalimah يَقُول (dia berkata) seperti digunakan dalam Baqarah:8

Kalimah قِيلَ (dikatakan) seperti digunakan dalam Baqarah:11

Kalimah قَالُوا (mereka telah berkata) seperti digunakan dalam Baqarah:11

Kalimah يَقُولُونَ yang bermaksud ‘mereka berkata’ dalam Baqarah:26

Kalimah أقُل (aku berkata) dalam Baqarah:33

Kalimah قُلْنَا (kami telah berkata) dalam Baqarah:34

Kalimah قُلْتُمْ (kamu telah berkata) dalam Baqarah:55

Kalimah قُولُوا (kamu katakanlah) dalam Baqarah:80

Kalimah قَوْلًا (perkataan) dalam Baqarah:59

Dan sekarang kita melihat kalimah قُل (katakanlah)

 

Mufradat 581: kalimah عَهْدًا adalah dalam bentuk isim dan ia bermaksud ‘satu perjanjian‘.

Kata dasar sama dengan Mufradat 231 (Baqarah:27): ع ه د yang bermaksud bersumpah, perjanjian, pertalian, permintaan, tanggungjawab, masa, benar, persahabatan, kasih mesra, keselamatan.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 46 kali di dalam Al-Qur’an.

Jadi kita sudah jumpa beberapa kalimah yang menggunakan kata dasar ini:

Kalimah َعَهد (perjanjian) dalam Baqarah:27

Dan sekarang kita melihat kalimah عَهْدًا (satu perjanjian)

 

Mufradat 582: kalimah يُخلِفَ adalah dalam bentuk fi’il mudhari’ dan ia bermaksud ‘dia memungkiri‘.

Ia di dalam format Wazan IV (أفعل)

Kata dasar sama dengan Mufradat 258 (Baqarah:30): خ ل ف yang bermaksud menyusul selepas sesuatu, pengganti, menjadi pembekal kepada seseorang, mengganti barang, memukul dari belakang, teringin kepada pasangan orang lain, ditinggalkan tidak ikut serta, berkata tentang seseorang di belakang dia, menjadi rosak, bersara, berpaling dari sesuatu, jadi bodoh, melantik seseorang sebagai pengganti pimpinan, tidak bersetuju dengan seseorang, membangkang seseorang, memungkiri janji dan lain-lain.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 127 kali dalam Al-Qur’an.

Jadi kita sudah jumpa beberapa kalimah yang menggunakan kata dasar ini:

Kalimah خَلِيفَة (‘khalifah‘ iaitu pengganti yang sebelumnya) dalam Baqarah:30

Kalimah خَلف (‘di belakang’ atau ‘yang mengikuti’) dalam Baqarah:66

Dan sekarang kita melihat kalimah يُخلِفَ (memungkiri)

 

Mufradat 583: kalimah تَقُولونَ adalah dalam bentuk fi’il mudhari’ jamak dan ia bermaksud ‘kamu mengatakan‘.

Kata dasar sama dengan Mufradat 71 (Baqarah:8): ق و ل yang bermaksud bercakap, memanggil, dipanggil, perkataan, ucapan, memberi pendapat.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 1,722 kali dalam Al-Qur’an.

Jadi kita sudah jumpa beberapa kalimah yang menggunakan kata dasar ini:

Kalimah يَقُول (dia berkata) seperti digunakan dalam Baqarah:8

Kalimah قِيلَ (dikatakan) seperti digunakan dalam Baqarah:11

Kalimah قَالُوا (mereka telah berkata) seperti digunakan dalam Baqarah:11

Kalimah يَقُولُونَ yang bermaksud ‘mereka berkata’ dalam Baqarah:26

Kalimah أقُل (aku berkata) dalam Baqarah:33

Kalimah قُلْنَا (kami telah berkata) dalam Baqarah:34

Kalimah قُلْتُمْ (kamu telah berkata) dalam Baqarah:55

Kalimah قُولُوا (kamu katakanlah) dalam Baqarah:80

Kalimah قَوْلًا (perkataan) dalam Baqarah:59

Kalimah قُل (katakanlah) dalam Baqarah:80 di atas

Dan sekarang kita melihat kalimah تَقُولونَ (kamu mengatakan)


 

Ayat 2:81

Mufradat 584: kalimah بَلَى adalah dalam bentuk harf dan ia bermaksud ‘ya, bahkan‘.

Kalimah ini digunakan sebanyak 22 kali di dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 585: kalimah كَسَبَ adalah dalam bentuk fi’il madhi dan ia bermaksud ‘dia telah mendapat hasil‘.

Kata dasar sama dengan Mufradat 575 (Baqarah:79): ك س ب yang bermaksud mendapat hasil, mengejar, mengumpul, melakukan, hasil.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 67 kali di dalam Al-Qur’an.

Jadi kita sudah jumpa beberapa kalimah yang menggunakan kata dasar ini:

Kalimah َيَكسِبُون (mereka perolehi hasil) dalam Baqarah:79

Dan sekarang kita melihat kalimah كَسَبَ (dia telah mendapat hasil)

 

Mufradat 586: kalimah سَيِّئَةً adalah dalam bentuk isim sifah dan ia bermaksud ‘keburukan‘ atau ‘dosa‘.

Kata dasar sama dengan Mufradat 377 (Baqarah:49): س و أ yang bermaksud memberi layanan buruk, melakukan kejahatan, apa-apa yang menjadikan seseorang sedih, perbuatan yang buruk, dosa, pelaku dosa.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 167 kali di dalam Al-Qur’an.

Jadi kita sudah jumpa beberapa kalimah yang menggunakan kata dasar ini:

Kalimah سُوٓءَ (‘buruk’, ‘jahat‘) dalam Baqarah:49

Dan sekarang kita melihat kalimah سَيِّئَةً (keburukan’ atau ‘dosa’)

 

Mufradat 587: kalimah أحٰطَت atau أحٰطَ adalah dalam bentuk fi’il madhi dan ia bermaksud ‘dia telah meliputi‘.

Ia di dalam format Wazan IV (أفعل)

Kata dasar sama dengan Mufradat 150 (Baqarah:19): ح و ط yang bermaksud menjaga, mengawasi, mengelilingi.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 28 kali dalam Al-Qur’an.

Jadi kita sudah jumpa beberapa kalimah yang menggunakan kata dasar ini:

Kalimah ٌمُحِيط (yang meliputi) dalam Baqarah:19

Dan sekarang kita melihat kalimah أحٰطَت atau أحٰطَ (dia telah meliputi)

 

Mufradat 588: kalimah خَطيئَةٌ adalah dalam bentuk isim dan ia bermaksud ‘dosa‘.

Kata dasar sama dengan Mufradat 432 (Baqarah:58): خ ط أ yang bermaksud melakukan kesalahan yang layak dihukum, meninggalkan sesuatu, sesuatu jauh tidak dapat dicapai.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 22 kali di dalam Al-Qur’an.

Jadi kita sudah jumpa beberapa kalimah yang menggunakan kata dasar ini:

Kalimah خَطٰيٰ (dosa-dosa) dalam Baqarah:58

Dan sekarang kita melihat kalimah خَطيئَةٌ (dosa)


 

Ayat 2:83

Mufradat 589: kalimah تَعْبُدُونَ adalah dalam bentuk fi’il mudhari’ jamak dan ia bermaksud ‘kamu menghambakan diri‘.

Kata dasar sama dengan Mufradat 15 (Fatihah:5): ع ب د yang bermaksud melayan, melakukan ibadah, mengagungkan, taat dengan kerendahan hati, meluluskan, ketaatan, hamba, menghambakan.

Kata dasar ini digunakan sebagai 275 kali di dalam Al-Qur’an.

Jadi kita sudah jumpa beberapa kalimah yang menggunakan kata dasar ini:

Kalimah نَعبُدُ (kami menyembah) dalam Fatihah:5

Kalimah اعبُدُوا (‘hambakanlah, beribadatlah’) dalam Baqarah:21

kalimah عَبدِ (hamba) dalam Baqarah:23

Dan sekarang kita melihat kalimah تَعْبُدُونَ (kamu menghambakan diri)

 

Mufradat 590: kalimah وٰلِدَينِ atau والِدَينِ adalah dalam bentuk isim muthanna dan ia bermaksud ‘dua ibubapa‘. Ini adalah kerana ada penambahan يْنِ di hujung kalimah ini yang membawa maksud ‘dua’.

Kata dasar: و ل د yang bermaksud melahirkan, mendapat anak.

Kadangkala ada anak-anak kita yang panggil bapa mereka dengan gelaran ‘waleed’ itu diambil dari kata dasar ini. Kalimah maulud juga diambil dari kata dasar ini.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 102 kali di dalam Al-Qur’an. Boleh rujuk kalimah lain:

2:83 وَالِدَينِ
2:116 وَلَدًا
2:233 وَالِدَاتٌ
2:233 اَولَاد
2:233 مَولودٌ
2:233 وَالِدَةٌ
2:233 وَلَدٌ
4:7 وَالِدَانِ
4:75 وِالدان
9:69 اَولَادًا
11:72 اَلِدَ
14:41 وَالِدَيّ
19:15 وُلِدَ
19:33 وُلِدَت
26:18 وَلِيدًا
31:33 وَالِدٌ
37:152 وَلَدَ
58:2 وَلَدْنَ
71:27 يَلِيدوا
112:3 يَلِدْ
1112:3 يَولَدْ

 

Mufradat 591: kalimah إِحْسَانًا adalah dalam bentuk isim dan ia bermaksud ‘berlaku baik‘.

Ia di dalam format Wazan IV (أفعل)

Kata dasar sama dengan Mufradat 435 (Baqarah:58): ح س ن yang bermaksud cantik, baik, bagus.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 194 kali di dalam Al-Qur’an.

Jadi kita sudah jumpa beberapa kalimah yang menggunakan kata dasar ini:

Kalimah مُحسِنِين (orang-orang yang melakukan perbuatan yang baik) dalam Baqarah:58

Dan sekarang kita melihat kalimah إِحْسَانًا adalah dalam bentuk isim dan ia bermaksud ‘yang baik’.

 

Mufradat 592: kalimat ذِى القُربَى adalah dalam bentuk isim dan ia bermaksud ‘sanak saudara‘.

Kalimah ذى bermaksud ‘mempunyai’. Ini seperti nama DzulQarnain yang bermaksud ‘mempunyai dua tanduk’.

Kalimah قربى bermaksud ‘rapat’. Kata dasar yang sama dengan Mufradat 299 (Baqarah:35): ق ر ب yang bermaksud rapat, dekat, mendekati, di tangan, ahli keluarga, perhubungan rapat, mendekatkan kepada Allah, malam, qurban.

Jadi, apabila dua kalimah ini digabungkan, ia bermaksud ‘sanak saudara’.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 96 kali di dalam Al-Qur’an.

Jadi kita sudah jumpa beberapa kalimah yang menggunakan kata dasar ini:

Kalimah تَقرَبَ (engkau dekati) dalam Baqarah:35

Dan sekarang kita melihat kalimat ذِى القُربَى (anak saudara)

 

Mufradat 593: kalimah يَتٰمٰى atau يَتامٰى adalah dalam bentuk isim dan ia bermaksud ‘anak yatim‘. Iaitu kanak-kanak (belum baligh) yang kehilangan bapanya. Kalimah ini biasa kita pakai di dalam bahasa kita juga.

Kata dasar: ي ت م yang bermaksud anak yatim.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 23 kali di dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 594: kalimah مَسٰكينَ atau مَساكينَ adalah dalam bentuk isim jamak dan ia bermaksud ‘orang-orang miskin‘.

Kata dasar sama dengan Mufradat 293 (Baqarah:35): س ك ن yang bermaksud senyap, rehat, berhenti, tenang, terpelihara, berkat, miskin, lemah lembut, dalam keadaan rendah, tidak mampu bekerja kerana tidak upaya.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 69 kali di dalam Al-Qur’an.

Jadi kita sudah jumpa beberapa kalimah yang menggunakan kata dasar ini:

Kalimah اسكُن (‘tinggallah‘, ‘menetaplah’) dalam Baqarah:35

Kalimah مَسكَنَةُ (kepapaan) dalam Baqarah:61

Dan sekarang kita melihat kalimah مَساكينَ adalah dalam bentuk isim jamak dan ia bermaksud ‘orang-orang miskin’.

 

Mufradat 595: kalimah حُسنًا adalah dalam bentuk isim dan ia bermaksud ‘yang baik‘.

Kata dasar sama dengan Mufradat 435 (Baqarah:58): ح س ن yang bermaksud cantik, baik, bagus.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 194 kali di dalam Al-Qur’an.

Jadi kita sudah jumpa beberapa kalimah yang menggunakan kata dasar ini:

Kalimah مُحسِنِين (orang-orang yang melakukan perbuatan yang baik) dalam Baqarah:58

Kalimah إِحْسَانًا (berlaku baik) dalam Baqarah:83 di atas

Dan sekarang kita melihat kalimah حُسنًا (yang baik)

 

Mufradat 596: kalimah مُعرِضُونَ adalah dalam bentuk isim jamak dan ia bermaksud ‘orang-orang yang enggan‘.

Ia di dalam format Wazan IV (أفعل)

Kata dasar sama dengan Mufradat 269 (Baqarah:31): ع ر ض yang bermaksud mengambil tempat, terjadi, menawarkan, hadir, mengemukakan, menentang, mencadangkan, mendedahkan, melihat, bersedia.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 79 kali di dalam Al-Qur’an.

Jadi kita sudah jumpa beberapa kalimah yang menggunakan kata dasar ini:

Kalimah َعَرَض (dia mempersembahkan) dalam Baqarah:31

Dan sekarang kita melihat kalimah مُعرِضُونَ (orang-orang yang enggan)

 

Allahu a’lam. Sambung ke mukasurat yang seterusnya.

Kemaskini: 16 Ogos 2021

Published by

CelikTafsir

Blog mentafsir Quran berdasarkan fahaman Sunnah dan salafussoleh.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s