Wazan dan Jenis-jenisnya

Penerangan: Wazan bermaksud ‘pemberat’ Ini berlaku apabila ditambah huruf-huruf ditambah (diberatkan) pada kata dasar yang selalunya 3 huruf sahaja (Contohnya: ك ت ب). Pemberat yang berlainan menjadikan kalimah itu membawa maksud yang lain.

Ada 10 jenis wazan yang biasa digunakan dalam Bahasa Arab. Kita cuba ringkaskan di dalam penulisan ini.

 

Wazan I atau فَعَلَ

Ini adalah wazan yang umum. Ia mengandungi makna asal dari kata dasar.

Contoh:

Kata dasar خ ر ج menjadi خَرَجَ yang bermaksud ‘dia telah keluar’.

Kata dasar ج م ع menjadi جَمَعَ yang bermaksud ‘dia telah mengumpulkan’.

Kata dasar ق ط ع menjadi قَطَعَا yang bermaksud ‘dia telah memotong’.

Jadi kita boleh lihat yang wazan ini hanya menyebut kalimah-kalimah biasa sahaja seperti keluar, mengumpul, memotong.

 

Wazan II atau فَعَّلَ

Wazan ini dibina menggunakan Wazan I sebelum ini tapi ditambah dengan syaddah (sabdu) pada huruf tengah.

A. Kesannya, Wazan ini memberikan makna yang lebih lagi. Sebagai contoh, kalau kalimah خَرَجَ bermakna ‘dia telah keluar’, sedangkan kalimah خَرَّجَ bermaksud ‘dia menyebabkan seseorang keluar’.

Wazan ini digunakan jika kita ingin mengubah fi’il laazim (kata kerja intransitif) menjadi fi’il muta’addi (kata kerja transitif).

Perbandingan dan contoh antaraWazan فَعَلَ dan فَعَّلَ

نَزَلَ (nazala), ertinya turun ke bawah.

نَزَلَ adalah fi’il laazim atau kata kerja yang tidak memerlukan objek (maf’ul).

Contoh kalimatnya:

– “Hujan turun”, bahasa arabnya نَزَلَ الْمَطَرُ.

– “Ahmad turun dari kereta”, bahasa arabnya نَزَلَ أَحْمَدُ مِنَ السَّيَّارِةِ

Sekarang bandingkan dengan wazan فَعَّلَ , contohnya fi’il نَزَّلَ (nazzala).

نَزَّلَ (nazzala) ertinya menurunkan.

نَزَّلَ adalah fi’il muta’addi iaitu kata kerja yang memerlukan objek (kata kerja transitif).

Contoh kalimatnya:

“Ahmad menurunkan anak kecil itu dari kereta”, bahasa Arabnya نَزَّلَ أَحْمَدُ الطِّفْلَ مِنَ السَّيَّارَةِ

 

B. Wazan ini juga digunakan untuk memperkuat makna bagi aktiviti yang dilakukan. Iaitu yang dilakukan dengan intensif dan dengan sekuat tenaga.

Perbandingan dan contoh:

Kita lihat perbandingan antara fi’il كَسَرَ dan كَسَّرَ

كَسَرَ (kasara) ertinya adalah mematahkan; merosakkan.

Contoh kalimatnya adalah :

“Saya memecahkan gelas”, bahasa Arabnya كَسَرْتُ الْكُوْبَ

كَسَّرَ (kassara), ertinya adalah menghancurkan.

Contoh kalimatnya sama dengan di atas, iaitu: كَسَّرْتُ الْكُوْبَ ertinya saya menghancurkan gelas itu.

Kita menggunakan fi’il كَسَّرَ untuk menunjukkan bahawa kita bukan hanya memecahkan gelas, malah menghancurkan gelas tersebut.

 

C. Satu lagi fungsi wazan فَعَّلَ adalah mengubah transitif (mempunyai satu objek) menjadi double transitif (kata kerja yang mempunyai dua objek).

Perbandingan dan contoh

دَرَسَ (darasa) adalah fi’il muta’addi. Fi’il ini mempunyai satu objek.

Contoh kalimatnya:

“Ahmad belajar bahasa Arab”, bahasa Arabnya: دَرَسَ أَحْمَدُ اللُّغَةَ العَرَبِيَّةَ (darasa Ahmad al-lughata

Pada kalimat di atas, objeknya adalah bahasa arab ( اللُّغَةَ العَرَبِيَّةَ ).

Sekarang kita lihat fi’il دَرَّسَ

دَرَّسَ dapat mempunyai dua objek, contoh kalimatnya adalah:

“Saya mengajarkan kamu bahasa Arab” =>  دَرَسْتُكَ اللُّغَةَ الْعَرَبِيَّةَ

Pada kalimat di atas, objeknya adalah: ‘kamu’ dan ‘bahasa Arab’.

Oleh itu,

Belajar, bahasa Arabnya دَرَسَ (darasa).

Mengajarkan, bahasa Arabnya دَرَّسَ (darrasa).

 

Wazan III atau فَاعَلَ

Wazan ini dibina dengan menambah huruf alif pada Wazan I. Huruf alif itu ditambah di antara huruf pertama dan kedua.

Ia membawa maksud perbuatan itu dilakukan secara kolektif iaitu berdua atau lebih.

 

Perbandingan dan contoh:

Kita lihat dua fi’il di bawah ini:

كَتَبَ (kataba), ertinya menulis.

Contoh kalimatnya:

“Saya menulis pelajaran”, bahasa Arabnya: كَتَبْتُ الدَّرْسَ

Sedangkan كَاتَبَ (kaataba), maknanya adalah saling menulis, saling mengirim surat.

Contoh kalimatnya adalah:

كَاتَبَ صَدِيْقَهُ, ertinya dia berkirim surat dengan temannya.

Kesimpulan:

كَتَبَ (kataba) => menulis

كَاتَبَ (kaataba) => saling menulis/saling mengirim surat.

 

Wazan IV atau أَفْعَلَ

Wazan ini dibina dengan menambah huruf alif di awal kalimah. Dan huruf kedua dimatikan (sukun).

Ia ada sedikit persamaan dengan Wazan II. Iaitu ada yang menjadi penerima bagi perbuatan itu. Jadi agak sukar juga untuk membezakan antara Wazan II dan IV ini.

 

Wazan af’ala ini biasanya untuk:

A. Mengubah fi’il laazim (tidak memerlukan objek, kena kepada diri sendiri sahaja) menjadi muta’addi (memerlukan objek, ada yang kena perbuatan itu).

Contoh:

Fi’il جَلَسَ, ertinya duduk.

Fi’il ini adalah fi’il yang tidak memerlukan objek (fi’il laazim).

Misalnya: Ahmad duduk, bahasa Arabnya جَلَسَ أَحْمَدُ.

Ketika kita ingin mengubah kata duduk menjadi mendudukkan (ada objek, iaitu ada yang kena didudukkan), maka جَلَسَ kita ubah menjadi fi’il yang berwazan أَفْعَلَ iaitu menjadi أَجْلَسَ.

Oleh itu, kalimah أَجْلَسَ ertinya adalah ‘mendudukkan’.

Fi’il ini memerlukan objek => mendudukkan (sesuatu).

Misalnya:

Ahmad mendudukkan anak itu di baris pertama, bahasa Arabnya أَجْلَسَ أَحْمَدُ الطِّفْلَ فِي الصَّفِّ الأَوَّلِ.

B. Mengubah fi’il yang mempunyai objek yang berjumlah satu menjadi dua objek.

Contohnya adalah dalam fi’il سَمِعَ

سَمِعَ ertinya adalah ‘mendengar’.

Fi’il ini mempunyai satu objek => mendengar (sesuatu).

Misal:

Ahmad mendengar Al-Quran.
Bahasa Arabnya : سَمِعَ أَحْمَدُ الْقُرْآنَ

Ketika kita ingin mengubah kata mendengar menjadi memperdengarkan (kepada orang lain), maka kita ubah wazannya menjadi wazan af’ala, iaitu أَسْمَعَ.

Misal:
Ahmad memperdengarkan al-Quran kepada anak itu.
Bahasa Arabnya : أَسْمَعَ أَحْمَدُ الطِّفْلَ الْقُرْآنَ

Kesimpulan:

mendengar/mendengarkan, bahasa Arabnya سَمِعَ (sami’a).

memperdengarkan, bahasa Arabnya أَسْمَعَ (asma’a).

 

Wazan V atau تَفَعَّلَ

Wazan V ini dibina dari Wazan II dengan menambah huruf ت di awal kalimah itu.

Ada beberapa makna yang boleh difahami dari wazan ini:

1. Perubahan dari Wazan II. Wazan II adalah perbuatan ke atas sesuatu (muta’addi). Dan Wazan V adalah apa yang terjadi pada diri yang kena perbuatan itu. Sebagai contoh:

كَسَرتُ الزِّجَاجَ, فَتَكَسَّرَ

aku memecahkan kaca, maka kaca menjadi pecah.

 

Jadi Wazan V ini mengubah fi’il muta’addi yang mempunyai dua objek menjadi satu objek.

Perbandingan dan contoh lagi:

عَلَّمَ (‘allama) ertinya mengajarkan; memberi pelajaran.

عَلَّمَ adalah kata kerja yang memerlukan dua objek. Iaitu yang mengajar dan yang diajar dan ada perkara yang diajar.

Misalnya:

Ahmad mengajarkan saya bahasa Arab.
Bahasa Arabnya: عَلَّمَنِيْ أَحْمَدُ اللُّغَةَ الْعَرَبِيَّةَ

Sedangkan تَعَلَّمَ (ta’allama), artinya adalah belajar atau mempelajari.

Fi’il Wazan V ini hanya memerlukan satu objek.

Misal:

Ahmad belajar bahasa Arab.
Bahasa Arabnya: تَعَلَّمَ أَحْمَدُ اللُّغَةَ الْعَرَبِيَّةَ

 

2. Untuk memberi isyarat seseorang itu berdaya upaya (berusaha keras) dalam pekerjaan untuk menghasilkan sesuatu. Contoh:

تَشَجَّعَ زّيدٌ

Zaid memberanikan diri.

 

 

Wazan VI atau تَفَاعَلَ

Wazan ini dipakai jika kita ingin membentuk kata kerja yang:

A. Bermakna saling (group action).

Contoh dan perbandingan:

Perhatikan fi’il سَأَلَ

سَأَلَ (sa-ala) ertinya bertanya; meminta.

Jika kita ingin mengubah fi’il di atas menjadi bermakna saling bertanya, maka menggunakan wazan tafaa’ala, iaitu menjadi تَسَاءَلَ

تَسَاءَلَ (tasaa-ala) ertinya saling bertanya.

Misal:

عَمَّ يَتَسَاءَلُوْنَ, ertinya tentang hal apa mereka saling bertanya satu sama lain.

B. Bermakna pura-pura melakukan sesuatu.

Perbandingan dan contoh:

Lihat kata kerja نَامَ

نَامَ ertinya tidur.

Jika kita ingin mengungkapkan seseorang yang pura-pura tidur, maka kita dapat menggunakan wazan tafaa’ala.

Misal:

Ahmad pura-pura tidur.
Bahasa Arabnya: تَنَاوَمَ أَحْمَدُ

 

 

Wazan VII atau انفعل

Wazan ini menjadikan fi’il muta’addi kepada fi’il laazim.

Perbandingan dan contoh:

كَسَرَ (kasara) => mematahkan; merosakkan; memecahkan.

اِنْكَسَرَ (inkasara) => menjadi patah/rosak/pecah; dirosakkan/dihancurkan.

Misal:

اِنْكَسَرَ الْكُوْبُ, ertinya gelas itu dipecahkan.

 

Satu lagi kegunaan Wazan IV adalah untuk memberitahu kita yang pelakunya mempunyai niat yang kuat dan bulat tekadnya untuk melakukan sesuatu.

 

Wazan VIII atau افتعل

Ia digunakan untuk menyampaikan maksud yang sesuatu perkara itu dilakukan bersama atau ramai-ramai.

Sebagai contoh:
جَمَعَ ertinya mengumpulkan.

Jika kita ingin mengubah kata mengumpulkan menjadi berkumpul, maka kita gunakan wazan ifta’ala, iaitu menjadi اِجْتَمَعَ.

Kesimpulan:

Mengumpulkan => جَمَعَ (jama’a).

Berkumpul => اِجْتَمَعَ (ijtama’a).

 

Wazan IX

 

Wazan X

Published by

CelikTafsir

Blog mentafsir Quran berdasarkan fahaman Sunnah dan salafussoleh.

2 thoughts on “Wazan dan Jenis-jenisnya”

 1. Salaam. Ustaz, boleh bantu saya?
  Ada apa-apa tak “gems” atau “why” nak belajar wazan 7?
  Untuk wazan sebelum tu saya jumpa jugak ayat quran yang juicy untuk terangkan misalnya beza wazan 2 dan 4 untuk نزل .

  Saya terfikir ayat surah asy syams. Tapi tak jumpa lagi nak explain apa.
  إِذِ ٱنۢبَعَثَ أَشۡقَىٰهَا١٢
  When the most wretched of them was sent forth [Ash-Shams: 12]

  ٱنۢبَعَثَ dalam ayat ni, apa explanation dia specifically nak kaitkan dengan wazan 7 tu?

  atau ustaz ada tak contoh-contoh lain untuk motivate student Form 1 belajar topik ni? Menjawab soalan “why i need to learn this unit?”

  Terima kasih ustaz
  Saya tengah tulis buku teks untuk student Form 1. Setiap Unit kena ada section “Why I need to learn this unit.”

  Like

  1. Dengan mengetahui ilmu wazan, seseorang pembaca Al-Qur’an akan dapat tahu dengan lebih tepat apakah maksud kalimah itu. Sebagai contoh, kalimah ٱنۢبَعَثَ dalam ayat Syams:7 itu. Kalau dilihat kepada terjemahan yang banyak, ada berbagai terjemahan yang berbeza. Contohnya, dalam terjemahan Melayu iQuran Pro, kalimah ‘menerima perintah’ yang ditulis (dalam bentuk muta’addi); sedangkan dalam terjemahan Indonesia, kalimah ‘bangkit’ (dalam bentuk laazim) yang digunakan.

   Wazan 7 adalah dalam bentuk fi’il laazim (buat sendiri). Dalam hal ini nampak ini lebih sesuai, kerana kalimah بعث tidak perlukan maf’ul.

   Wazan انفعل menunjukkan fi’il itu dibuat dengan intent dan tujuan ygan bulat. So memang sesuai ayat tersebut dengan wazan tersebut mereka memang nekad untuk bunuh unta tersebut.

   Di sini juga sudah ada motivasinya: untuk mendapatkan terjemahan yang lebih tepat supaya kita dapat pemahaman yang lebih tuntas.

   Wallahu’alam

   Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s