Mufradat Mukasurat 48 (Baqarah 282)

Mufradat Mukasurat 48 (31 Mufradat baru)

Ayat 2:282

Mufradat 1,329: kalimah تَدَايَن adalah dalam bentuk fi’il madhi (wazan 6) dan ia bermaksud ‘pinjam meminjam’.

Kata dasar yang sama dengan Mufradat 12 (Fatihah:4): د ي ن yang bermaksud pinjaman, menguasai, undang-undang, cara melakukan sesuatu, bayaran.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 101 kali di dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 1,330: kalimah دَينٍ adalah dalam bentuk isim dan ia bermaksud ‘hutang’.

Kata dasar yang sama dengan Mufradat 12 (Fatihah:4): د ي ن yang bermaksud pinjaman, menguasai, undang-undang, cara melakukan sesuatu, bayaran.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 101 kali di dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 1,331: kalimah مُسَمًّ۬ى adalah dalam bentuk isim sifah dan ia bermaksud ‘ditetapkan’.

Kata dasar: س م و yang bermaksud sesuatu yang tinggi, ditinggikan, dinaikkan, nama, sifat, ketinggian, tanda sesuatu untuk dikenali.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 381 kali dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 1,332: penambahan kalimah يَكتُب adalah dalam bentuk fi’il mudhari’ dan ia bermaksud ‘menulis’.

Kata dasar sama dengan Mufradat 29 (Baqarah:2): ك ت ب yang bermaksud tulis, sebut, arahan, mendekatkan, kumpul, jahit, sesuatu yang ditulis, dan lain-lain lagi.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 319 kali di dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 1,333: kalimah ڪَاتِبُ adalah dalam bentuk isim dan ia bermaksud ‘penulis’.

Kata dasar sama dengan Mufradat 29 (Baqarah:2): ك ت ب yang bermaksud tulis, sebut, arahan, mendekatkan, kumpul, jahit, sesuatu yang ditulis, dan lain-lain lagi.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 319 kali di dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 1,334: kalimah يَأبَ adalah dalam bentuk fi’il mudhari’ dan ia bermaksud ‘enggan’.

Kata dasar sama dengan Mufradat 261 (Baqarah:34): أ ب ي yang bermaksud enggan, tahan diri, tidak setuju, benci, menolak.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 13 kali di dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 1,335: kalimah يُملِلِ adalah dalam bentuk fi’il mudhari’ dan ia bermaksud ‘merencakan’, ‘mengimlak’, ‘dictate’.

Kata dasar sama dengan Mufradat 710 (Baqarah:120): م ل ل yang bermaksud membacakan supaya orang lain menulis (dictate), memeluk agama, kepercayaan.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 18 kali dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 1,336: kalimah يَبخَس adalah dalam bentuk fi’il mudhari’ dan ia bermaksud ‘mengurangkan’.

Kata dasar: ب خ س yang bermaksud mengurangkan, bertindak dengan kejam (tidak adil).

Kata dasar ini digunakan sebanyak 7 kali dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 1,337: kalimah سَفِيهًا adalah dalam bentuk isim dan ia bermaksud ‘lemah akal’.

Kata dasar sama dengan Mufradat 96 (Baqarah:13): س ف ه yang bermaksud bodoh, ringan, hilang akal, merosakkan.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 11 kali di dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 1,338: kalimah ضَعِيفًا adalah dalam bentuk isim dan ia bermaksud ‘dalam keadaan lemah’.

Kata dasar: ض ع ف yang bermaksud lemah, melebihi, dua kali ganda, berganda-ganda, tiga kali ganda.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 52 kali dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 1,339: kalimah يَستَطِيعُ adalah dalam bentuk fi’il mudhari’ dan ia bermaksud ‘dia mampu’.

Kata dasar sama dengan Mufradat 813 (Baqarah:158): ط و ع yang bermaksud ikut arahan, membenarkan, ketaatan, melakukan dengan sukarela, melakukan sesuatu dengan usaha, mampu, ada kuasa.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 129 kali dalam Al-Qur’an dalam 10 bentuk.

 

Mufradat 1,340: kalimah ٱستَشہِدُواْ adalah dalam bentuk fi’il amr jamak dan ia bermaksud ‘kamu persaksikanlah’.

Ia di dalam format Wazan X (استفعل)

Kata dasar sama dengan Mufradat 188 (Baqarah:23): ش ه د yang bermaksud beri maklumat, saksi, hadir, beri penyaksian, menjadi saksi, tempat perjumpaan.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 160 kali di dalam Al-Qur’an.

Jadi kita sudah jumpa beberapa contoh kata dasar ini digunakan dalam Al-Qur’an:

Kalimah شُهَدَاء (saksi) dalam Baqarah:36

Kalimah تَشهَدُونَ (kamu bersaksi) dalam Baqarah:84

Kalimah شَهٰدَة (persaksian) dalam Baqarah:140

Kalimah شَهِيدًا (sebagai saksi) dalam Baqarah:143

Kalimah شَهِدَ (dia telah menyaksikan) dalam Baqarah:185

Kalimah يُشْهِدُ (dia bersaksikan) dalam Baqarah:204

Dan sekarang kita melihat kalimah ٱستَشہِدُواْ (kamu persaksikanlah)

 

Mufradat 1,341: kalimah شَہِيدَينِ adalah dalam bentuk isim dan ia bermaksud ‘dua orang saksi’. Ini adalah kerana penambah ين di dalam kalimah ini memberi isyarat dua orang.

Kata dasar sama dengan Mufradat 188 (Baqarah:23): ش ه د yang bermaksud beri maklumat, saksi, hadir, beri penyaksian, menjadi saksi, tempat perjumpaan.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 160 kali di dalam Al-Qur’an.

Jadi kita sudah jumpa beberapa contoh kata dasar ini digunakan dalam Al-Qur’an:

Kalimah شُهَدَاء (saksi) dalam Baqarah:36

Kalimah تَشهَدُونَ (kamu bersaksi) dalam Baqarah:84

Kalimah شَهٰدَة (persaksian) dalam Baqarah:140

Kalimah شَهِيدًا (sebagai saksi) dalam Baqarah:143

Kalimah شَهِدَ (dia telah menyaksikan) dalam Baqarah:185

Kalimah يُشْهِدُ (dia bersaksikan) dalam Baqarah:204

Kalimah ٱستَشہِدُواْ (kamu persaksikanlah) dalam Baqarah:282 di atas

Dan sekarang kita melihat kalimah شَہِيدَينِ (dua orang saksi)

 

Mufradat 1,342: kalimah ٱمرَأَتَانِ adalah dalam bentuk isim dan ia bermaksud ‘dua orang perempuan’. Penambahan huruf ا dan ن memberi isyarat dua.

Kata dasar sama dengan Mufradat 638 (Baqarah:102): م ر أ yang bermaksud makanan yang senang ditelan, tidak diganggu, selalu melakukan perkara yang baik, mempunyai sifat yang baik.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 38 kali di dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 1,343: kalimah تَرضَونَ adalah dalam bentuk fi’il mudhari’ jamak dan ia bermaksud ‘kamu redha’, ‘kamu bersetuju’.

Kata dasar sama dengan Mufradat 706 (Baqarah:120): ر ض و yang bermaksud puas hati, bersetuju, meluluskan, menerima, suka, berharap, merelakan.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 73 kali dalam Al-Qur’an.

Jadi kita sudah jumpa beberapa kalimah yang menggunakan kata dasar ini:

Kalimah تَرضَى (redha) dalam Baqarah:120

Kalimah مَرضَاتِ (‘keseronokan’, ‘redha’) dalam Baqarah:207

Kalimah تَرَاضَوْا (mereka telah bersetuju) dalam Baqarah:232

Kalimah تَرَاضٍ (persetujuan bersama) dalam Baqarah:233

Dan sekarang kita lihat kalimah تَرضَونَ (‘kamu redha’, ‘kamu bersetuju’)

 

Mufradat 1,344: kalimah تَضِلَّ adalah dalam bentuk fi’il mudhari’ dan ia bermaksud ‘dia (wanita) tersilap’.

Kata dasar sama dengan Mufradat 27 (Fatihah:7): ض ل ل yang bermaksud sesat, kehilangan sesuatu, keliru, tersorok, sedang merosak, tanah yang keras.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 191 kali di dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 1,345: kalimah إِحدَ adalah dalam bentuk isim dan ia bermaksud ‘salah seorang’.

Kata dasar sama dengan Mufradat 602 (Baqarah:96): أ ح د yang bermaksud satu, kesatuan, perpaduan, seseorang.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 85 kali di dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 1,346: kalimah تُذَڪِّرَ adalah dalam bentuk fi’il mudhari’ (wazan 2) dan ia bermaksud ‘mengingatkan’.

Kata dasar sama dengan Mufradat 298 (Baqarah:40): ذ ك ر yang bermaksud mengingati, mengingatkan, sebut, beritahu, membesarkan, memuji, memberi peringatan, berdakwah, lelaki.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 292 kali di dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 1,347: kalimah أُخرَىٰ‌ adalah dalam bentuk isim muannath (feminine) dan ia bermaksud ‘yang lain’.

Kata dasar sama dengan Mufradat 50 (Baqarah:4): أٓ خ ر yang bermaksud: patah balik ke belakang, mengundur, menahan, sebahagian dari sesuatu, perkara yang kedua dan lain-lain.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 250 kali dalam Al-Qur’an dalam 6 bentuk.

Jadi kita sudah tengok beberapa kalimah yang menggunakan kata dasar ini:

Kalimah ِالأٓخِرَة (Hari Akhirat) dalam Baqarah:4

Kalimah اٰخِرِ (akhir) dalam Baqarah:8

Kalimah أُخَرَ‌ (yang lain) dalam Baqarah:184

Kalimah تَأَخَّرَ (melewatkan) dalam Baqarah:203

Dan sekarang kita lihat kalimah أُخرَىٰ‌ (yang lain)

 

Mufradat 1,348: kalimah دُعُواْ‌ adalah dalam bentuk fi’il madhi mabni majhul jamak dan ia bermaksud ‘dipanggil’.

Kata dasar: د ع و yang bermaksud mencari, keinginan, permintaan, memanggil, merayu, sembahyang, bertanya, kehendak, mengajak.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 212 kali dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 1,349: kalimah تَسـَٔمُوٓاْ adalah dalam bentuk fi’il mudhari’ majzum dan ia bermaksud ‘jemu’.

Kata dasar: س ا م yang bermaksud berpaling kerana tidak suka, menyampah, tidak sabar berkenaannya, penat, lelah.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 3 kali dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 1,350: kalimah صَغِيرًا adalah dalam bentuk isim dan ia bermaksud ‘kecil’.

Kata dasar: ص غ ر yang bermaksud kecil, hina.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 13 kali dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 1,351: kalimah ڪَبِيرًا adalah dalam bentuk isim dan ia bermaksud ‘besar’.

Kata dasar sama dengan Mufradat 262 (Baqarah:34): ك ب ر yang bermaksud keras, besar, hebat, membesar.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 161 kali di dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 1,352: kalimah أَقسَطُ adalah dalam bentuk isim dan ia bermaksud ‘lebih adil’.

Kata dasar: ق س ط yang bermaksud melencong dari keadilan, bertindak dengan tidak adil, bertindak adil, keadilan, sama rata.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 25 kali dalam Al-Qur’an dalam 5 bentuk.

 

Mufradat 1,353: kalimah أَقوَمُ adalah dalam bentuk isim dan ia bermaksud ‘lebih tegak’.

Kata dasar sama dengan Mufradat 21 (Fatihah:6): ق و م yang bermaksud tegak berdiri, kukuh, bangkit berdiri, menguruskan, menjadikan sesuatu lurus, kaum, masyarakat, tempat tinggal, kedudukan.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 660 kali di dalam Al-Qur’an dalam 22 bentuk.

Jadi kita sudah tengok beberapa kalimah yang menggunakan kata dasar ini:

Kalimah مُستَقِيم (yang tegak) dalam Fatihah:6

Kalimah َيُقِيمُون (mereka mendirikan) dalam Baqarah:3

Kalimah قامُوا (mereka telah berdiri) dalam Baqarah:20

Kalimah أقيموا (kamu dirikanlah) dalam Baqarah:43

Kalimah قَوْمِ (kaum) dalam Baqarah:54

Kalimah قِيَامَةِ (hari kebangkitan‘ atau ‘kiamat’) dalam Baqarah:85

Kalimah مَقَامَ (tempat berdiri) dalam Baqarah:125

Kalimah أَقَامَ (dia telah mendirikan) dalam Baqarah:177

Kalimah يُقِيمَا (mereka berdua mendirikan/menegakkan) dalam Baqarah:229

Kalimah قُومُواْ (kamu berdirilah) dalam Baqarah:238

Kalimah قَيُّومُ‌ (terus menerus mengurus/mendirikan) dalam Baqarah:255

Kalimah يَقُومُونَ (mereka berdiri) dalam Baqarah:275

Kalimah يَقُومُ (dia berdiri) dalam Baqarah:275

Kalimah أَقَامُوا (mereka telah mendirikan) dalam Baqarah:277

Dan sekarang kita melihat kalimah أَقوَمُ (lebih tegak)

 

Mufradat 1,354: kalimah شَہَـٰدَةِ adalah dalam bentuk isim dan ia bermaksud ‘saksi’.

Kata dasar sama dengan Mufradat 188 (Baqarah:23): ش ه د yang bermaksud beri maklumat, saksi, hadir, beri penyaksian, menjadi saksi, tempat perjumpaan.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 160 kali di dalam Al-Qur’an.

Jadi kita sudah jumpa beberapa contoh kata dasar ini digunakan dalam Al-Qur’an:

Kalimah شُهَدَاء (saksi) dalam Baqarah:36

Kalimah تَشهَدُونَ (kamu bersaksi) dalam Baqarah:84

Kalimah شَهٰدَة (persaksian) dalam Baqarah:140

Kalimah شَهِيدًا (sebagai saksi) dalam Baqarah:143

Kalimah شَهِدَ (dia telah menyaksikan) dalam Baqarah:185

Kalimah يُشْهِدُ (dia bersaksikan) dalam Baqarah:204

Kalimah ٱستَشہِدُواْ (kamu persaksikanlah) dalam Baqarah:282 di atas

Kalimah شَہِيدَينِ (dua orang saksi) dalam Baqarah:282 di atas

Dan sekarang kita melihat kalimah شَہَـٰدَةِ (saksi)

 

Mufradat 1,355: kalimah أَدنَىٰٓ adalah dalam bentuk isim dan ia bermaksud ‘lebih dekat’.

Kata dasar sama dengan Mufradat 434 (Baqarah:61): د ن و yang bermaksud dekat, datang dekat, rendah, merendahkan, lebih kurang.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 133 kali dalam Al-Qur’an dalam 5 bentuk.

 

Mufradat 1,356: kalimah تَرتَابُوٓاْ‌ adalah dalam bentuk fi’il mudhari’ jamak dan ia bermaksud ‘kamu ragu-ragu’. Ia di dalam bentuk Wazan VIII (افتعل). Kalimah asalnya adalah ارتاب.

Kata dasar yang sama dengan Mufradat 33 (Baqarah:2): ر ي ب yang bermaksud ketidakpastian, gangguan, pendapat jahat.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 36 kali di dalam Al-Qur’an dalam 5 bentuk.

Kalimah ارتاب digunakan sebanyak 9 kali di dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 1,357: kalimah حَاضِرَةً۬ adalah dalam bentuk isim sifah (adjektif) dan ia bermaksud ‘hadir’.

Kata dasar sama dengan Mufradat 748 (Baqarah:133): ح ض ر yang bermaksud menghadiri, sakit, ada di sisi.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 25 kali dalam Al-Qur’an dalam 7 bentuk.

Kalimah حَاضِرَةً digunakan sekali sahaja di dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 1,358: kalimah تُدِيرُونَ adalah dalam bentuk fi’il mudhari’ jamak dan ia bermaksud ‘kamu jalankan’.

Ia di dalam bentuk Wazan IV (افعل)

Kata dasar sama dengan Mufradat 549 (Baqarah:84): د و ر yang bermaksud yang berpusing, berputar, beredar.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 55 kali di dalam Al-Qur’an dalam 6 bentuk.

Kalimah تُدِيرُونَ digunakan sekali sahaja di dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 1,358A: kalimah أَشْهِدُوا adalah dalam bentuk fi’il amr jamak dan ia bermaksud ‘kamu ambillah saksi’.

Ia di dalam format Wazan IV (أفعل)

Kata dasar sama dengan Mufradat 188 (Baqarah:23): ش ه د yang bermaksud beri maklumat, saksi, hadir, beri penyaksian, menjadi saksi, tempat perjumpaan.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 160 kali di dalam Al-Qur’an.

Jadi kita sudah jumpa beberapa contoh kata dasar ini digunakan dalam Al-Qur’an:

Kalimah شُهَدَاء (saksi) dalam Baqarah:36

Kalimah تَشهَدُونَ (kamu bersaksi) dalam Baqarah:84

Kalimah شَهٰدَة (persaksian) dalam Baqarah:140

Kalimah شَهِيدًا (sebagai saksi) dalam Baqarah:143

Kalimah شَهِدَ (dia telah menyaksikan) dalam Baqarah:185

Kalimah يُشْهِدُ (dia bersaksikan) dalam Baqarah:204

Kalimah ٱستَشہِدُواْ (kamu persaksikanlah) dalam Baqarah:282 di atas

Kalimah شَہِيدَينِ (dua orang saksi) dalam Baqarah:282 di atas

Kalimah شَہَـٰدَةِ (saksi) dalam Baqarah:282 di atas

Dan sekarang kita melihat kalimah أَشْهِدُوا (kamu ambillah saksi)

 

Mufradat 1,359: kalimah يُضَآرَّ adalah dalam bentuk fi’il mudhari’ dan ia bermaksud ‘menyusahkan’.

Ia di dalam bentuk Wazan III (فاعل).

Kata dasar sama dengan Mufradat 639 (Baqarah:102): ض ر ر yang bermaksud menyakiti, mengganggu, menyusahkan, kejahatan, kebuluran, waktu susah, penyakit, kematian, kehilangan, memaksa.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 74 kali di dalam Al-Qur’an.

Kalimah يُضَارَّ digunakan sebanyak 3 kali di dalam Al-Qur’an.

 

Allahu a’lam. Sambung ke mukasurat yang seterusnya.

Kemaskini: 14 Februari 2021

Published by

CelikTafsir

Blog mentafsir Quran berdasarkan fahaman Sunnah dan salafussoleh.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s