Mufradat Mukasurat 21 (Baqarah 135 – 141)

Mufradat Mukasurat 21 (19 Mufradat baru)

7F80FA30-9744-4AB6-87D0-0BDA3376333B

Ayat 2:135

Mufradat 783: kalimah كُونُوا adalah dalam bentuk fi’il amar jamak dan ia bermaksud ‘jadilah kamu’.

Kata dasar sama dengan Mufradat 80 (Baqarah:10): ك و ن yang bermaksud menjadi, terjadi, berlaku, mengambil tempat.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 1,390 kali di dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 784: kalimah تَهتَدُوا adalah dalam bentuk fi’il mudhari’ jamak dan ia bermaksud ‘kamu mendapat hidayah’.

Kata dasar sama dengan Mufradat 18 (Fatihah:6): ه د ي yang bermaksud memberi panduan, hidayah, hadiah.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 316 kali di dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 785: kalimah حَنِيفًا adalah dalam bentuk isim dan ia bermaksud ‘lurus’.

Kata dasar: ح ن ف yang bermaksud condong ke satu arah, condong, berpaling dari kesesatan ke arah hidayah, condong ke arah agama yang benar, tegak berdiri, meninggalkan agama yang sesat.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 12 kali di dalam Al-Qur’an.


 

Ayat 2:136

Mufradat 786: kalimah الأَسبَاط adalah dalam bentuk isim dan ia bermaksud ‘anak cucu’ atau ‘keturunan’.

Kata dasar: س ب ط yang bermaksud longgar, pokok yang ada banyak dahan, dilanjutkan, suku kaum, anak cucu.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 5 kali di dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 787: kalimah أُوتِىَ adalah dalam bentuk fi’il madhi majhul (pasif) dan ia bermaksud ‘telah diberikan’.

Kata dasar sama dengan Mufradat 172 (Baqarah:23): أ ت ي yang bermaksud datang, kejar, bawa ke hadapan, tunjuk, bertambah, mengeluarkan, bawa, bayar.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 549 kali di dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 788: kalimah نَبِيُّونَ adalah dalam bentuk isim jamak dan ia bermaksud ‘para Nabi’.

Kata dasar sama dengan Mufradat 251 (Baqarah:31): ن ب أ yang bermaksud yang bersifat tinggi, memberitahu, menjelaskan, bercakap dengan suara yang senyap, nabi, datang, maklumat, penerangan, berita, cerita dan lain-lain.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 160 kali di dalam Al-Qur’an.

Jadi kita sudah jumpa beberapa contoh kata dasar ini digunakan dalam Al-Qur’an:

Kalimah أَنۢبِـُٔوا (kamu beritahulah) dalam Baqarah:31

Kalimah أَنۢبِـأ (engkau beritahulah) dalam Baqarah:33

Kalimah َنَبِيِّن (para Nabi) dalam Baqarah:61

Kalimah أنبِيَاءَ (para Nabi) dalam Baqarah:91

Dan sekarang kita melihat kalimah نَبِيُّونَ (para Nabi)

 

Mufradat 789: kalimah فَرِّقُ adalah dalam bentuk fi’il mudhari’ dan ia bermaksud ‘membezakan’. Kalimah نفرق bermaksud ‘kami membezakan’.

Kata dasar sama dengan Mufradat 356 (Baqarah:50): ف ر ق yang bermaksud belah, bahagi, bezakan, bahagian, bantuan, kejayaan, hujah, bukti, meninggalkan, berbeza, takut.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 72 kali di dalam Al-Qur’an.


 

Ayat 2:137

Mufradat 790: kalimah تَوَلِّوا adalah dalam bentuk fi’il madhi jamak dan ia bermaksud ‘mereka telah berpaling’.

Kata dasar sama dengan Mufradat 452 (Baqarah:64): و ل ي yang bermaksud menjadi dekat, rapat, ikut.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 232 kali di dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 791: kalimah شِقَاق adalah dalam bentuk isim dan ia bermaksud ‘perpecahan’.

Kata dasar sama dengan Mufradat 504 (Baqarah:74): ش ق ق yang bermaksud melalui satu kawasan, menyeberangi, membuka jalan, membelah.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 28 kali di dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 792: harf س bermaksud sesuatu yang akan berlaku tidak lama lagi. Ia ditambah dalam kalimah-kalimah lain untuk memberitahu kita yang ia akan berlaku tidak lama lagi. Seperti dalam ayat فسيكفيكهم dalam ayat 2:137 ini.

 

Mufradat 793: kalimah يَكفِي adalah dalam bentuk fi’il mudhari’ dan ia bermaksud ‘menjadikan cukup’.

Kata dasar: ك ف ي yang bermaksud cukup, mencukupi.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 33 kali di dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 794: huruf ك adalah dhomir yang merujuk kepada ‘engkau’ iaitu ‘seorang lelaki’. Iaitu kata ganti kedua (orang yang di hadapan kita).


 

Ayat 2:138

Mufradat 795: kalimah صِبغَة adalah dalam bentuk isim dan ia bermaksud ‘celupan’.

Kata dasar: ص ب غ yang bermaksud pewarna, warna, celup, tenggelam, mengambil sifat dari sesuatu yang lain, dewasa, undang-undang, agama, sifat.

Kata dasar ini digunakan 3 kali di dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 796: kalimah أَحسَن adalah dalam bentuk isim dan ia bermaksud ‘lebih baik’.

Kata dasar sama dengan Mufradat 402 (Baqarah:58): ح س ن yang bermaksud segak, buat kebaikan, nampak baik atau cantik.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 194 kali di dalam Al-Qur’an.

Jadi kita sudah jumpa beberapa kalimah yang menggunakan kata dasar ini:

Kalimah مُحسِنِين (orang-orang yang melakukan perbuatan yang baik) dalam Baqarah:58

Kalimah إِحْسَانًا (berlaku baik) dalam Baqarah:83

Kalimah حُسنًا (yang baik) dalam Baqarah:83 juga

Dan sekarang kita melihat kalimah أَحسَن (lebih baik)

Mufradat 797: kalimah عٰبِدُونَ adalah dalam bentuk isim jamak dan ia bermaksud ‘orang-orang yang menyembah’.

Kata dasar sama dengan Mufradat 15 (Fatihah:5): ع ب د yang bermaksud berkhidmat, menyembah, menyanjungi, memuliakan, taat dengan rendah hati, menghambakan diri, hamba.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 275 kali di dalam Al-Qur’an.


 

Ayat 2:139

Mufradat 797A: kalimah تُحَاجُّونَ adalah dalam bentuk fi’il mudhari’ jamak dan ia bermaksud ‘kamu berhujah-hujahan’.

Ia di dalam format Wazan III (فاعل)

Kata dasar sama dengan Mufradat 564 (Baqarah:76): ح ج ج yang bermaksud bertujuan ke satu arah, membaiki, penghormatan, pergi ke tempat yang dikira mulia, haji, mengalahkan seseorang dalam debat, merayu, berdebat, hujah, menahan diri.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 33 kali dalam Al-Qur’an.

Jadi kita sudah jumpa beberapa kalimah yang menggunakan kata dasar ini:

Kalimah َيُحَاجُّوا (mereka menghujah) dalam Baqarah:76

Dan sekarang kita lihat kalimah تُحَاجُّونَ (kamu berhujah-hujahan)

 

Mufradat 798: kalimah مُخلِصُونَ adalah dalam bentuk isim dan ia bermaksud ‘orang-orang yang ikhlas’.

Kata dasar sama dengan Mufradat 591 (Baqarah:94): خ ل ص yang bermaksud tulen, bebas dari keburukan, meninggalkan orang lain untuk bersendirian, menjelaskan sesuatu perkara, percaya dengan yakin.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 31 kali di dalam Al-Qur’an.


 

Ayat 2:140

Mufradat 799: kalimah أَعلَم adalah dalam bentuk isim dan ia bermaksud ‘lebih mengetahui’.

Kata dasar sama dengan Mufradat 9 (Fatihah:2): ع ل م yang bermaksud tanda, ciptaan, dunia (alam), ilmu, mengetahui.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 854 kali di dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 800: kalimah كَتَمَ adalah dalam bentuk fi’il madhi dan ia bermaksud ‘telah menyembunyikan’.

Kata dasar sama dengan Mufradat 258 (Baqarah:33): ك ت م yang bermaksud menyembunyikan, menahan, sorok, pegang.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 21 kali di dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 801: kalimah شَهٰدَة adalah dalam bentuk isim dan ia bermaksud ‘persaksian’. Kita pun sudah biasa dengan kalimah syahadah ini.

Kata dasar sama dengan Mufradat 188 (Baqarah:23): ش ه د yang bermaksud memberi maklumat, menjadi saksi kepada sesuatu kejadian, hadir, beri persaksian, tempat perjumpaan.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 160 kali di dalam Al-Qur’an.

Jadi kita sudah jumpa beberapa contoh kata dasar ini digunakan dalam Al-Qur’an:

Kalimah شُهَدَاء (saksi) dalam Baqarah:36

Kalimah تَشهَدُونَ (kamu bersaksi) dalam Baqarah:84

Dan sekarang kita melihat kalimah شَهٰدَة (persaksian)

 

Allahu a’lam. Sekian Mufradat Juzuk 1. Sambung ke muka surat yang seterusnya.

Kemaskini: 22 Februari 2021

Mufradat Mukasurat 20 (Baqarah 127 – 134)

Mufradat Mukasurat 20 (19 Mufradat baru)

0D5A9B25-3CD0-4BF8-9044-73A73C8413E7

Ayat 2:127

Mufradat 828: kalimah يَرفَعُ adalah dalam bentuk fi’il mudhari’ dan ia bermaksud ‘menaikkan‘.

Kata dasar sama dengan Mufradat 485 (Baqarah:63): ر ف ع yang bermaksud meninggikan, mengangkat, mendekatkan, ambil, hilang, memuliakan, memperkenalkan, gunung, singgahsana.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 29 kali di dalam Al-Qur’an.

Jadi kita sudah jumpa beberapa kalimah yang menggunakan kata dasar ini:

Kalimah رَفَعَ (‘telah mengangkat’ atau ‘telah meninggikan’)
Dan sekarang kita melihat kalimah يَرفَعُ (menaikkan)

 

Mufradat 829: kalimah قَوَاعِدُ adalah dalam bentuk isim jamak dan ia bermaksud ‘dasar-dasar‘.

Kata dasar: ق ع د yang bermaksud duduk, tinggal di belakang (tidak ikut), menahan diri, lambat, duduk menunggu, duduk senyap, tidak bergerak, berhenti, menjauhkan diri, menunggu untuk serang hendap, dasar, wanita yang sudah lepas umur melahirkan anak, orang yang duduk sahaja di rumah (tidak bekerja lagi), tempat duduk, stesen, tempat berkhemah.

Dalam perbincangan agama Islam, kita akan sesekali dengar kalimah qawa’id digunakan.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 31 kali di dalam Al-Qur’an. Bentuk-bentuk lain:

3:121 مَقَاعِدَ (tempat duduk)
3:168 قَعَدُوا (mereka telah duduk)
3:191 قُعُودًا (dalam keadaan duduk)
4:95 قَاعِدُونَ (orang-orang yang duduk)
4:95 قَاعِدِينَ (orang-orang yang duduk)
4:140 تَقْعُدُوا (kamu duduk)
6:68 تَقْعُدْ (engkau duduk)
7:16 أَقْعُدَنَّ (pasti aku duduk)
9:5 اقْعُدُوا (kamu duduklah)
9:81 مَقْعَدِ (tinggalnya)
9:83 قُعُودِ (duduknya)
9:90 قَعَدَ (telah duduk tinggal)
10:12 قَاعِدًا (dalam keadaan duduk)
17:22 تَقْعُدَ (engkau duduk)
50:17 قَعِيدٌ (duduk)
72:9 نَقْعُدُ (kami duduk)

 

Mufradat 830: kalimah تَقَبَّلَ adalah dalam bentuk fi’il amar dan ia bermaksud ‘terimalah‘.

Ia di dalam format Wazan V (تفعّل)

Kata dasar sama dengan Mufradat 49 (Baqarah:4): ق ب ل yang bermaksud menerima, jumpa seseorang, mengadap seseorang, tunjuk persetujuan, dan banyak lagi.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 294 kali di dalam Al-Qur’an.

Jadi kita sudah jumpa beberapa contoh kata dasar ini digunakan dalam Al-Qur’an.

Kalimah ِقَبْل (sebelum) dalam Baqarah:4
Kalimah يُقبَلُ (diterima) dalam Baqarah:48
Dan sekarang kita melihat kalimah تَقَبَّلَ (terimalah)

 

Mufradat 831: kalimah سَمِيعُ adalah dalam bentuk isim dan ia bermaksud ‘mendengar‘.

Kata dasar sama dengan Mufradat 64 (Baqarah:7): س م ع yang bermaksud: mendengar.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 185 kali di dalam Al-Qur’an.

Jadi kita telah melihat beberapa contoh kata dasar ini di dalam Al-Qur’an:

Kalimah ٌسَمْع (pendengaran) dalam Baqarah:7
Kalimah يَسمَعُونَ (mereka mendengar) dalam Baqarah:75
Kalimah اسمَعُوا (kamu dengarlah) dalam Baqarah:93
Kalimah سَمِعُ (dia telah mendengar) dalam Baqarah:93
Dan sekarang kita melihat kalimah سَمِيعُ (mendengar)


 

Ayat 2:128

Mufradat 832: kalimah أُمَّة adalah dalam bentuk isim dan ia bermaksud ‘komuniti’, ‘masyarakat’.

Kita pun biasa gunakan kalimah ummat atau umat ini dalam bahasa kita.

Kata dasar sama dengan Mufradat 520 (Baqarah:78): أ م م yang bermaksud mencadangkan, menuju ke sesuatu tempat, ibu, punca, prinsip, buta huruf, tiada ilmu kitab, puak, komuniti, umat, generasi, ciptaan Allah, iman, agama, masa, orang yang dijadikan contoh, orang beragama, pemimpin, imam, di hadapan.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 119 kali dalam Al-Qur’an dalam 6 bentuk.

Jadi kita sudah tengok beberapa kalimah yang menggunakan kata dasar ini:

Kalimah أُمِّيُّونَ (buta huruf) dalam Baqarah:78
Kalimah إمَامًا (‘pemimpin’, ‘orang yang menjadi ikutan’) dalam Baqarah:124
Dan sekarang kita melihat kalimah أُمَّة (‘komuniti’, ‘masyarakat’) dalam Baqarah:128

 

Mufradat 833: kalimah أَرِي adalah dalam bentuk fi’il amar dan ia bermaksud ‘tunjukkan’. Kalimah أرنا bermaksud ‘tunjukkan kami’ kerana ada tambahan نا di dalamnya.

Kata dasar sama dengan Mufradat 378 (Baqarah:55): ر أ ي yang bermaksud melihat, berfikir, pendapat, menghakimi, mengetahui, mimpi, menunjuk-nunjuk.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 328 kali di dalam Al-Qur’an.

Jadi kita sudah jumpa beberapa kalimah yang menggunakan kata dasar ini:

Kalimah نرى (kami melihat) dalam Baqarah:55
Kalimah يُرِي (dia menunjukkan) dalam Baqarah:73
Dan sekarang kita melihat kalimah أَرِي (tunjukkan)

 

Mufradat 834: kalimah مَنَاسِك adalah dalam bentuk isim dan ia bermaksud ‘cara-cara melakukan ibadah’. Kita mungkin biasa dengar kalimah ‘manasik Haji’.

Kata dasar: ن س ك yang bermaksud menjalani kehidupan yang taat, saleh, beribadat kepada Tuhan, berkorban, menyembelih haiwan korban, melakukan upacara ibadah, membersihkan dan bersuci.

Kata dasar ini digunakan 7 kali di dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 835: kalimah تُب adalah dalam bentuk fi’il amar dan ia bermaksud ‘terimalah taubat’.

Kata dasar sama dengan Mufradat 285 (Baqarah:37): ت و ب yang bermaksud kembali, taubat, menyesuaikan diri.

Kata dasar ini digunakan 87 kali di dalam Al-Qur’an.


 

Ayat 2:129

Mufradat 836: kalimah اِبعَث adalah dalam bentuk fi’il amar dan ia bermaksud ‘bangkitkanlah’.

Kata dasar sama dengan Mufradat 381 (Baqarah:56): ب ع ث yang bermaksud menghilangkan perkara yang membelenggu seseorang, sesuatu yang dihantar, menaikkan semangat, membangkitkan.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 67 kali di dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 837: kalimah الحِكمَة adalah dalam bentuk isim dan ia bermaksud ‘kebijaksanaan’.

Kata dasar sama dengan Mufradat 254 (Baqarah:32): ح ك م yang bermaksud menahan, menjalankan kuasa, memberi arahan, memberi keputusan, menghakimi, menjadi bijak.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 210 kali di dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 838: kalimah يُزَكِّي adalah dalam bentuk fi’il mudhari’ dan ia bermaksud ‘menyucikan’.

Kalau nama Zaki, diambil dari kalimah ini juga.

Kata dasar sama dengan Mufradat 314 (Baqarah:43): ز ك و yang bermaksud meningkat, membesar, menjadi suci, penyucian, pembersihan, kebaikan, zakat.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 59 kali di dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 839: kalimah عَزِيزُ adalah dalam bentuk isim dan ia bermaksud ‘amat berkuasa’.

Kata dasar: ع ز ز yang bermaksud berkuasa, kuat, mulia, kebal, mengalahkan, bernilai, cemerlang, tegas.

Nama Aziz diambil dari kata dasar ini; juga nama berhala Uzza.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 119 kali di dalam Al-Qur’an.


 

Ayat 2:130

Mufradat 840: kalimah يَرغَبُ adalah dalam bentuk fi’il mudhari’ dan ia bermaksud ‘berharap’. Akan tetapi, apabila diikuti selepasnya dengan harf عن, kalimat يرغب عن bermaksud ‘membenci’.

Kata dasar: ر غ ب yang bermaksud menginginkan, berharap, benci, tidak suka, meminta, cinta.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 8 kali di dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 841: kalimah سَفِهَ adalah dalam bentuk fi’il madhi dan ia bermaksud ‘telah memperbodohkan’.

Kata dasar sama dengan Mufradat 96 (Baqarah:13): س ف ه yang bermaksud bodoh, ringan, hilang akal, merosakkan.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 11 kali di dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 842: kalimah اِصطَفَى adalah dalam bentuk fi’il madhi dan ia bermaksud ‘telah memilih’.

Kata dasar: ص ف و yang bermaksud jernih, bersih dari keruh, tidak bercampur, dibezakan, ketenangan, selesa, ambil yang terbaik, buat pemilihan, pokok yang banyak buah, unta yang banyak susu, batu yang licin.

Orang yang bernama Mustapha diambil dari kata dasar yang sama.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 17 kali di dalam Al-Qur’an.


 

Ayat 2:131

Mufradat 843: kalimah أَسلِم adalah dalam bentuk fi’il amar yang bermaksud ‘tunduk patuhlah’.

Kata dasar sama dengan Mufradat 484 (Baqarah:71): س ل م yang bermaksud selamat, membebaskan diri, ucapan selamat, cengkeram, menyerah diri, ikhlas, merendahkan diri, dalam keadaan baik, tidak cacat, lembut, Sulaiman.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 140 kali di dalam Al-Qur’an.


 

Ayat 2:132

Mufradat 844: kalimah وَصَّى adalah dalam bentuk fi’il madhi dan ia bermaksud ‘telah mewasiatkan’. Iaitu meninggalkan sesuatu yang penting.

Kata dasar: و ص ي yang bermaksud menggabungkan, bergabung, tanaman yang lebat, wasiat, mencadangkan, memberi arahan dengan bijak, menyuruh, menggalakkan.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 32 kali di dalam Al-Qur’an.


 

Ayat 2:133

Mufradat 845: kalimah َحَضَر adalah dalam bentuk fi’il madhi dan ia bermaksud ‘telah hadhir’.

Kata dasar: ح ض ر yang bermaksud menghadiri, sakit, ada di sisi.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 25 kali di dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 846: kalimah إلٰه adalah dalam bentuk isim dan ia bermaksud ‘tuhan’, ‘tempat pengharapan’.

Kata dasar: أ ل ه yang bermaksud berkhidmat, ibadat, melindungi, menyelamatkan, membebaskan, tempat disembah, Tuhan.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 2,851 kali di dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 847: kalimah ءَابَاءَ adalah dalam bentuk isim jamak dan ia bermaksud ‘bapa-bapa’.

Kata dasar: أ ب و yang bermaksud bapa, datuk, tok nenek, memberi makan, menjaga, membesarkan.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 117 kali di dalam Al-Qur’an.


 

Ayat 2:134

Mufradat 848: kalimah خَلَت adalah dalam bentuk fi’il madhi muannath (feminine) dan ia bermaksud ‘telah berlalu’.

Kata dasar sama dengan Mufradat 99 (Baqarah:14): خ ل و yang bermaksud kosong, bebas dari tuduhan, bersendirian, melepaskan sesuatu, membenarkan, meninggalkan sesuatu, jauh dari sesuatu.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 28 kali di dalam Al-Qur’an.

 

Allahu a’lam. Sambung ke mukasurat yang seterusnya.

Kemaskini: 27 September 2021

Mufradat Mukasurat 19 (Baqarah 120 – 126)

Mufradat Mukasurat 19 (26 Mufradat baru)

D7FA13BC-9003-41EB-8219-2E15940CAD65

Ayat 2:120

Mufradat 795: kalimah تَرضَى adalah dalam bentuk fi’il mudhari’ muannath dan ia bermaksud ‘suka‘ dan kita selalu gunakan dalam kalimah ‘redha‘.

Kata dasar: ر ض و yang bermaksud puas hati, bersetuju, meluluskan, menerima, suka, berharap, merelakan.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 73 kali dalam Al-Qur’an.

Kalimah ‘redha’ di dalam bahasa kita diambil dari kata dasar ini. Bentuk-bentuk yang lain:

2:207 مَرضَاتِ (keredhaan)
2:144 تَرضَى (engkau redha)
2:232 تَرَاضَوا (mereka bersetuju)
2:233 تَرَاضٍ (keredhaan bersama)
2:282 تَرضَونَ (kamu redha)
3:15 رِضوَانٌ (kelulusan)
4:24 تَرَاضَي (kamu berdua bersetuju)
4:108 يَرضَى (dia redha)
5:2 رِضوَانًا (dalam keadaan diredhai)
5:3 رَضِي (telah redha)
5:119 رَضُوا (mereka telah redha)
6:113 يَرضَو (mereka redha)
9:8 يُرضُونَ (mereka menggembirakan)
9:96 تَرضَوا (kamu redha)
19:6 رَضِيًّا (dalam keadaan redha)
19:55 مَرضِيًّا (dalam keadaan redha)
21:28 ارتَضَى (dia redha)
33:51 يَرضَينَ (mereka berdua bersetuju)
69:21 رَاضِيَةٌ (yang diredhai)
89:28 مَرضِيَّةٌ (redha)

 

Mufradat 796: kalimah تَتَّبِعُ adalah dalam bentuk fi’il mudhari’ dan ia bermaksud ‘engkau mengikut‘.

Kata dasar sama dengan Mufradat 320 (Baqarah:38): ت ب ع yang bermaksud ikut, ekor langkah dari belakang dengan rapat, mengganti seseorang selepasnya, berterusan, pengikut, meniru, bantu, taat.

Kata dasar ini digunakan 172 kali di dalam Al-Qur’an.

Jadi kita sudah jumpa beberapa kalimah yang menggunakan kata dasar ini:

Kalimah َتَبِع (dia telah ikut) dalam Baqarah:38
Kalimah اتَّبَعُوا (mereka telah ikut) dalam Baqarah:102
Dan sekarang kita lihat kalimah تَتَّبِعُ (engkau mengikut)

 

Mufradat 797: kalimah مِلَّةَ adalah dalam bentuk isim dan ia bermaksud ‘agama‘.

Kata dasar: م ل ل yang bermaksud membacakan supaya orang lain menulis (dictate), memeluk agama, kepercayaan.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 18 kali dalam Al-Qur’an. Bentuk-bentuk yang lain:

2:282 يُملِلِ (dictate)
2:282 يُمِلًّ (dictate)

Nota: Perbezaan millah dengan deen ialah: Deen dihubungkan dengan Allah Yang mewahyukan agama, millah dihubungkan dengan Nabi yang kepadanya agama itu diwahyukan. Kalimah deen itu lebih luas. Sedangkan millah boleh dianggap sebagai cara agama itu diamalkan. Oleh kerana ia ada kena mengena dengan penulisan, maka ia bermaksud syariat agama yang telah ditetapkan oleh Allah.

 

Mufradat 798: kalimah لَئِن adalah dalam bentuk harf dan ia bermaksud ‘jika‘. Ia lebih kuat dari harf إن kerana ada penambahan lam taukid padanya.

 

Mufradat 799: kalimah اِتَّبَعَ adalah dalam bentuk fi’il madhi dan ia bermaksud ‘telah ikuti‘.

Kata dasar sama dengan Mufradat 320 (Baqarah:38): ت ب ع yang bermaksud ikut, ekor langkah dari belakang dengan rapat, mengganti seseorang selepasnya, berterusan, pengikut, meniru, bantu, taat.

Kata dasar ini digunakan 172 kali di dalam Al-Qur’an.

Jadi kita sudah jumpa beberapa kalimah yang menggunakan kata dasar ini:

Kalimah َتَبِع (dia telah ikut) dalam Baqarah:38
Kalimah اتَّبَعُوا (mereka telah ikut) dalam Baqarah:102
Kalimah تَتَّبِعُ (engkau mengikut) dalam Baqarah:120 di atas
Dan sekarang kita lihat kalimah اِتَّبَعَ (telah ikuti)

 

Mufradat 800: kalimah أهوَاء adalah dalam bentuk isim jamak dan ia bermaksud ‘keinginan-keinginan‘. Ia adalah jamak kepada هواء yang kita pun gunakan dalam kalimat hawa nafsu.

Kata dasar sama dengan Mufradat 632 (Baqarah:87): ه و ي yang bermaksud jatuh ke bawah seperti burung yang menangkap mangsanya, rosak, tarik ke bawah, hilang, berkeinginan, berkehendak, memperdaya, memberahikan, terkesan dengan nafsu yang rendah.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 38 kali dalam Al-Qur’an.

Jadi kita sudah jumpa beberapa kalimah yang menggunakan kata dasar ini:

Kalimah تَهوَى (berkehendak) dalam Baqarah:87

Dan sekarang kita melihat kalimah أهوَاء (keinginan-keinginan)


 

Ayat 2:121

Mufradat 801: kalimah تِلَاوَتِ adalah dalam bentuk fi’il isim muannath dan ia bermaksud ‘pembacaan‘.

Kata dasar sama dengan Mufradat 353 (Baqarah:44): ت ل و yang bermaksud ikut, berjalan di belakang, meniru, mengejar, berturutan, baca, membacakan, mengulang baca, menyatakan, ikut menyanyi sekali.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 63 kali di dalam Al-Qur’an.

Jadi kita sudah jumpa beberapa kalimah yang menggunakan kata dasar ini:

Kalimah تَتلُون (kamu membacakan) dalam Baqarah:44

Kalimah تَتلُوا (dia membacakan) dalam Baqarah:102

Dan sekarang kita lihat kalimah تِلَاوَتِ (pembacaan)

 

Mufradat 802: kalimah يَكفُرْ adalah dalam bentuk fi’il mudhari’ majzoom dan ia bermaksud ‘dia kufur‘.

Kata dasar sama dengan Mufradat 55 (Baqarah:6): ك ف ر yang bermaksud menutup, menyorokkan, menolak, ingkar, tidak percaya, tidak berterima kasih, tidak beriman, kuda hitam, malam yang gelap, petani.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 525 kali di dalam Al-Qur’an.

Jadi kita sudah lihat beberapa kalimah yang menggunakan kata dasar ini:

Kalimah كَفَرُوا (mereka telah kufur) dalam Baqarah:6
Kalimah كافِرِين (orang-orang kufur) dalam Baqarah:19
Kalimah تَكفُرُونَ (kamu sedang kufur) dalam Baqarah:28
Kalimah كَافِرِ (yang menutup, kufur) dalam Baqarah:41
Kalimah يَكفُرُونَ (mereka kufur) dalam Baqarah:61
Kalimah كُفرِ (pengingkaran) dalam Baqarah:88
Kalimah يَڪفُرُوا (mereka kufur) dalam Baqarah:90
Kalimah يَكفُرُونَ (mereka sedang kufur) dalam Baqarah:91
Kalimah يَكفُرُ (dia kufur) dalam Baqarah:99
Kalimah کَفَرَ (dia telah kufur) dalam Baqarah:102
Kalimah كَفَرُوا (mereka telah kufur)
Kalimah تَكفُر (engkau kufur) dalam Baqarah:102
Kalimah کُفرَ (kekufuran) dalam Baqarah:108
Kalimah كُفَّارًا (dalam keadaan kufur) dalam Baqarah:109
Dan sekarang kita melihat kalimah يَكفُر (dia kufur)


 

Ayat 123:

Mufradat 803: kalimah تَنْفَعُ adalah dalam bentuk fi’il mudhari’ muannath dan ia bermaksud ‘memberi manfaat’, ‘memberi untung‘.

Kata dasar sama dengan Mufradat 710 (Baqarah:102): ن ف ع yang bermaksud untung, melakukan kebaikan, berguna, berfaedah. Kita pun gunakan kalimah ‘manfaat’ dalam bahasa kita.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 50 kali di dalam Al-Qur’an.

Jadi kita sudah lihat beberapa kalimah yang menggunakan kata dasar ini:

Kalimah يَنفَعُ (‘memberi manfaat’, ‘memberi untung’) dalam Baqarah:102
Dan sekarang kita melihat kalimah تَنْفَعُ (‘memberi manfaat’, ‘memberi untung’)


 

Ayat 2:124

Mufradat 804: kalimah اِبتِلَى adalah dalam bentuk fi’il madhi dan ia bermaksud ‘telah diuji‘.

Ia di dalam format Wazan VIII (افتعل)

Kata dasar sama dengan Mufradat 383 (Baqarah:49): ب ل و yang bermaksud lusuh, reput.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 38 kali dalam Al-Qur’an.

Jadi kita sudah lihat kalimah lain yang menggunakan kata dasar ini:

Kalimah ٌبَلَاء (dugaan) dalam Baqarah:49

 

Mufradat 805: kalimah إِبْرَاهِيمَ adalah dalam bentuk isim dan ia nama khas bagi Nabi Ibrahim.

Nama baginda ini digunakan sebanyak 69 kali dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 806: kalimah أَتَمَّ adalah dalam bentuk fi’il madhi dan ia bermaksud ‘telah memenuhi‘.

Ia di dalam Format Wazan IV (أفعل)

Kata dasar: ت م م yang bermaksud penuh, berbunga, telah masak, lengkap, sempurna, berjaya, kuat, teguh, keras.

Kalimah yang menggunakan kata dasar ini seperti tamat, juga ‘tamimah’ yang bermaksud: tangkal.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 22 kali dalam Al-Qur’an. Bentuk-bentuk yang lain:

2:150 أُتِمَّ (aku menyempurnakan)
2:187 أَتِمُّوا (kamu sempurnakanlah)
2:233 يُتِمَّ (menyempurnakan)
5:3 أَتْمَم (telah menyempurnakan)
6:115 تَمَّتْ (telah sempurna)
6:154 تَمَامًا (yang sempurna)
7:142 أَتْمَم (telah sempurnakan)
7:142 تَمَّ (telah sempurna)
12:6 أَتَمَّ (dia telah menyempurnakan)
61:8 مُتِمُّ (kesempurnaan)
66:8 أَتْمِمْ (engkau sempurnakanlah)

 

Mufradat 807: kalimah إمَامًا adalah dalam bentuk isim dan ia bermaksud ‘pemimpin’, ‘orang yang menjadi ikutan’. Kita biasa dengan kalimah ‘imam’ dalam solat.

Kata dasar sama dengan Mufradat 568 (Baqarah:78): أ م م yang bermaksud mencadangkan, menuju ke sesuatu tempat, ibu, punca, prinsip, buta huruf, tiada ilmu kitab, puak, komuniti, umat, generasi, ciptaan Allah, iman, agama, masa, orang yang dijadikan contoh, orang beragama, pemimpin, imam, di hadapan.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 119 kali dalam Al-Qur’an dalam 6 bentuk.

Jadi kita sudah tengok beberapa kalimah yang menggunakan kata dasar ini:

Kalimah أُمِّيُّونَ (buta huruf) dalam Baqarah:78
Dan sekarang kita melihat kalimah إمَامًا (‘pemimpin’, ‘orang yang menjadi ikutan’)

 

Mufradat 808: kalimah ذُرِّيَّة adalah dalam bentuk isim dan ia bermaksud ‘keturunan‘.

Kata dasar: ذ ر ر yang bermaksud berselerak, tabur, kenaikan, atom, semut kecil, bijirin paling kecil, keturunan, anak, kanak-kanak, bangsa.

Kata dasar ini digunakan 38 kali dalam Al-Qur’an. Bentuk-bentuk yang lain:

4:40 ذَرَّةٍ (zarah, atom)
6:87 ذُرِّيَّاتِ (keturunan-keturunan)

 

Mufradat 809: kalimah يَنَالُ adalah dalam bentuk fi’il mudhari’ yang bermaksud ‘sampai‘.

Kata dasar: ن ي ل yang bermaksud menerima, dapat, sampai.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 12 kali dalam Al-Qur’an. Bentuk-bentuk yang lain:

3:92 تَنَالُوا (engkau mencapai)
5:94 تَنَالُ (mencapai)
9:74 يَنَالُوا (mereka mencapai)
9:120 يَنَالُونَ (mereka menimpakan bencana)
9:120 نَيْلًا (bencana)
22:37 يَنَالَ (sampai)


 

Ayat 2:125

Mufradat 810: kalimah بَيتَ adalah dalam bentuk isim dan ia bermaksud ‘rumah‘. Dan kalimah البَيتَ apabila ditambah ال, maka ia merujuk kepada rumah yang khas, iaitu Baitullah (Ka’bah).

Kata dasar: ب ي ت yang bermaksud malam, rumah, tersembunyi, terlindung, binaan, tempat tinggal, kedai, tinggalan, masjid, tempat ibadah, Ka’bah, serangan di waktu malam.

Mungkin kita biasa dengar istilah ‘ahlul bait’ yang merujuk kepada orang rumah Rasulullah, iaitu ahli keluarga baginda.

Kata dasar ini digunakan 73 kali dalam Al-Qur’an. Bentuk-bentuk yang lain:

2:189 بُيُوتَ (rumah-rumah)
4:81 بَيَّتَ (merancang di waktu malam)
4:81 يُبَيِّتُونَ (mereka merancang di waktu malam)
7:4 بَيَاتًا (malam)
7:74 بُيُوتًا (sebagai tempat tinggal)
16:80 بُيُوتًا (khemah)
25:64 يَبِيتُونَ (mereka meluangkan masa di waktu malam)
27:49 نُبَيِّتَنَّ (pasti kami menyerang di waktu malam)

 

Mufradat 811: kalimah ًمَثَابَة adalah dalam bentuk isim dan ia bermaksud ‘tempat pulang‘.

Kata dasar sama dengan Mufradat 643 (Baqarah:103): ث و ب yang bermaksud memulangkan, berpatah balik, mengembalikan ke keadaan asal, bertaubat, mengumpulkan, memanggil berkali-kali, mengalir, menjadi banyak, sesuatu yang dipulangkan, membayar balik, tempat pulang, tempat orang berkumpul, rumah, khemah, pakaian, sikap, hati, pengikut, jubah, hati yang baik, akhlak yang baik.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 28 kali dalam Al-Qur’an.

Jadi kita sudah tengok kalimah lain yang menggunakan kata dasar ini:

Kalimah مَثُوبَةٌ (‘pulangan’, ‘pahala’, ‘balasan’) dalam Baqarah:103

 

Mufradat 812: kalimah أَمْنًا adalah dalam bentuk isim dan ia bermaksud ‘aman‘.

Kata dasar sama dengan Mufradat 38 (Baqarah:3): آ م ن yang bermaksud rasa aman, tenang, tiada perasaan benci, percaya.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 879 kali di dalam Al-Qur’an.

Jadi kita sudah tengok beberapa kalimah yang menggunakan kata dasar ini:

Kalimah يُؤْمِنُون (‘mereka beriman’, ‘mereka percaya’)
Kalimah ءَامَنَّا (kami telah beriman) dalam Baqarah:8
Kalimah مُؤْمِنِينَ (orang-orang beriman) dalam Baqarah:8
Kalimah ءَامَنُوا (mereka telah beriman) dalam Baqarah:8
Kalimah ءَامِنُوا (berimanlah kamu) dalam Baqarah:13
Kalimah ءَامَنَ (telah beriman) dalam Baqarah:13
Kalimah نُؤْمِنُ (kami beriman) dalam Baqarah:13
Kalimah يُؤْمِنُوا (mereka beriman) dalam Baqarah:75
Kalimah تُؤْمِنُونَ (kamu beriman) dalam Baqarah:85
Kalimah يُؤْمِنُونَ (mereka beriman) dalam Baqarah:88
Kalimah إِيمَانُ (iman) dalam Baqarah:93
Dan sekarang kita melihat kalimah أَمْنًا (aman)

 

Mufradat 813: kalimah اتَّخِذُوا adalah dalam bentuk fi’il amr jamak dan ia bermaksud ‘kamu ambillah‘.

Ia di dalam format Wazan VIII (افتعل)

Kata dasar sama dengan Mufradat 369 (Baqarah:48): أ خ ذ yang bermaksud mengambil, menerima, terkesan, memberi kesan, menangkap.

Kata dasar ini digunakan 273 kali dalam Al-Qur’an.

Jadi kita sudah jumpa beberapa contoh kata dasar ini digunakan dalam Al-Qur’an.

Kalimah ُيُؤخَذ (‘diambil’, ‘diterima‘) dalam Baqarah:48
Kalimah َاتَّخَذ (telah mengambil) dalam Baqarah:51
Kalimah اتِّخَاذِ (pengambilan) dalam Baqarah:54
Kalimah أَخَذَتْ (telah mengambil) dalam Baqarah:55
Kalimah أَخَذَ (telah mengambil) dalam Baqarah:63
Kalimah تَتَّخِذُ (‘mengambil’ atau ‘menjadikan’) dalam Baqarah:67
Dan sekarang kita melihat kalimah اتَّخِذُوا (kamu ambillah)

 

Mufradat 814: kalimah مَقَامَ adalah dalam bentuk isim dan ia bermaksud ‘tempat berdiri‘.

Kata dasar sama dengan Mufradat 21 (Fatihah:6): ق و م yang bermaksud tegak berdiri, kukuh, bangkit berdiri, menguruskan, menjadikan sesuatu lurus, kaum, masyarakat, tempat tinggal, kedudukan.

Kita biasa dengar orang kata maqam merujuk kepada kedudukan orang (orang itu maqam tinggi tu….) atau maqam sebagai maksud kubur pun ada juga digunakan kerana tempat bersemadi seseorang itu.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 660 kali di dalam Al-Qur’an dalam 22 bentuk.

Jadi kita sudah jumpa beberapa kalimah yang menggunakan kata dasar ini:

Kalimah مُستَقِيم (yang tegak) dalam Fatihah:6
Kalimah َيُقِيمُون (mereka mendirikan) dalam Baqarah:3
Kalimah قامُوا (mereka telah berdiri) dalam Baqarah:20
Kalimah أقيموا (kamu dirikanlah) dalam Baqarah:43
Kalimah قَوْمِ (kaum) dalam Baqarah:54
Kalimah قِيَامَةِ (hari kebangkitan‘ atau ‘kiamat’) dalam Baqarah:85
Dan sekarang kita melihat kalimah مَقَامَ (tempat berdiri)

 

Mufradat 815: kalimah مُصَلَّى adalah dalam bentuk isim dan ia bermaksud ‘tempat solat‘. Dalam bahasa kita dipanggil: musolla.

Kata dasar sama dengan Mufradat 41 (Baqarah:3): ص ل و yang bermaksud solat, doa, permintaan, menghormati, membesarkan, ikut dengan dekat dan lain-lain.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 99 kali di dalam Al-Qur’an.

Jadi kita sudah jumpa kalimah lain yang menggunakan kata dasar ini:

Kalimah َصَلَوٰة (‘solat’, ‘sembahyang’) dalam Baqarah:3

 

Mufradat 815: kalimah عَهِدْنَا adalah dalam bentuk fi’il madhi dan ia bermaksud ‘kami telah buat perjanjian‘.

Kata dasar sama dengan Mufradat 231 (Baqarah:27): ع ه د yang bermaksud bersumpah, perjanjian, pertalian, permintaan, tanggungjawab, masa, benar, persahabatan, kasih mesra, keselamatan.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 46 kali di dalam Al-Qur’an.

Jadi kita sudah jumpa beberapa kalimah yang menggunakan kata dasar ini:

Kalimah َعَهد (perjanjian) dalam Baqarah:27
Kalimah عَهْدًا (satu perjanjian) dalam Baqarah:80
Kalimah عَاهَدُوا (mereka telah berjanji) dalam Baqarah:100
Dan sekarang kita melihat kalimah عَهِدْنَا (kami telah buat perjanjian)

 

Mufradat 816: kalimah إِسْمَاعِيلَ adalah dalam bentuk isim dan ia nama khas bagi Nabi Ismail a.s.

Nama baginda ini digunakan sebanyak 12 kali dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 817: kalimah طَهِّرَا adalah dalam bentuk fi’il amar muthanna dan ia bermaksud ‘kamu berdua bersihkanlah‘.

Ia di dalam format Wazan II (فعّل)

Kata dasar sama dengan Mufradat 213 (Baqarah:25): ط ه ر yang bermaksud menjadi bersih, menjadi suci, basuh, menahan diri, penyucian.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 31 kali di dalam Al-Qur’an.

Jadi kita sudah jumpa kalimah lain yang menggunakan kata dasar ini:

Kalimah مُطَهَّرَةٌ (disucikan) dalam Baqarah:25

 

Mufradat 818: kalimah طَائِفِينَ adalah dalam bentuk isim jamak dan ia bermaksud ‘orang-orang yang mengerjakan tawaf‘. Tawaf pula bermaksud ‘mengelilingi’.

Kata dasar: ط و ف yang bermaksud mengelilingi sesuatu, berjalan-jalan, mengembara, mendatangi, melawat, mendekati, merangkumi, pelayan yang melayan dengan sopan, sebahagian dari sesuatu.

Kita pun sudah biasa dengan kalimah ‘tawaf’ yang berkenaan Ka’bah. Juga kalimah taufan, kerana ia adalah angin yang berpusing-pusing.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 41 kali di dalam Al-Qur’an. Bentuk-bentuk lain:

2:158 يَطَّوَّفَ (dia bertawaf)
3:69 طَائِفَةٌ (sebahagian)
3:122 طَائِفَتَانِ (dua kumpulan)
6:156 طَائِفَتَيْنِ (dua kumpulan)
7:133 طُّوفَانَ (taufan)
7:201 طَائِفٌ (orang yang tawaf)
22:29 يَطَّوَّفُوا (mereka bertawaf)
24:58 طَوَّافُونَ (pengelilingan-pengelilingan)
29:14 طُّوفَانُ (banjir)
37:45 يُطَافُ (dikelilingi)
55:44 يَطُوفُونَ (mereka mengelilingi)
56:17 يَطُوفُ (dia mengelilingi)
68:19 طَافَ (telah meliputi)

 

Mufradat 819: kalimah عٰكِفِينَ adalah dalam bentuk isim dan ia bermaksud ‘orang yang melakukan i’tikaf‘.

Kata dasar: ع ك ف yang bermaksud menyusun, berterusan dalam sesuatu, menahan, menyendiri.

Kita sudah biasa dengan kalimah i’tikaf yang bermaksud duduk lama di sesuatu tempat untuk melakukan ibadah. Selalunya dilakukan di masjid dalam Bulan Ramadhan.

Kata dasar ini digunakan 9 kali di dalam Al-Qur’an. Bentuk-bentuk lain:

2:187 عَاكِفُونَ (orang-orang yang tawaf)
7:138 يَعْكُفُونَ (mereka yang melakukan secara tetap)
20:97 عَاكِفًا (orang yang tetap berterusan)
22:25 عَاكِفُ (yang tidak tetap)
48:25 مَعْكُوفًا (yang dihalang)

 

Mufradat 820: kalimah رُكَّعَ adalah dalam bentuk isim dan ia bermaksud ‘yang melakukan rukuk‘.

Kata dasar sama dengan Mufradat 348 (Baqarah:43): ر ك ع yang bermaksud tunduk, bengkok, merendah diri, menundukkan kepala.

Kata dasar ini digunakan 13 kali dalam Al-Qur’an.

Jadi kita sudah jumpa beberapa kalimah yang menggunakan kata dasar ini:

Kalimah ٱركَعُواْ (kamu rukuklah) dalam Baqarah:43
Kalimah رٰكِعِين (orang-orang yang rukuk) dalam Baqarah:43
Dan sekarang kita melihat kalimah رُكَّعَ (yang melakukan rukuk)

 

Mufradat 821: kalimah سُجُود adalah dalam bentuk isim dan ia bermaksud ‘yang melakukan sujud‘.

Kata dasar sama dengan Mufradat 287 (Baqarah:34): س ج د yang bermaksud rendah, merendahkan diri, mengikut arahan, menyembah, sujud, menjatuhkan diri ke tanah, merendahkan kepala, memberi hormat.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 92 kali di dalam Al-Qur’an.

Jadi kita sudah jumpa beberapa kalimah yang menggunakan kata dasar ini:

Kalimah اسجُدُوا (kamu sujudlah) dalam Baqarah:34
Kalimah سَجَدُوا (mereka telah sujud) dalam Baqarah:34
Kalimah سُجَّدًا (dalam keadaan sujud) dalam Baqarah:58
Kalimah مَسَاجِدَ (masjid-masjid) dalam Baqarah:114
Dan sekarang kita melihat kalimah سُجُود (yang melakukan sujud)


 

Ayat 2:126

Mufradat 822: kalimah اجْعَلْ adalah dalam bentuk fi’il amr dan ia bermaksud ‘engkau jadikanlah‘.

Kata dasar sama dengan Mufradat 144 (Baqarah:19): ج ع  ل yang bermaksud menjadikan sesuatu, melakukan sesuatu, memasukkan sesuatu ke dalam sesuatu, berjanji untuk melakukan sesuatu.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 346 kali dalam Al-Qur’an.

Jadi kita sudah jumpa beberapa kalimah yang menggunakan kata dasar ini:

Kalimah جَعَلَ (dia telah menjadikan) dalam Baqarah:22
Kalimah تَجْعَلُوا (kamu menjadikan) dalam Baqarah:22
Kalimah جَاعِلٌ (yang menjadikan) dalam Baqarah:30
Kalimah تَجْعَلُ (engkau menjadikan) dalam Baqarah:30
Kalimah جَعَلْنَا (kami telah menjadikan) dalam Baqarah:66
Dan sekarang kita melihat kalimah اجْعَلْ (engkau jadikanlah)

 

Mufradat 823: kalimah بَلَدًا adalah dalam bentuk isim dan ia bermaksud ‘negeri‘.

Kata dasar: ب ل د yang bermaksud negeri, tanah, kawasan, daerah, pekan, bandar, tinggal di sesuatu tempat, bodoh, lemah, tidak efektif, malas, jatuh ke tanah, taat.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 19 kali dalam Al-Qur’an. Bentuk-bentuk lain:

3:196 بِلَادِ (tanah)
7:57 بَلَدٍ (tanah)
25:49 بَلْدَةً (tanah)

 

Mufradat 824: kalimah ءَامِنًا adalah dalam bentuk isim dan ia bermaksud ‘aman‘.

Kata dasar sama dengan Mufradat 38 (Baqarah:3): آ م ن yang bermaksud rasa aman, tenang, tiada perasaan benci, percaya. Ini adalah tepat kerana kalau kita beriman, maka kita akan tenang.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 879 kali dalam Al-Qur’an.

Jadi kita sudah jumpa beberapa kalimah yang menggunakan kata dasar ini:

Kalimah يُؤْمِنُون (‘mereka beriman’, ‘mereka percaya’)
Kalimah ءَامَنَّا (kami telah beriman) dalam Baqarah:8
Kalimah مُؤْمِنِينَ (orang-orang beriman) dalam Baqarah:8
Kalimah ءَامَنُوا (mereka telah beriman) dalam Baqarah:8
Kalimah ءَامِنُوا (berimanlah kamu) dalam Baqarah:13
Kalimah ءَامَنَ (telah beriman) dalam Baqarah:13
Kalimah نُؤْمِنُ (kami beriman) dalam Baqarah:13
Kalimah يُؤْمِنُوا (mereka beriman) dalam Baqarah:75
Kalimah تُؤْمِنُونَ (kamu beriman) dalam Baqarah:85
Kalimah يُؤْمِنُونَ (mereka beriman) dalam Baqarah:88
Kalimah إِيمَانُ (iman) dalam Baqarah:93
Kalimah أَمْنًا (aman) dalam Baqarah:125
Dan sekarang kita melihat kalimah ءَامِنًا (aman)

 

Mufradat 825: kalimah ارزُق adalah dalam bentuk fi’il amar dan ia bermaksud ‘berilah rezeki‘.

Kata dasar sama dengan Mufradat 43 (Baqarah:3): ر ز ق yang bermaksud memberikan, membekalkan, beri, kurnia.

Kata dasar ini digunakan 123 kali di dalam Al-Qur’an.

Jadi kita sudah jumpa beberapa contoh kata dasar ini digunakan dalam Al-Qur’an:

Kalimah رَزَق (rezeki) dalam Baqarah:43
Kalimah رِزْقًا (sebagai rezeki) dalam Baqarah:22
Kalimah رُزِقُوا (mereka telah diberi) dalam Baqarah:25
Dan sekarang kita lihat kalimah ارْزُقْ (berilah rezeki)

 

Mufradat 825: kalimah أُمَتِّعُ adalah dalam bentuk fi’il mudhari’ dan ia bermaksud ‘aku beri kesenangan‘.

Ia di dalam format Wazan II (فعّل)

Kata dasar sama dengan Mufradat 311 (Baqarah:36): م ت ع yang bermaksud digunakan, barang kegunaan, sesuatu yang berguna, keperluan, komoditi. Kalimah ‘Nikah Mutaah’ diambil dari kata dasar ini.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 70 kali di dalam Al-Qur’an.

Jadi kita sudah jumpa beberapa kalimah yang menggunakan kata dasar ini:

Kalimah مَتٰع (barang kegunaan) dalam Baqarah:36
Dan sekarang kita lihat kalimah أُمَتِّعُ (aku beri kesenangan)

 

Mufradat 826: kalimah أَضطَرُّ adalah dalam bentuk fi’il mudhari’ dan ia bermaksud ‘aku paksa‘.

Ia di dalam format Wazan VIII (افتعل)

Kata dasar sama dengan Mufradat 708 (Baqarah:102): ض ر ر yang bermaksud menyakiti, mengganggu, menyusahkan, kejahatan, kebuluran, waktu susah, penyakit, kematian, kehilangan, memaksa.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 74 kali di dalam Al-Qur’an.

Jadi kita sudah jumpa beberapa kalimah yang menggunakan kata dasar ini:

 

 

Mufradat 827: kalimah مَصِيرُ adalah dalam bentuk isim dan ia bermaksud ‘tempat kembalian‘.

Kata dasar: ص ي ر yang bermaksud pergi, menjadi, condong kepada sesuatu, perjalanan, meninggalkan sesuatu tempat, keputusan, mengeluarkan.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 29 kali di dalam Al-Qur’an dalam 2 bentuk.

 

Allahu a’lam. Sambung ke muka surat seterusnya.

Kemaskini: 13 September 2021

Mufradat Mukasurat 18 (Baqarah 113 – 119)

Mufradat Mukasurat 18 (27 Mufradat baru)

9D3FE4D7-26BE-43BF-8AFE-0A4238EC1171

Ayat 2:113

Mufradat 757: kalimah قَالَتِ adalah dalam bentuk fi’il madhi muannath dan ia bermaksud ‘dia (wanita) telah berkata‘.

Kata dasar sama dengan Mufradat 71 (Baqarah:8): ق و ل yang bermaksud: bercakap, memanggil, dipanggil, perkataan, ucapan, memberi pendapat.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 1,722 kali dalam Al-Qur’an.

Jadi kita sudah jumpa beberapa kalimah yang menggunakan kata dasar ini:

Kalimah يَقُول (dia berkata) seperti digunakan dalam Baqarah:8

Kalimah قِيلَ (dikatakan) seperti digunakan dalam Baqarah:11

Kalimah قَالُوا (mereka telah berkata) seperti digunakan dalam Baqarah:11

Kalimah يَقُولُونَ yang bermaksud ‘mereka berkata’ dalam Baqarah:26

Kalimah أقُل (aku berkata) dalam Baqarah:33

Kalimah قُلْنَا (kami telah berkata) dalam Baqarah:34

Kalimah قُلْتُمْ (kamu telah berkata) dalam Baqarah:55

Kalimah قُولُوا (kamu katakanlah) dalam Baqarah:80

Kalimah قَوْلًا (perkataan) dalam Baqarah:59

Kalimah قُل (katakanlah) dalam Baqarah:80

Kalimah تَقُولونَ (kamu mengatakan) dalam Baqarah:80

kalimah يَقُولَا (mereka berdua berkata) dalam Baqarah:102

Kalimah تَقُولُوا (kamu berkata) dalam Baqarah:104

Dan sekarang kita melihat kalimah قَالَتِ (dia (wanita) telah berkata)

 

Mufradat 758: kalimah الْيَهُودُ adalah dalam bentuk isim dan ia bermaksud nama khas bagi ‘Yahudi’.

Kalimah الْيَهُودُ ini digunakan sebanyak 9 kali di dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 759: kalimah لَيسَتِ adalah dalam bentuk fi’il madhi muannath dan ia bermaksud ‘tidaklah‘.

Kata dasar: ل ي س yang bermaksud: tidak begitu.

Ia digunakan sebanyak 89 kali di dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 760: kalimah يَتْلُونَ adalah dalam bentuk fi’il mudhari’ jamak dan ia bermaksud ‘mereka membaca‘.

Kata dasar sama dengan Mufradat 353 (Baqarah:44): ت ل و yang bermaksud ikut, berjalan di belakang, meniru, mengejar, berturutan, baca, membacakan, mengulang baca, menyatakan, ikut menyanyi sekali.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 63 kali di dalam Al-Qur’an.

Jadi kita sudah jumpa beberapa kalimah yang menggunakan kata dasar ini:

Kalimah تَتلُون (kamu membacakan) dalam Baqarah:44

Kalimah تَتلُوا (dia membacakan) dalam Baqarah:102

Dan sekarang kita lihat kalimah يَتْلُونَ (mereka membaca)

 

Mufradat 761: kalimah يَحْكُمُ adalah dalam bentuk fi’il mudhari’ dan ia bermaksud ‘dia menghakimi‘.

Kata dasar sama dengan Mufradat 276 (Baqarah:32): ح ك م yang bermaksud menahan, menjalankan kuasa, memberi arahan, memberi keputusan, menghakimi, menjadi bijak.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 210 kali dalam Al-Qur’an dalam 13 bentuk.

Jadi kita sudah melihat beberapa kalimah yang menggunakan kata dasar ini:

Kalimah حَكِيم (bijaksana) dalam Baqarah:32

Dan sekarang kita melihat kalimah يَحْكُمُ (dia menghakimi)

 

Mufradat 762: kalimah يَخْتَلِفُونَ adalah dalam bentuk fi’il mudhari’ jamak dan ia bermaksud ‘mereka saling berselisihan‘.

Ia di dalam format Wazan VIII (افتعل)

Kata dasar sama dengan Mufradat 258 (Baqarah:30): خ ل ف yang bermaksud menyusul selepas sesuatu, pengganti, menjadi pembekal kepada seseorang, mengganti barang, memukul dari belakang, teringin kepada pasangan orang lain, ditinggalkan tidak ikut serta, berkata tentang seseorang di belakang dia, menjadi rosak, bersara, berpaling dari sesuatu, jadi bodoh, melantik seseorang sebagai pengganti pimpinan, tidak bersetuju dengan seseorang, membangkang seseorang, memungkiri janji dan lain-lain.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 127 kali dalam Al-Qur’an.

Jadi kita sudah jumpa beberapa kalimah yang menggunakan kata dasar ini:

Kalimah خَلِيفَة (‘khalifah‘ iaitu pengganti yang sebelumnya) dalam Baqarah:30

Kalimah خَلف (‘di belakang’ atau ‘yang mengikuti’) dalam Baqarah:66

kalimah يُخلِفَ (memungkiri) dalam Baqarah:80

Dan sekarang kita melihat kalimah يَخْتَلِفُونَ (mereka saling berselisihan)


 

Ayat 2:114

Mufradat 763: kalimah مَن adalah dalam bentuk isim istifham dan ia bermaksud ‘siapa‘.

Kalimah ini digunakan sebanyak 34 kali di dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 764: kalimah أَظلَمُ adalah dalam bentuk isim dan ia bermaksud ‘yang lebih zalim

Kata dasar sama dengan Mufradat 133 (Baqarah:17): ظ ل م yang bermaksud gelap, terlindung, meneduh, menutup.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 315 kali dalam Al-Qur’an.

Jadi kita sudah lihat beberapa kalimah yang menggunakan kata dasar ini:

Kalimah ظُلُمٰت (kegelapan) dalam Baqarah:17

Kalimah أظلَمَ (telah menjadi gelap) dalam Baqarah:20

Kalimah ظَّالِمِينَ (orang-orang yang zalim) dalam Baqarah:35

Kalimah ظَلَمَ (telah melakukan kezaliman) dalam Baqarah:54

Kalimah ظَلَمُوا (mereka telah menzalimi) dalam Baqarah:57

kalimah يَظلِمون (mereka menzalimi) dalam Baqarah:57

Dan sekarang kita melihat kalimah أَظلَمُ (yang lebih zalim)

 

Mufradat 765: kalimah مَنَعَ adalah dalam bentuk fi’il madhi dan ia bermaksud ‘telah menghalang‘.

Kata dasar: م ن ع yang bermaksud menghalang, menahan, menolak, enggan, mempertahan, pertikaian, menguatkan, menutup pintu.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 17 kali dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 766: kalimah مَسَاجِدَ adalah dalam bentuk isim jamak dan ia bermaksud ‘masjid-masjid‘.

Kata dasar sama dengan Mufradat 287 (Baqarah:34): س ج د yang bermaksud rendah, merendahkan diri, mengikut arahan, menyembah, sujud, menjatuhkan diri ke tanah, merendahkan kepala, memberi hormat.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 92 kali di dalam Al-Qur’an.

Jadi kita sudah lihat beberapa kalimah yang menggunakan kata dasar ini:

Kalimah اسجُدُوا (kamu sujudlah) dalam Baqarah:34

Kalimah سَجَدُوا (mereka telah sujud) dalam Baqarah:34

Kalimah سُجَّدًا (dalam keadaan sujud) dalam Baqarah:58

Dan sekarang kita melihat kalimah مَسَاجِدَ (masjid-masjid)

 

Mufradat 767: kalimah يُذكَرَ adalah dalam bentuk fi’il mudhari’ mabni majhul (bentuk pasif) yang bermaksud ‘disebut

Kata dasar sama dengan Mufradat 328 (Baqarah:40): ذ ك ر yang bermaksud mengingati, mengingatkan, sebut, beritahu, membesarkan, memuji, memberi peringatan, berdakwah, lelaki.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 292 kali di dalam Al-Qur’an.

Jadi kita sudah lihat beberapa kalimah yang menggunakan kata dasar ini:

Kalimah اذكُرُوا (ingatlah kamu) dalam Baqarah:40

Dan sekarang kita melihat kalimah يُذكَرَ (disebut)

 

Mufradat 768: kalimah سَعَى adalah dalam bentuk fi’il madhi dan ia bermaksud ‘berusaha‘.

Kata dasar: س ع ي yang bermaksud berjalan, berusaha keras, bergerak laju, usaha, mempercepatkan pergerakan, aktif, rajin.

Kalimah saie semasa melakukan umrah diambil dari kata dasar ini kerana waktu itu kita digalakkan jalan dengan laju atau berlari-lari anak.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 30 kali di dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 769: kalimah خَرَاب adalah dalam bentuk isim dan ia bermaksud ‘kemusnahan‘.

Kata dasar: خ ر ب yang bermaksud dalam keadaan rosak, keadaan bazir, tidak didiami, ditinggalkan, lawan kepada berkembang pesat, mencuri, melubangi sesuatu, rosak dalam agama, memalukan.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 2 kali di dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 770: kalimah يَدخُلُوا adalah dalam bentuk fi’il mudhari’ jamak mansub dan ia bermaksud ‘mereka memasuki

Kata dasar sama dengan Mufradat 424 (Baqarah:58): د خ ل yang bermaksud memasuki, menembusi, pecah masuk, menyerang, datang, melawat, mengganggu, campur tangan, memasukkan, memperkenalkan, bercampur baur, bersetubuh, pendapatan, keuntungan, sifat buruk, penipuan, kenalan yang rapat, tempat masuk seperti pintu pagar, kunci, tetamu.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 126 kali dalam Al-Qur’an.

Jadi kita sudah lihat beberapa kalimah yang menggunakan kata dasar ini:

Kalimah ٱدخُلُواْ (masuklah kamu) dalam Baqarah:58

Kalimah يَدخُلَ (dia memasuki) dalam Baqarah:111

Dan sekarang kita melihat kalimah يَدخُلُوا (mereka memasuki)

 

Mufradat 771: kalimah خَائِفِين adalah dalam bentuk isim jamak dan ia bermaksud ‘orang-orang yang takut‘.

Kata dasar sama seperti Mufradat 291 (Baqarah:38): خ و ف yang bermaksud takut, menakutkan seseorang, mengurangkan dari sesuatu, mengambil sedikit demi sedikit, sembelih.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 124 kali di dalam Al-Qur’an.

Jadi kita sudah lihat beberapa kalimah yang menggunakan kata dasar ini:

Kalimah خَوف (ketakutan) dalam Baqarah:38

Dan sekarang kita melihat kalimah خَائِفِين (orang-orang yang takut)


 

Ayat 2:115

Mufradat 772: kalimah مَشْرِقُ adalah dalam bentuk isim dan ia bermaksud ‘timur’.

Kata dasar: ش ر ق yang bermaksud membelah, potong, timur, tempat keluar matahari, sinaran, cerah.

Waktu syuruq (waktu akhir solat subuh) dan Solat Tasyriq diambil dari kata dasar ini.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 17 kali dalam Al-Qur’an. Lihat juga 7:137, 15:73, 19:16, 38:18, 39:69, 43:38,

 

Mufradat 773: kalimah مَغْرِبُ adalah dalam bentuk isim dan ia bermaksud ‘barat’.

Kata dasar: غ ر ب yang bermaksud matahari tenggelam, gelap.

Waktu Maghrib dan negara Maghribi diambil dari kata dasar ini.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 19 kali dalam Al-Qur’an dalam 7 bentuk. Boleh lihat 5:31, 5:31, 7:137, 18:17, 18:86, 20:130, 24:35, 28:44, 35:27, 50:39, 55:17, 70:40,

 

Mufradat 774: kalimah أَينَمَا adalah dalam bentuk isim dan ia bermaksud ‘di mana sahaja‘.

Ia adalah gabungan kalimah أَيْنَ (mana) dan ما (apa).

Kalimah أَيْنَ digunakan sebanyak 3 kali di dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 775: kalimah تُوَلُّوا adalah dalam bentuk fi’il mudhari’ jamak dan ia bermaksud ‘kamu mengadap

Ia di dalam format Wazan II (فعّل)

Kata dasar sama dengan Mufradat 489 (Baqarah:64): و ل ي yang bermaksud menjadi dekat, rapat, ikut.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 232 kali di dalam Al-Qur’an.

Jadi kita sudah lihat beberapa kalimah yang menggunakan kata dasar ini:

Jadi kita sudah jumpa beberapa contoh kata dasar ini digunakan dalam Al-Qur’an:

Kalimah تَوَلَٰى (telah berpusing) dalam Baqarah:64

Kalimah وَلِىٌ (kawan, penolong, pembantu) dalam Baqarah:107

Dan sekarang kita melihat kalimah تُوَلُّوا (kamu mengadap)

 

Mufradat 776: kalimah ثَمَّ adalah dalam bentuk isim dzarf makan (tempat) dan ia bermaksud ‘di situ‘.

Kata dasar: ث م م yang bermaksud mengambil, kutip, baiki, menghimpun, di sana, di sini, arah itu, kemudian, dan.

Kalimah ثَمَّ digunakan sebanyak 4 kali di dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 777: kalimah وَٲسِعٌ adalah dalam bentuk isim dan ia bermaksud ‘amat luas’.

Kata dasar: و س ع yang bermaksud mencukupi, mengambil, memahami, mendakap.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 32 kali dalam Al-Qur’an. Lihat juga 2:255, 2:233, 2:236, 2:247, 4:97, 4:130, 7:156, 40:7, 51:47,


 

Ayat 2:116

Mufradat 778: kalimah وَلَدًا adalah dalam bentuk isim dan ia bermaksud ‘seorang anak‘.

Kata dasar sama dengan Mufradat 590 (Baqarah:83): و ل د yang bermaksud melahirkan, mendapat anak.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 102 kali di dalam Al-Qur’an.

Jadi kita sudah jumpa beberapa contoh kata dasar ini digunakan dalam Al-Qur’an:

Kalimah وٰلِدَينِ (dua ibubapa) dalam Baqarah:83

Dan sekarang kita melihat kalimah وَلَدًا (anak)

 

Mufradat 779: kalimah قٰنِتُون adalah dalam bentuk isim jamak dan ia bermaksud ‘mereka yang tunduk‘.

Kata dasar: ق ن ت yang bermaksud menjadi taat, patuh, berdiri lama dalam solat.

Kalimah ‘qunut’ diambil dari kata dasar ini.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 13 kali dalam Al-Qur’an dalam 3 bentuk. Boleh rujuk yang lain:

2:238 قَانِتِينَ
3:43 اقنيى
4:34 قَـٰنِتَـٰتٌ
16:120 قَانِتًا
33:31 يَقنُت
39:9 قَانِتٌ


 

Ayat 2:117

Mufradat 780: kalimah بَدِيعٌ adalah dalam bentuk isim dan ia bermaksud ‘yang mula-mula buat‘.

Kata dasar: ب د ع yang bermaksud pencipta, pereka, baru, mencipta dari tidak ada.

Kalimah bid’ah diambil dari katadasar ini.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 4 kali dalam Al-Qur’an. Kalimah ‘bidaah’ diambil dari kata dasar ini. Penggunaan lain boleh rujuk:

46:9 بِدعًا
57:27 ابتِدَعوا

 

Mufradat 781: kalimah قَضَىٰٓ adalah dalam bentuk fi’il madhi dan ia bermaksud ‘telah menentukan’.

Kata dasar: ق ض ي yang bermaksud memberikan hukum, menjadikan, menyelesaikan sesuatu perkara, menjalankan arahan, selesai, pelepasan, mendedahkan.

Kita pun sudah biasa dengan kalimah qadi (kadi), qada’.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 63 kali dalam Al-Qur’an. Boleh lihat penggunaan lain:

2:200 قَضَيْ
3:47 قُضِيَ

6:60 يُقْضَىٰ
10:71 اقْضُوا
10:97 يَقْضِي
19:21 مَقضِيًّا
20:72 اقْضِ
20:72 قاضٍ
33:37 قَضَوْا
40:20 يَقْضُونَ
69:27 القاضِيَة

 

Mufradat 782: kalimah أمرًا adalah dalam bentuk isim dan ia bermaksud ‘satu perkara‘.

Kata dasar sama dengan Mufradat 235 (Baqarah:27): أ م ر yang bermaksud perintah, kuasa, nasihat, mengepalai.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 248 kali di dalam Al-Qur’an dalam 6 bentuk.

Jadi kita sudah lihat beberapa kalimah yang menggunakan kata dasar ini:

Kalimah َأَمَر (telah perintah) dalam Baqarah:27

Kalimah َتَأمُرُون (kamu menyuruh) dalam Baqarah:44

Kalimah ُيَأمُر (dia menyuruh) dalam Baqarah:67

Kalimah تُؤمَرُون (yang kamu diarahkan) dalam Baqarah:68

Kalimah أَمرِ‌ (arahan) dalam Baqarah:109

Dan sekarang kita melihat kalimah أمرًا (satu perkara)

 

Mufradat 783: kalimah كُن adalah dalam bentuk fi’il amar dan ia bermaksud ‘jadilah‘.

Kata dasar sama dengan Mufradat 87 (Baqarah:10): ك و ن yang bermaksud menjadi, terjadi, berlaku, mengambil tempat.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 1,390 kali di dalam Al-Qur’an.

Jadi kita telah melihat beberapa contoh kata dasar ini di dalam Al-Qur’an:

Kalimah كَانُوا (ada pun mereka telah) dalam Baqarah:10

Kalimah كُنتُم (ada pun kamu telah) dalam Baqarah:23

Kalimah َكَان (adalah dia telah) dalam Baqarah:34

Kalimah تَكُونَا (menjadilah kamu berdua) dalam Baqarah:35

Kalimah كَانَا (adalah mereka berdua telah) dalam Baqarah:36

Kalimah تَكونوا (kamu menjadi) dalam Baqarah:41

Kalimah كُونُوا (jadilah kamu) dalam Baqarah:65

Kalimah أَكُونَ (aku menjadi) dalam Baqarah:67

Kalimah كَانَت (adalah dia) dalam Baqarah:94

Dan sekarang kita melihat kalimah كُن (jadilah)

 

Mufradat 784: kalimah يَكُونَ adalah dalam bentuk fi’il mudhari’ dan ia bermaksud ‘ia menjadi‘.

Kata dasar sama dengan Mufradat 87 (Baqarah:10): ك و ن yang bermaksud menjadi, terjadi, berlaku, mengambil tempat.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 1,390 kali di dalam Al-Qur’an.

Jadi kita telah melihat beberapa contoh kata dasar ini di dalam Al-Qur’an:

Kalimah كَانُوا (ada pun mereka telah) dalam Baqarah:10

Kalimah كُنتُم (ada pun kamu telah) dalam Baqarah:23

Kalimah َكَان (adalah dia telah) dalam Baqarah:34

Kalimah تَكُونَا (menjadilah kamu berdua) dalam Baqarah:35

Kalimah كَانَا (adalah mereka berdua telah) dalam Baqarah:36

Kalimah تَكونوا (kamu menjadi) dalam Baqarah:41

Kalimah كُونُوا (jadilah kamu) dalam Baqarah:65

Kalimah أَكُونَ (aku menjadi) dalam Baqarah:67

Kalimah كَانَت (adalah dia) dalam Baqarah:94

Kalimah كُن (jadilah) dalam Baqarah:117 di atas

Dan sekarang kita melihat kalimah يَكُونَ (ia menjadi)


 

Ayat 2:118

Mufradat 785: kalimah لَولَا adalah dalam bentuk harf dan ia bermaksud ‘mengapa tidak‘. Ia adalah gabungan kalimah لو (kenapa) لا (tidak).

Kalimah لَوْلَا digunakan sebanyak 40 kali di dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 786: kalimah يُكَلِّمُ adalah dalam bentuk fi’il mudhari’ dan ia bermaksud ‘berkata‘.

Ia di dalam format Wazan II (فعّل)

Kata dasar sama dengan Mufradat 314 (Baqarah:37): ك ل م yang bermaksud bercakap, menyampaikan sesuatu.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 75 kali di dalam Al-Qur’an dalam 7 bentuk.

Jadi kita telah melihat beberapa contoh kata dasar ini di dalam Al-Qur’an:

Kalimah كَلِمٰت (kata-kata) dalam Baqarah:37

Kalimah كَلٰمَ atau كَلامَ (perkataan-perkataan) dalam Baqarah:75

Dan sekarang kita melihat kalimah يُكَلِّمُ (berkata)

 

Mufradat 787: kalimah تَأْتِي adalah dalam bentuk fi’il mudhari’ dan ia bermaksud ‘datang‘.

Kata dasar sama dengan Mufradat 172 (Baqarah:23): أ ت ي yang bermaksud datang, kejar, bawa ke hadapan, tunjuk, bertambah, mengeluarkan, bawa, bayar.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 549 kali di dalam Al-Qur’an.

Jadi kita telah melihat beberapa contoh kata dasar ini di dalam Al-Qur’an:

Kalimah أتُوا (kamu bawalah) dalam Baqarah:23

Kalimah أُتُوا (mereka telah diberikan) dalam Baqarah:25

Kalimah يَأتِيَنَّ (didatangkan) dalam Baqarah:38

Kalimah ءَاتُواْ (kamu berikanlah) dalam Baqarah:43

Kalimah آتَى (telah berikan) dalam Baqarah:53

Kalimah يَأتُوا (mereka datang) dalam Baqarah:85

Kalimah نَأتِ (Kami bawa) dalam Baqarah:106

Kalimah أُوتُوا (mereka telah diberikan) dalam Baqarah:109

Dan sekarang kita melihat kalimah تَأْتِي (datang)

 

Mufradat 788: kalimah تَشٰبَهَت adalah sama dengan Mufradat 479 (Baqarah:70) cuma ia digunakan untuk feminine noun (dengan penambahan huruf ت). Ia adalah dalam bentuk fi’il madhi dan ia bermaksud ‘menyerupai’.

Ia di dalam format Wazan VI (تفاعل)

Kata dasar sama dengan Mufradat 211 (Baqarah:25): ش ب ه yang bermaksud menyerupai sesuatu, membandingkan dengan sesuatu, sesuatu yang tidak jelas.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 12 kali di dalam Al-Qur’an.

Jadi kita telah melihat beberapa contoh kata dasar ini di dalam Al-Qur’an:

Kalimah مُتَشٰبِهًا (‘menyerupai‘, ‘hampir sama‘) dalam Baqarah:25

Kalimah َتَشابَه (menyerupai) dalam Baqarah:70

Dan sekarang kita melihat kalimah تَشٰبَهَت (menyerupai)

 

Mufradat 789: kalimah بَيَّنُّ adalah dalam bentuk fi’il madhi dan ia bermaksud ‘menjelaskan’.

Ia di dalam format Wazan II (فعّل)

Kata dasar sama dengan Mufradat 500 (Baqarah:66): ب ي ن yang bermaksud membezakan antara sesuatu, diputuskan, diasingkan, menjelaskan, bukti, tanda, hujah yang jelas.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 523 kali di dalam Al-Qur’an.

Jadi kita telah melihat beberapa contoh kata dasar ini di dalam Al-Qur’an:

Kalimah بَينَ يَدَي (di hadapan) dalam Baqarah:66

Kalimah ُيُبَيِّن (menjelaskan) dalam Baqarah:68

Kalimah بَيِّنٰتٍ (tanda-tanda yang jelas) dalam Baqarah:87

Kalimah تَبَيَّنَ (telah menjadi jelas) dalam Baqarah:109

Dan sekarang kita lihat kalimah بَيَّنُّ (menjelaskan)


 

Ayat 2:119

Mufradat 790: kalimah أَرسَلَ adalah dalam bentuk fi’il madhi dan ia bermaksud ‘telah mengutus‘.

Ia di dalam format Wazan IV (أفعل)

Kata dasar sama dengan Mufradat 621 (Baqarah:87): ر س ل yang bermaksud menghantar utusan, menganugerah, melepaskan, wakil. pembawa mesej, misi.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 513 kali dalam Al-Qur’an.

Jadi kita sudah jumpa beberapa kalimah yang menggunakan kata dasar ini:

Kalimah رُسُلِ (para rasul) dalam Baqarah:87

kalimah رَسُولَ (seorang Rasul) dalam Baqarah:87

Dan sekarang kita melihat kalimah أَرسَلَ (telah mengutus)

 

Mufradat 791: kalimah بَشِيرًا adalah dalam bentuk isim dan ia bermaksud ‘sebagai pembawa berita gembira‘.

Kata dasar sama dengan Mufradat 199 (Baqarah:25): ب ش ر yang bermaksud kulit, kecantikan, gembira, berita gembira, permulaan, manusia, golongan yang paling rendah, manusia yang sempurna.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 123 kali di dalam Al-Qur’an.

Jadi kita telah melihat beberapa contoh kata dasar ini di dalam Al-Qur’an:

Kalimah بَشِّر (berilah berita gembira) dalam Baqarah:25

Kalimah بُشرَى (berita gembira) dalam Baqarah:97

Dan sekarang kita melihat kalimah بَشِيرًا (sebagai pembawa berita gembira)

 

Mufradat 792: kalimah نَذِيرًا adalah dalam bentuk isim dan ia bermaksud ‘amaran‘.

Kata dasar sama dengan Mufradat 58 (Baqarah:6): ن ذ ر yang bermaksud bersumpah, memberi amaran, menasihati dan lain-lain.

Kata dasar ini digunakan 130 kali dalam Al-Qur’an.

Jadi kita telah melihat beberapa contoh kata dasar ini di dalam Al-Qur’an:

Kalimah أَنذَرَ (memberi ancaman) dalam Baqarah:58

Kalimah تُنذِر (engkau memberi ancaman) dalam Baqarah:58

Dan sekarang kita melihat kalimah نَذِيرًا (amaran)

 

Mufradat 793: kalimah تُسئَلُ adalah dalam bentuk fi’il mudhari’ majhul dan ia bermaksud ‘engkau akan ditanya‘.

Kata dasar sama dengan Mufradat 467 (Baqarah:61): س أ ل yang bermaksud bertanya, soalan, minta.

Kata dasar ini digunakan 129 kali dalam Al-Qur’an.

Jadi kita telah melihat beberapa contoh kata dasar ini di dalam Al-Qur’an:

Kalimah سَأَلَ (‘dia telah bertanya’, ‘dia telah minta) dalam Baqarah:61

kalimah تَسئَلُوا (kamu meminta) dalam Baqarah:108

Kalimah سُئِلَ (telah ditanya) dalam Baqarah:108

Dan sekarang kita melihat kalimah تُسئَلُ (engkau akan ditanya)

 

Mufradat 794: kalimah جَحِيم adalah dalam bentuk isim dan ia bermaksud ‘tempat seksa‘, ‘api yang membakar‘.

Kata dasar: ج ح م yang bermaksud menyalakan api, membakar, terbakar, membakar dengan terang, membuka mata, menahan, melangkah ke hadapan, menarik kembali, hampir membunuh, sangat panas.

Kata dasar ini digunakan 26 kali dalam Al-Qur’an. Bentuk-bentuk yang lain:

73:12 جَحِيمًا (api yang membakar)

 

Allahu a’lam. Sambung ke mukasurat yang seterusnya.

Kemaskini: 8 Ogos 2021

Mufradat Mukasurat 17 (Baqarah 106 – 112)

Mufradat Mukasurat 17 (28 Mufradat baru)

6259474B-4BC6-4063-A4BA-F8405FBD9ACA

Ayat 2:106

Mufradat 724: kalimah َنَسَخ adalah dalam bentuk fi’il madhi majzoom dan ia bermaksud ‘mansukhkan’. Kalimah ننسخ bermaksud ‘Kami mansukhkan‘ kerana ada tambahan huruf nun di hadapannya.

Kata dasar: ن س خ yang bermaksud hapus, musnah, batal, hilang, sorok, pindah, tukar, salin, buang.

Bahasa Melayu pun menggunakan kalimah ‘mansuh’ dari kata dasar ini.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 4 kali dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 725: kalimah نُنْسِ asalnya adalah أَنْسَى dan kemudian menjadi bentuk fi’il mudhari’ majzoom dan ditambah dengan huruf ن (kami) yang bermaksud ‘kami menjadikan lupa‘.

Kalimah أَنْسَى adalah dalam format Wazan IV (أفعل)

Kata dasar sama dengan Mufradat 352 (Baqarah:44): ن س ي yang bermaksud lupa, melupakan, meninggalkan, buat tidak endah.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 45 kali di dalam Al-Qur’an dalam 5 bentuk.

Jadi kita sudah jumpa kalimah yang menggunakan kata dasar ini:

Kalimah تَنسَون (kamu lupa) dalam Baqarah:44

Dan sekarang kita lihat kalimah نُنْسِ (kami menjadikan lupa)

 

Mufradat 726: kalimah نَأتِ adalah dalam bentuk fi’il mudhari’ majzoom dan ia adalah gabungan نحن dan أتي (bawa). Jadi نأت bermaksud ‘Kami bawa‘.

Kata dasar sama dengan Mufradat 172 (Baqarah:23): أ ت ي yang bermaksud datang, kejar, bawa ke hadapan, tunjuk, bertambah, mengeluarkan, bawa, bayar.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 549 kali di dalam Al-Qur’an.

Jadi kita sudah jumpa kalimah yang menggunakan kata dasar ini:

Kalimah أتُوا (kamu bawalah) dalam Baqarah:23

Kalimah أُتُوا (mereka telah diberikan) dalam Baqarah:25

Kalimah يَأتِيَنَّ (didatangkan) dalam Baqarah:38

Kalimah ءَاتُواْ (kamu berikanlah) dalam Baqarah:43

Kalimah آتَى (telah berikan) dalam Baqarah:53

Kalimah يَأتُوا (mereka datang) dalam Baqarah:85

Dan sekarang kita melihat kalimah نَأتِ (Kami bawa)

 

Mufradat 727: kalimah تَعْلَمْ adalah dalam bentuk fi’il mudhari’ majzoom dan ia bermaksud ‘engkau tahu‘.

Kata dasar sama dengan Mufradat 9 (Fatihah:3): ع ل م yang bermaksud tanda, yang dicipta, dunia, ilmu, tahu.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 854 kali di dalam Al-Qur’an.

Jadi kita sudah jumpa beberapa contoh kata dasar ini digunakan dalam Al-Qur’an:

Kalimah عٰلَمين (alam-alam) dalam Fatihah:2

Kalimah َيَعلَمُون (mereka mengetahui) dalam Baqarah:13

Kalimah َتَعلَمُون (kamu mengetahui) dalam Baqarah:22

Kalimah عَليم (mengetahui) dalam Baqarah:29

Kalimah أَعلَمُ (aku mengetahui) dalam Baqarah:30

Kalimah َعَلَّم (mengajar) dalam Baqarah:31

Kalimah عِلم (ilmu pengetahuan) dalam Baqarah:32

Kalimah يُعَلِّمُون (mereka mengajar) dalam Baqarah:102 di atas

Kalimah يُعَلِّمَانِ (mereka berdua mengajar) dalam Baqarah:102

Kalimah يَتَعَلَّمُونَ (mereka mempelajari) dalam Baqarah:102

Kalimah عَلِمُوا (mereka telah mempelajari) dalam Baqarah:102

Dan sekarang kita lihat kalimah تَعْلَمْ (engkau tahu)


 

Ayat 2:107

Mufradat 728: kalimah وَلِىٌ adalah dalam bentuk isim dan ia bermaksud ‘kawan, penolong, pembantu‘.

Kata dasar sama dengan Mufradat 489 (Baqarah:64): و ل ي yang bermaksud menjadi dekat, rapat, ikut.

Kalimah ‘wali’ juga diambil dari kata dasar ini.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 232 kali di dalam Al-Qur’an.

Jadi kita sudah jumpa beberapa contoh kata dasar ini digunakan dalam Al-Qur’an:

Kalimah تَوَلَٰى (telah berpusing) dalam Baqarah:64

Dan sekarang kita melihat kalimah وَلِىٌ a(kawan, penolong, pembantu)

 

Mufradat 729: kalimah نصير adalah dalam bentuk isim dan ia bermaksud ‘penolong‘.

Kata dasar sama dengan Mufradat 371 (Baqarah:48): ن ص ر yang bermaksud bantu, pertahankan.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 158 kali di dalam Al-Qur’an.

Jadi kita sudah jumpa beberapa contoh kata dasar ini digunakan dalam Al-Qur’an:

Kalimah يُنصَرُون (mereka dibantu) dalam Baqarah:48

kalimah نَصٰرَى (golongan Nasara) dalam Baqarah:62

Dan sekarang kita melihat kalimah نصير (penolong)


 

Ayat 2:108

Mufradat 730: kalimah تُرِيدُونَ adalah dalam bentuk fi’il mudhari’ jamak dan ia bermaksud ‘kamu mahu‘.

Ia di dalam format Wazan IV (أفعل)

Kata dasar sama seperti Mufradat 225 (Baqarah:26): ر و د yang bermaksud mencari, tanya dengan lembut, berpusing-pusing, kehendak, keinginan, menggoda, mengendeng.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 148 kali dalam Al-Qur’an.

Jadi kita sudah jumpa beberapa contoh kata dasar ini digunakan dalam Al-Qur’an:

Kalimah أَرَاد (‘berkehendak’, ‘mahu’) dalam Baqarah:26

Dan sekarang kita melihat kalimah تُرِيدُونَ (kamu mahu)

 

Mufradat 731: kalimah تَسئَلُوا adalah dalam bentuk fi’il mudhari’ jamak mansub dan ia bermaksud ‘kamu meminta, ‘kamu bertanya‘.

Kata dasar sama dengan Mufradat 467 (Baqarah:61): س أ ل yang bermaksud bertanya, soalan, minta.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 129 kali dalam Al-Qur’an.

Jadi kita sudah jumpa beberapa contoh kata dasar ini digunakan dalam Al-Qur’an:

Kalimah سَأَلَ (‘dia telah bertanya’, ‘dia telah minta) dalam Baqarah:61

Dan sekarang kita melihat kalimah تَسئَلُوا (kamu meminta)

 

Mufradat 732: kalimah سُئِلَ adalah dalam bentuk fi’il madhi majhul dan ia bermaksud ‘telah ditanya‘.

Kata dasar sama dengan Mufradat 467 (Baqarah:61): س أ ل yang bermaksud bertanya, soalan, minta.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 129 kali dalam Al-Qur’an.

Jadi kita sudah jumpa beberapa contoh kata dasar ini digunakan dalam Al-Qur’an:

Kalimah سَأَلَ (‘dia telah bertanya’, ‘dia telah minta) dalam Baqarah:61

kalimah تَسئَلُوا (kamu meminta) dalam Baqarah:108 di atas

Dan sekarang kita melihat kalimah سُئِلَ (telah ditanya)

 

Mufradat 733: kalimah يَتَبَدَّلَ adalah dalam bentuk fi’il mudhari’ majzoom dan ia bermaksud ‘menukar‘.

Ia di dalam format Wazan V (تفعّل)

Kata dasar sama dengan Mufradat 436 (Baqarah:59): ب د ل yang bermaksud tukar, ubah dengan sesuatu yang lain. Kalau istilah ‘badal Haji’ itu diambil dari kata dasar ini.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 44 kali di dalam Al-Qur’an.

Jadi kita sudah jumpa beberapa contoh kata dasar ini digunakan dalam Al-Qur’an:

Kalimah َبَدَّل (telah menukar) dalam Baqarah:59

Kalimah َتَستَبدِلُون (menukar ganti) dalam Baqarah:61

Dan sekarang kita melihat kalimah يَتَبَدَّلَ (menukar)

 

Mufradat 734: kalimah کُفرَ adalah dalam bentuk isim dan ia bermaksud ‘kekufuran‘.

Kata dasar sama dengan Mufradat 55 (Baqarah:6): ك ف ر yang bermaksud menutup, menyorokkan, menolak, ingkar, tidak percaya, tidak berterima kasih, tidak beriman, kuda hitam, malam yang gelap, petani.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 525 kali di dalam Al-Qur’an.

Jadi kita sudah lihat beberapa kalimah yang menggunakan kata dasar ini:

Kalimah كَفَرُوا (mereka telah kufur) dalam Baqarah:6

Kalimah كافِرِين (orang-orang kufur) dalam Baqarah:19

Kalimah تَكفُرُونَ (kamu sedang kufur) dalam Baqarah:28

Kalimah كَافِرِ (yang menutup, kufur) dalam Baqarah:41

Kalimah كُفرِ (pengingkaran) dalam Baqarah:88

Kalimah يَڪفُرُوا (mereka kufur) dalam Baqarah:90

Kalimah يَكفُرُونَ (mereka sedang kufur) dalam Baqarah:91

Kalimah يَكفُرُ (dia kufur) dalam Baqarah:99

Kalimah کَفَرَ (dia telah kufur) dalam Baqarah:102

Kalimah تَكفُر (engkau kufur) dalam Baqarah:102

Dan sekarang kita melihat kalimah کُفرَ (kekufuran)

 

Mufradat 735: kalimah ضَلَّ adalah dalam bentuk fi’il madhi dan ia bermaksud ‘dia telah sesat‘.

Kata dasar sama seperti Mufradat 30 (Fatihah:7): ض ل ل yang bermaksud sesat, kehilangan sesuatu, keliru, tersorok, sedang merosak, tanah yang keras.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 191 kali di dalam Al-Qur’an dalam 8 bentuk.

Jadi kita sudah jumpa beberapa kalimah yang menggunakan kata dasar ini:

Kalimah ضَّآلِّين (orang-orang yang sesat) seperti digunakan dalam Fatihah:7

Kalimah ضَلٰلَة (kesesatan) seperti digunakan dalam Baqarah:16

kalimah ُّيُضِل (dia menyesatkan) dalam Baqarah:26

Dan sekarang kita lihat kalimah ضَلَّ (dia telah sesat)

 

Mufradat 736: kalimah سَبِيل adalah dalam bentuk isim dan ia bermaksud ‘jalan‘.

Kata dasar: س ب ل yang bermaksud sebab, jalan, laluan, keperluan, tanggungjawab, cara.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 176 kali di dalam Al-Qur’an.


 

Ayat 2:109

Mufradat 737: kalimah وَدَّ adalah dalam bentuk fi’il madhi dan ia bermaksud ‘telah berkehendak‘.

Kata dasar sama dengan Mufradat 665 (Baqarah:96): و د د yang bermaksud mencintai, berharap, keinginan, kesukaan.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 29 kali di dalam Al-Qur’an.

Jadi kita sudah jumpa beberapa kalimah yang menggunakan kata dasar ini:

Kalimah ُّيَوَد (berkeinginan) dalam Baqarah:96

Dan sekarang kita melihat kalimah وَدَّ (telah berkehendak)

 

Mufradat 738: kalimah كَثِيرٌ adalah dalam bentuk isim dan ia bermaksud ‘banyak‘.

Kata dasar sama dengan Mufradat 227 (Baqarah:26): ك ث ر yang bermaksud melebihi dari segi bilangan, meningkat, berganda, selalu berlaku, banyak, tidak terkira.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 167 kali di dalam Al-Qur’an.

Jadi kita sudah jumpa beberapa kalimah yang menggunakan kata dasar ini:

Kalimah كَثِيرًا (banyak) dalam Baqarah:26

Dan sekarang kita melihat kalimah كَثِيرٌ (banyak)

 

Mufradat 739: kalimah يَرُدُّونَ adalah dalam bentuk fi’il mudhari’ jamak yang bermaksud ‘mereka mengembalikan‘.

Kata dasar sama dengan Mufradat 618 (Baqarah:85): ر د د yang bermaksud menghantar balik, patah ke belakang, menolak, enggan, mengembalikan, ambil balik, ulang.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 59 kali di dalam Al-Qur’an.

Jadi kita sudah jumpa beberapa kalimah yang menggunakan kata dasar ini:

Kalimah يُرَدَّونَ (mereka dikembalikan) dalam Baqarah:85

Dan sekarang kita melihat kalimah يَرُدُّونَ (mereka mengembalikan)

 

Mufradat 740: kalimah كُفَّارًا adalah dalam bentuk fi’il mudhari’ dan ia bermaksud ‘dalam keadaan kufur‘.

Kata dasar sama dengan Mufradat 55 (Baqarah:6): ك ف ر yang bermaksud menutup, menyorokkan, menolak, ingkar, tidak percaya, tidak berterima kasih, tidak beriman, kuda hitam, malam yang gelap, petani.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 525 kali di dalam Al-Qur’an.

Jadi kita sudah lihat beberapa kalimah yang menggunakan kata dasar ini:

Kalimah كَفَرُوا (mereka telah kufur) dalam Baqarah:6

Kalimah كافِرِين (orang-orang kufur) dalam Baqarah:19

Kalimah تَكفُرُونَ (kamu sedang kufur) dalam Baqarah:28

Kalimah كَافِرِ (yang menutup, kufur) dalam Baqarah:41

Kalimah كُفرِ (pengingkaran) dalam Baqarah:88

Kalimah يَڪفُرُوا (mereka kufur) dalam Baqarah:90

Kalimah يَكفُرُونَ (mereka sedang kufur) dalam Baqarah:91

Kalimah يَكفُرُ (dia kufur) dalam Baqarah:99

Kalimah کَفَرَ (dia telah kufur) dalam Baqarah:102

Kalimah تَكفُر (engkau kufur) dalam Baqarah:102

Kalimah کُفرَ (kekufuran) dalam Baqarah:108 di atas

Dan sekarang kita melihat kalimah كُفَّارًا (dalam keadaan kufur)

 

Mufradat 741: kalimah حَسَدًا adalah dalam bentuk isim dan ia bermaksud ‘dengki’, ‘cemburu’.

Kata dasar: ح س د yang bermaksud dengki, cemburu, dendam.

Dalam bahasa kita pun sudah dimasukkan kalimah ‘hasad’ ini seperti hasad dengki.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 5 kali di dalam Al-Qur’an dalam 3 bentuk.

 

Mufradat 742: kalimah تَبَيَّنَ adalah dalam bentuk fi’il madhi dan ia bermaksud ‘telah menjadi jelas‘.

Ia di dalam format Wazan V (تفعّل)

Kata dasar sama dengan Mufradat 511 (Baqarah:68): ب ي ن yang bermaksud membezakan antara sesuatu, diputuskan, diasingkan, menjelaskan, bukti, tanda, hujah yang jelas.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 523 kali di dalam Al-Qur’an.

Jadi kita sudah jumpa beberapa kalimah yang menggunakan kata dasar ini:

Kalimah بَينَ يَدَي (di hadapan) dalam Baqarah:66

Kalimah ُيُبَيِّن (menjelaskan) dalam Baqarah:68

Kalimah بَيِّنٰتٍ (tanda-tanda yang jelas) dalam Baqarah:87

Dan sekarang kita lihat kalimah تَبَيَّنَ (telah menjadi jelas)

 

Mufradat 743: kalimah اعفُوا adalah dalam bentuk fi’il amr jamak dan ia bermaksud ‘kamu maafkanlah‘.

Kata dasar sama dengan Mufradat 397 (Baqarah:52): ع ف و yang bermaksud memaafkan, banyak, melepasi, melupakan, membesar, berganda, menghapuskan semua kesan, beri lebih dari yang sepatutnya.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 35 kali di dalam Al-Qur’an.

Jadi kita sudah jumpa beberapa kalimah yang menggunakan kata dasar ini:

Kalimah عَفَا (telah memaafkan) dalam Baqarah:52

Dan sekarang kita melihat kalimah اعفُوا (kamu maafkanlah)

 

Mufradat 744: kalimah اصفَحُوا adalah dalam bentuk fi’il amr jamak dan ia bermaksud ‘biarkanlah’ atau ‘lupakanlah’.

Kata dasar: ص ف ح yang bermaksud memaafkan, melupakan, mengelak, berpaling, menolak, menangguh.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 8 kali di dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 745: kalimah يَأتِى adalah dalam bentuk fi’il mudhari’ dan ia bermaksud ‘membawa‘.

Kata dasar sama dengan Mufradat 172 (Baqarah:23): أ ت ي yang bermaksud datang, kejar, bawa ke hadapan, tunjuk, bertambah, mengeluarkan, bawa, bayar.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 549 kali di dalam Al-Qur’an.

Jadi kita sudah jumpa beberapa kalimah yang menggunakan kata dasar ini:

Kalimah أتُوا (kamu bawalah) dalam Baqarah:23

Kalimah أُتُوا (mereka telah diberikan) dalam Baqarah:25

Kalimah يَأتِيَنَّ (didatangkan) dalam Baqarah:38

Kalimah ءَاتُواْ (kamu berikanlah) dalam Baqarah:43

Kalimah آتَى (telah berikan) dalam Baqarah:53

Kalimah يَأتُوا (mereka datang) dalam Baqarah:85

Kalimah نَأتِ (Kami bawa) dalam Baqarah:106 di atas

Dan sekarang kita melihat kalimah أُوتُوا (mereka telah diberikan)

 

Mufradat 746: kalimah أَمرِ‌ adalah dalam bentuk isim dan ia bermaksud ‘arahan‘.

Kata dasar sama dengan Mufradat 235 (Baqarah:27): أ م ر yang bermaksud perintah, kuasa, nasihat, mengepalai.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 248 kali di dalam Al-Qur’an dalam 6 bentuk.

Jadi kita sudah lihat beberapa kalimah yang menggunakan kata dasar ini:

Kalimah َأَمَر (telah perintah) dalam Baqarah:27

Kalimah َتَأمُرُون (kamu menyuruh) dalam Baqarah:44

Kalimah ُيَأمُر (dia menyuruh) dalam Baqarah:67

Kalimah تُؤمَرُون (yang kamu diarahkan) dalam Baqarah:68

Dan sekarang kita melihat kalimah أَمرِ‌ (arahan)


 

Ayat 2:110

Mufradat 747: kalimah تُقَدِّمُوا adalah dalam bentuk fi’il mudhari’ jamak dan ia bermaksud ‘kamu hantar ke hadapan‘. Ia membawa maksud ‘usaha’.

Ia di dalam format Wazan II (فعّل)

Kata dasar sama dengan Mufradat 661 (Baqarah:95): ق د م yang bermaksud mendahului, tampil ke hadapan, mengetahui sekumpulan manusia, pulang, berpusing, kedudukan, kaki, asas, contoh, kekuatan, bergerak ke hadapan, tua, lama, purba, hantar dahulu, hantar ke hadapan, buat persediaan, mencadangkan.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 48 kali di dalam Al-Qur’an.

Jadi kita sudah lihat beberapa kalimah yang menggunakan kata dasar ini:

Kalimah قَدَّمَت atau قَدَّمَ (telah hantar ke hadapan) dalam Baqarah:95

Dan sekarang kita melihat kalimah تُقَدِّمُوا (kamu hantar ke hadapan)

 

Mufradat 748: kalimah تَجِدُوا adalah dalam bentuk fi’il mudhari’ jamak dan ia bermaksud ‘kamu akan menjumpai‘.

Kata dasar sama dengan Mufradat 662 (Baqarah:96): و ج د yang bermaksud menjumpai barang yang hilang, memahami, menjumpai sesuatu.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 107 kali di dalam Al-Qur’an.

Jadi kita sudah lihat beberapa kalimah yang menggunakan kata dasar ini:

Kalimah تَجِدَنَّ (‘engkau pasti menjumpai‘, ‘engkau pasti mendapati’) dalam Baqarah:96

Dan sekarang kita melihat kalimah تَجِدُوا  (kamu akan menjumpai).


 

Ayat 2:111

Mufradat 749: kalimah يَدخُلَ adalah dalam bentuk fi’il mudhari’ dan ia bermaksud ‘dia memasuki’.

Kata dasar sama dengan Mufradat 424 (Baqarah:58): د خ ل yang bermaksud memasuki, menembusi, pecah masuk, menyerang, datang, melawat, mengganggu, campur tangan, memasukkan, memperkenalkan, bercampur baur, bersetubuh, pendapatan, keuntungan, sifat buruk, penipuan, kenalan yang rapat, tempat masuk seperti pintu pagar, kunci, tetamu.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 126 kali dalam Al-Qur’an.

Jadi kita sudah lihat beberapa kalimah yang menggunakan kata dasar ini:

Kalimah ٱدخُلُواْ (masuklah kamu) dalam Baqarah:58

Dan sekarang kita melihat kalimah يَدخُلَ (dia memasuki)

 

Mufradat 750: kalimah هُودًا adalah dalam bentuk isim dan ia bermaksud ‘Yahudi’.

Kata dasar sama dengan Mufradat 478 (Baqarah:62): ه و د yang bermaksud menjadi Yahudi, terpimpin, pulang mengambil tanggungjawab, taubat, merangkak.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 21 kali dalam Al-Qur’an.

Jadi kita sudah lihat beberapa kalimah yang menggunakan kata dasar ini:

Kalimah هَادُوا (telah menjadi Yahudi) dalam Baqarah:62

Dan sekarang kita melihat kalimah هُودًا (Yahudi)

 

Mufradat 751: kalimah تِلكَ adalah dalam bentuk harf dan ia bermaksud ‘itu‘ bagi muannath.

Kalimah تِلكَ dan ذَٰلِكَ digunakan sebanyak 520 kali di dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 752: kalimah هَاتُوا adalah dalam bentuk fi’il amr jamak dan ia bermaksud ‘kamu bawalah ke mari‘.

Kata dasar: ه أ ت yang bermaksud bawa keluar, keluarkan.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 4 kali dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 753: kalimah بُرهَانَ adalah dalam bentuk isim dan ia bermaksud ‘bukti‘.

Kata dasar: ب ر ه ن yang bermaksud bukti, dalil.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 8 kali dalam Al-Qur’an.


 

Ayat 2:112

Mufradat 754: kalimah أَسلَمَ adalah dalam bentuk fi’il madhi dan ia bermaksud ‘dia telah menyerah diri‘.

Ia di dalam format Wazan IV (أفعل)

Kata dasar sama dengan Mufradat 428 (Baqarah:71): س ل م yang bermaksud selamat, membebaskan diri, ucapan selamat, cengkeram, menyerah diri, ikhlas, merendahkan diri, dalam keadaan baik, tidak cacat, lembut, Sulaiman.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 140 kali di dalam Al-Qur’an dalam 16 bentuk.

Jadi kita sudah lihat beberapa kalimah yang menggunakan kata dasar ini:

Kalimah ٌمُسَلَّمَة (tidak cacat) dalam Baqarah:71

Dan sekarang kita melihat kalimah أَسلَمَ (dia telah menyerah diri)

 

Mufradat 755: kalimah وَجهُ adalah dalam bentuk isim dan ia bermaksud ‘wajah‘. Kita pun pakai kalimah yang sama juga dalam Bahasa Melayu.

Kata dasar: و ج ه yang bermaksud menghadapi, muka, keazaman, tujuan.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 78 kali di dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 756: kalimah مُحسِنٌ adalah dalam bentuk isim dan ia bermaksud ‘orang yang melakukan kebaikan‘.

Ia di dalam format Wazan IV (أفعل)

Kata dasar sama dengan Mufradat 435 (Baqarah:58): ح س ن yang bermaksud cantik, baik, bagus.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 194 kali di dalam Al-Qur’an dalam 12 bentuk.

Jadi kita sudah lihat beberapa kalimah yang menggunakan kata dasar ini:

Kalimah مُحسِنِين (orang-orang yang melakukan perbuatan yang baik) dalam Baqarah:58

Kalimah إِحْسَانًا (berlaku baik) dalam Baqarah:83

Kalimah حُسنًا (yang baik) dalam Baqarah:83

Dan sekarang kita melihat kalimah مُحسِنٌ (orang yang melakukan kebaikan)

 

Allahu a’lam. Sambung ke mukasurat yang seterusnya.

Kemaskini: 8 ogos 2021

Mufradat Mukasurat 16 (Baqarah 102 – 105)

Mufradat Mukasurat 16 (36 Mufradat baru)

BA783F40-4F67-4378-9511-A53C4E483D62

Ayat 2:102

Mufradat 686: kalimah اتَّبَعُوا adalah dalam bentuk fi’il madhi jamak dan ia bermaksud ‘mereka telah ikut‘.

Ia di dalam format Wazan VIII (افتعل)

Kata dasar sama dengan Mufradat 320 (Baqarah:38): ت ب ع yang bermaksud ikut, ekor langkah dari belakang dengan rapat, mengganti seseorang selepasnya, berterusan, pengikut, meniru, bantu, taat.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 172 kali di dalam Al-Qur’an.

Jadi kita sudah jumpa beberapa kalimah yang menggunakan kata dasar ini:

Kalimah َتَبِع (dia telah ikut) dalam Baqarah:38

Dan sekarang kita lihat kalimah اتَّبَعُوا (mereka telah ikut)

 

Mufradat 687: kalimah تَتلُوا adalah dalam bentuk fi’il mudhari’ muannath dan ia bermaksud ‘dia membacakan‘.

Kata dasar sama dengan Mufradat 353 (Baqarah:44): ت ل و yang bermaksud ikut, berjalan di belakang, meniru, mengejar, berturutan, baca, membacakan, mengulang baca, menyatakan, ikut menyanyi sekali.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 63 kali di dalam Al-Qur’an.

Jadi kita sudah jumpa beberapa kalimah yang menggunakan kata dasar ini:

Kalimah تَتلُون (kamu membacakan) dalam Baqarah:44

Dan sekarang kita lihat kalimah تَتلُوا (dia membacakan)

 

Mufradat 688: kalimah مُلكٌ adalah dalam bentuk isim dan ia bermaksud ‘kerajaan‘.

Kata dasar sama dengan Mufradat 10 (Fatihah:3): م ل ك yang bermaksud memerintah, mengarah, berupaya, berkuasa, mengawal, kekuasaan, raja, kerajaan.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 206 kali di dalam Al-Qur’an.

Jadi kita sudah jumpa beberapa kalimah yang menggunakan kata dasar ini:

Kalimah ِمٰلِك (yang memiliki) dalam Fatihah:3

Kalimah مَلىئِكَة (malaikat-malaikat) dalam Baqarah:30

Dan sekarang kita lihat kalimah مُلكٌ (kerajaan)

 

Mufradat 689: kalimah سُلَيْمَانَ adalah dalam bentuk isim dan ia adalah nama salah seorang Rasul yang utama, Nabi Sulaiman a.s.

Nama سُلَيْمَانَ disebut 17 kali di dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 690: kalimah کَفَرَ adalah dalam bentuk fi’il madhi dan ia bermaksud ‘dia telah kufur’.

Kata dasar sama dengan Mufradat 55 (Baqarah:6): ك ف ر yang bermaksud menutup, menyorokkan, menolak, ingkar, tidak percaya, tidak berterima kasih, tidak beriman, kuda hitam, malam yang gelap, petani.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 525 kali di dalam Al-Qur’an.

Jadi kita sudah lihat beberapa kalimah yang menggunakan kata dasar ini:

Kalimah كَفَرُوا (mereka telah kufur) dalam Baqarah:6

Kalimah كافِرِين (orang-orang kufur) dalam Baqarah:19

Kalimah تَكفُرُونَ (kamu sedang kufur) dalam Baqarah:28

Kalimah كَافِرِ (yang menutup, kufur) dalam Baqarah:41

Kalimah كُفرِ (pengingkaran) dalam Baqarah:88

Kalimah يَڪفُرُوا (mereka kufur) dalam Baqarah:90

Kalimah يَكفُرُونَ (mereka sedang kufur) dalam Baqarah:91

Kalimah يَكفُرُ (dia kufur) dalam Baqarah:99

Dan sekarang kita melihat kalimah کَفَرَ (dia telah kufur)

 

Mufradat 691: kalimah لٰكِن adalah dalam bentuk harf dan ia bermaksud ‘akan tetapi‘.

Kalimah ini digunakan sebanyak 57 kali di dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 692: kalimah کَفَرووا adalah dalam bentuk fi’il madhi jamak dan ia bermaksud ‘mereka telah kufur’.

Kata dasar sama dengan Mufradat 55 (Baqarah:6): ك ف ر yang bermaksud menutup, menyorokkan, menolak, ingkar, tidak percaya, tidak berterima kasih, tidak beriman, kuda hitam, malam yang gelap, petani.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 525 kali di dalam Al-Qur’an.

Jadi kita sudah lihat beberapa kalimah yang menggunakan kata dasar ini:

Kalimah كَفَرُوا (mereka telah kufur) dalam Baqarah:6

Kalimah كافِرِين (orang-orang kufur) dalam Baqarah:19

Kalimah تَكفُرُونَ (kamu sedang kufur) dalam Baqarah:28

Kalimah كَافِرِ (yang menutup, kufur) dalam Baqarah:41

Kalimah كُفرِ (pengingkaran) dalam Baqarah:88

Kalimah يَڪفُرُوا (mereka kufur) dalam Baqarah:90

Kalimah يَكفُرُونَ (mereka sedang kufur) dalam Baqarah:91

Kalimah يَكفُرُ (dia kufur) dalam Baqarah:99

Kalimah کَفَرَ (dia telah kufur) dalam Baqarah:102 di atas

Dan sekarang kita melihat kalimah کَفَرووا (mereka telah kufur)

 

Mufradat 693: kalimah يُعَلِّمُون adalah dalam bentuk fi’il mudhari’ jamak dan ia bermaksud ‘mereka mengajar‘.

Ia di dalam format Wazan II (فعّل)

Kata dasar sama dengan Mufradat 9 (Fatihah:2): ع ل م yang bermaksud tanda, ciptaan, dunia, ilmu, maklumat, sedar, cara mengetahui sesuatu.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 854 kali di dalam Al-Qur’an.

Jadi kita sudah jumpa beberapa contoh kata dasar ini digunakan dalam Al-Qur’an:

Kalimah عٰلَمين (alam-alam) dalam Fatihah:2

Kalimah َيَعلَمُون (mereka mengetahui) dalam Baqarah:13

Kalimah َتَعلَمُون (kamu mengetahui) dalam Baqarah:22

Kalimah عَليم (mengetahui) dalam Baqarah:29

Kalimah أَعلَمُ (aku mengetahui) dalam Baqarah:30

Kalimah َعَلَّم (mengajar) dalam Baqarah:31

Kalimah عِلم (ilmu pengetahuan) dalam Baqarah:32

Dan sekarang kita lihat kalimah يُعَلِّمُون (mereka mengajar)

 

Mufradat 694: kalimah سِحرٌ adalah dalam bentuk isim dan ia bermaksud ‘sihir‘ atau ‘magik‘.

Kata dasar: س ح ر yang bermaksud menukar arah, menukar sesuatu kepada sesuatu, menjadikan sesuatu yang tidak ada nampak seperti ada, menipu, menyulap, awal pagi (waktu sahur), makanan yang basi, menakjubkan mata.

Kita biasa dengan kalimah sihir ini dan juga sahur.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 63 kali di dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 695: kalimah مَلَكَينِ adalah dalam bentuk isim muthanna dan ia bermaksud ‘dua malaikat‘.

Kata dasar sama dengan Mufradat 10 (Fatihah:3): م ل ك yang bermaksud memerintah, berkemampuan, mengawal, kuasa, raja, kerajaan.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 206 kali di dalam Al-Qur’an.

Jadi kita sudah jumpa beberapa kalimah yang menggunakan kata dasar ini:

Kalimah ِمٰلِك (yang memiliki) dalam Fatihah:3

Kalimah مَلىئِكَة (malaikat-malaikat) dalam Baqarah:30

Kalimah مُلكٌ (kerajaan) dalam Baqarah:102 di atas

Dan sekarang kita lihat kalimah مَلَكَينِ (dua malaikat)

 

Mufradat 696: kalimah بَابِل adalah dalam bentuk isim dan ia bermaksud ‘Babylon‘.

Ia adalah nama khas, jadi tidak ada kata dasar baginya.

Kalimah ini disebut sekali sahaja di dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 697: kalimah هٰرُوت adalah dalam bentuk isim dan ia bermaksud nama seorang malaikat.

Ia adalah nama khas, jadi tidak ada kata dasar baginya.

Kalimah ini disebut sekali sahaja di dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 698: kalimah مٰرُوت adalah dalam bentuk isim dan ia bermaksud nama seorang malaikat.

Ia adalah nama khas, jadi tidak ada kata dasar baginya.

Kalimah ini disebut sekali sahaja di dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 699: kalimah يُعَلِّمَانِ adalah dalam bentuk fi’il mudhari’ muthanna dan ia bermaksud ‘mereka berdua mengajar‘.

Ia di dalam format Wazan II (فعّل)

Kata dasar sama dengan Mufradat 9 (Fatihah:2): ع ل م yang bermaksud tanda, ciptaan, dunia, ilmu, maklumat, sedar, cara mengetahui sesuatu.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 854 kali di dalam Al-Qur’an.

Jadi kita sudah jumpa beberapa contoh kata dasar ini digunakan dalam Al-Qur’an:

Kalimah عٰلَمين (alam-alam) dalam Fatihah:2

Kalimah َيَعلَمُون (mereka mengetahui) dalam Baqarah:13

Kalimah َتَعلَمُون (kamu mengetahui) dalam Baqarah:22

Kalimah عَليم (mengetahui) dalam Baqarah:29

Kalimah أَعلَمُ (aku mengetahui) dalam Baqarah:30

Kalimah َعَلَّم (mengajar) dalam Baqarah:31

Kalimah عِلم (ilmu pengetahuan) dalam Baqarah:32

Kalimah يُعَلِّمُون (mereka mengajar) dalam Baqarah:102 di atas

Dan sekarang kita lihat kalimah يُعَلِّمَانِ (mereka berdua mengajar)

 

Mufradat 700: kalimah ٍمِن أَحَد adalah bentuk harf (من) dan isim (أحد). Ia bermaksud ‘dari seseorang pun‘.

 

Mufradat 701: kalimah يَقُولَا adalah dalam bentuk fi’il mudhari’ muthanna dan ia bermaksud ‘mereka berdua berkata‘.

Kata dasar sama dengan Mufradat 71 (Baqarah:8): ق و ل yang bermaksud: bercakap, memanggil, dipanggil, perkataan, ucapan, memberi pendapat.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 1,722 kali dalam Al-Qur’an.

Jadi kita sudah jumpa beberapa kalimah yang menggunakan kata dasar ini:

Kalimah يَقُول (dia berkata) seperti digunakan dalam Baqarah:8

Kalimah قِيلَ (dikatakan) seperti digunakan dalam Baqarah:11

Kalimah قَالُوا (mereka telah berkata) seperti digunakan dalam Baqarah:11

Kalimah يَقُولُونَ yang bermaksud ‘mereka berkata’ dalam Baqarah:26

Kalimah أقُل (aku berkata) dalam Baqarah:33

Kalimah قُلْنَا (kami telah berkata) dalam Baqarah:34

Kalimah قُلْتُمْ (kamu telah berkata) dalam Baqarah:55

Kalimah قُولُوا (kamu katakanlah) dalam Baqarah:80

Kalimah قَوْلًا (perkataan) dalam Baqarah:59

Kalimah قُل (katakanlah) dalam Baqarah:80

Kalimah تَقُولونَ (kamu mengatakan) dalam Baqarah:80

Dan sekarang kita melihat kalimah يَقُولَا (mereka berdua berkata)

 

Mufradat 702: kalimah فِتنَةٌ adalah dalam bentuk isim dan ia bermaksud ‘ujian‘.

Kalimah ‘fitnah’ ini bukanlah seperti difahami oleh kebanyakan masyarakat kita (menuduh tanpa bukti). Kalau yang itu, kalimah yang lebih sesuai adalah ‘tohmah’, bukan ‘fitnah’.

Kata dasar: ف ت ن yang bermaksud menguji, mendakwa, membakar, ujian, memberi kesusahan, kesusahan dan tekanan, menyembelih, menjauhkan dari agama dalam berbagai cara, menyesatkan, menyebabkan pecah belah, kejahatan, mengelirukan, menggoda, perang, hukuman, jawapan.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 60 kali dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 703: kalimah تَكفُر adalah dalam bentuk fi’il mudhari’ majzoom dan ia bermaksud ‘engkau kufur‘.

Kata dasar sama dengan Mufradat 55 (Baqarah:6): ك ف ر yang bermaksud menutup, menyorokkan, menolak, ingkar, tidak percaya, tidak berterima kasih, tidak beriman, kuda hitam, malam yang gelap, petani.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 525 kali dalam Al-Qur’an.

Jadi kita sudah lihat beberapa kalimah yang menggunakan kata dasar ini:

Kalimah كَفَرُوا (mereka telah kufur) dalam Baqarah:6

Kalimah كافِرِين (orang-orang kufur) dalam Baqarah:19

Kalimah تَكفُرُونَ (kamu sedang kufur) dalam Baqarah:28

Kalimah كَافِرِ (yang menutup, kufur) dalam Baqarah:41

Kalimah كُفرِ (pengingkaran) dalam Baqarah:88

Kalimah يَڪفُرُوا (mereka kufur) dalam Baqarah:90

Kalimah يَكفُرُونَ (mereka sedang kufur) dalam Baqarah:91

Kalimah يَكفُرُ (dia kufur) dalam Baqarah:99

Kalimah کَفَرَ (dia telah kufur) dalam Baqarah:102 di atas

Dan sekarang kita melihat kalimah تَكفُر (engkau kufur)

 

Mufradat 704: kalimah يَتَعَلَّمُونَ adalah dalam bentuk fi’il mudhari’ jamak dan ia bermaksud ‘mereka mempelajari‘.

Ia di dalam format Wazan V (تفعّل)

Kata dasar sama seperti Mufradat 9 (Fatihah:2): ع ل م yang bermaksud tanda, alam, dunia, ilmu, mengetahui.

Jadi kita sudah jumpa beberapa contoh kata dasar ini digunakan dalam Al-Qur’an:

Kalimah عٰلَمين (alam-alam) dalam Fatihah:2

Kalimah َيَعلَمُون (mereka mengetahui) dalam Baqarah:13

Kalimah َتَعلَمُون (kamu mengetahui) dalam Baqarah:22

Kalimah عَليم (mengetahui) dalam Baqarah:29

Kalimah أَعلَمُ (aku mengetahui) dalam Baqarah:30

Kalimah َعَلَّم (mengajar) dalam Baqarah:31

Kalimah عِلم (ilmu pengetahuan) dalam Baqarah:32

Kalimah يُعَلِّمُون (mereka mengajar) dalam Baqarah:102 di atas

Kalimah يُعَلِّمَانِ (mereka berdua mengajar) dalam Baqarah:102 di atas

Dan sekarang kita lihat kalimah يَتَعَلَّمُونَ (mereka mempelajari)

 

Mufradat 705: kalimah مِنهُمَا adalah dalam bentuk harf dan ia adalah gabungan kalimah من (dari) dan هما (mereka berdua). Jadi ia bermaksud ‘dari mereka berdua‘.

 

Mufradat 706: kalimah يُفَرِّقُونَ adalah dalam bentuk fi’il mudhari’ jamak dan ia bermaksud ‘mereka menceraikan’, ‘memisahkan’.

Ia di dalam format Wazan II (فعّل)

Kata dasar sama dengan Mufradat 384 (Baqarah:50): ف ر ق yang bermaksud belah, bahagi, bezakan, bahagian, bantuan, kejayaan, hujah, bukti, meninggalkan, berbeza, takut.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 72 kali di dalam Al-Qur’an.

Jadi kita sudah jumpa beberapa contoh kata dasar ini digunakan dalam Al-Qur’an:

Kalimah فَرَقَ (telah membelah) dalam Baqarah:50

Kalimah فُرقَان (pembahagi) dalam Baqarah:53

Kalimah فَريقٌ (‘puak’, ‘kumpulan’, ‘golongan’) dalam Baqarah:75

Kalimah فَرِيقًا (‘puak’, ‘kumpulan’, ‘golongan’) dalam Baqarah:85

Dan sekarang kita melihat kalimah يُفَرِّقُونَ (‘mereka menceraikan’, ‘memisahkan’)

 

Mufradat 707: kalimah مَرءِ adalah dalam bentuk isim dan ia bermaksud ‘lelaki‘.

Kata dasar: م ر أ yang bermaksud makanan yang senang ditelan, tidak diganggu, selalu melakukan perkara yang baik, mempunyai sifat yang baik.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 38 kali di dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 708: kalimah ضَارِّينَ adalah dalam bentuk isim jamak dan ia bermaksud ‘mudharat-mudharat‘.

Kata dasar: ض ر ر yang bermaksud menyakiti, mengganggu, menyusahkan, kejahatan, kebuluran, waktu susah, penyakit, kematian, kehilangan, memaksa.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 74 kali di dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 709: kalimah ُّيَضُر adalah dalam bentuk fi’il mudhari’ dan ia bermaksud ‘dia memudharatkan‘.

Kata dasar sama dengan Mufradat 636 sebelum ini: ض ر ر yang bermaksud menyakiti, mengganggu, menyusahkan, kejahatan, kebuluran, waktu susah, penyakit, kematian, kehilangan, memaksa.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 74 kali di dalam Al-Qur’an.

Jadi kita sudah jumpa beberapa contoh kata dasar ini digunakan dalam Al-Qur’an:

Kalimah ضَارِّينَ (mudharat-mudharat) dalam Baqarah:102 di atas

Dan sekarang kita lihat kalimah ُّيَضُر (dia memudharatkan)

 

Mufradat 710: kalimah يَنفَعُ adalah dalam bentuk fi’il mudhari’ dan ia bermaksud ‘memberi manfaat’, ‘memberi untung‘.

Kata dasar: ن ف ع yang bermaksud untung, melakukan kebaikan, berguna, berfaedah. Kita pun gunakan kalimah ‘manfaat’ dalam bahasa kita.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 50 kali di dalam Al-Qur’an. Bentuk-bentuk yang lain:

2:123 تَنْفَعُ  (‘memberi manfaat’, ‘memberi untung‘)
2:219 مَنَافِعُ (beberapa manfaat)
2:219 نَفعِ (kelebihan)
4:11 نَفعًا (yang memberi manfaat)
10:98 َنَفَع (telah mengambil manfaat)
26:73 يَنفَعُونَ (mereka memberi manfaat)

 

Mufradat 711: kalimah اشْتَرَى adalah dalam bentuk fi’il madhi dan ia bermaksud ‘dia telah jual‘.

Ia di dalam format Wazan VIII (افتعل)

Kata dasar sama dengan Mufradat 106 (Baqarah:16): ش ر ي yang bermaksud beli, jual, tukar, menyempurnakan pembelian, menolak, memilih, lebih suka.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 25 kali di dalam Al-Qur’an.

Jadi kita sudah jumpa beberapa contoh kata dasar ini digunakan dalam Al-Qur’an:

Kalimah اشتَرَوا (mereka telah membeli) dalam Baqarah:16

Kalimah تَشتَرُوا (kamu menjual, kamu menukar) dalam Baqarah:41

Kalimah يَشْتَرُوا (mereka menukar) dalam Baqarah:79

Dan sekarang kita melihat kalimah اشْتَرَى (dia telah jual)

 

Mufradat 712: kalimah عَلِمُوا adalah dalam bentuk fi’il madhi jamak dan ia bermaksud ‘mereka telah mempelajari‘.

Kata dasar sama dengan Mufradat 9 (Fatihah:3): ع ل م yang bermaksud tanda, yang dicipta, dunia, ilmu, tahu.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 854 kali di dalam Al-Qur’an.

Jadi kita sudah jumpa beberapa contoh kata dasar ini digunakan dalam Al-Qur’an:

Kalimah عٰلَمين (alam-alam) dalam Fatihah:2

Kalimah َيَعلَمُون (mereka mengetahui) dalam Baqarah:13

Kalimah َتَعلَمُون (kamu mengetahui) dalam Baqarah:22

Kalimah عَليم (mengetahui) dalam Baqarah:29

Kalimah أَعلَمُ (aku mengetahui) dalam Baqarah:30

Kalimah َعَلَّم (mengajar) dalam Baqarah:31

Kalimah عِلم (ilmu pengetahuan) dalam Baqarah:32

Kalimah يُعَلِّمُون (mereka mengajar) dalam Baqarah:102 di atas

Kalimah يُعَلِّمَانِ (mereka berdua mengajar) dalam Baqarah:102 di atas

Kalimah يَتَعَلَّمُونَ (mereka mempelajari) dalam Baqarah:102 di atas

Dan sekarang kita lihat kalimah عَلِمُوا (mereka telah mempelajari)

 

Mufradat 713: kalimah خَلٰقٌ adalah dalam bentuk isim dan ia bermaksud ‘bahagian‘.

Kata dasar sama dengan Mufradat 166 (Baqarah:21): خ ل ق yang bermaksud mengkadarkan sesuatu, menjadikan sesuatu ikut kesesuaian, menjadikan dari tidak ada kepada ada, reka ucapan, menjadikan sesuatu sama rata dan lain-lain.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 261 kali di dalam Al-Qur’an.

Jadi kita sudah jumpa beberapa contoh kata dasar ini digunakan dalam Al-Qur’an:

Kalimah َخَلَق (dia telah menjadikan) dalam Baqarah:21

Dan sekarang kita lihat kalimah خَلٰقٌ (bahagian)

 

Mufradat 714: kalimah شَرَوا adalah dalam bentuk fi’il madhi jamak dan ia bermaksud ‘mereka telah jual‘.

Kata dasar sama dengan Mufradat 106 (Baqarah:16): ش ر ي yang bermaksud beli, jual, tukar, menyempurnakan pembelian, menolak, memilih, lebih suka.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 25 kali di dalam Al-Qur’an.

Jadi kita sudah jumpa beberapa contoh kata dasar ini digunakan dalam Al-Qur’an:

Kalimah اشتَرَوا (mereka telah membeli) dalam Baqarah:16

Kalimah تَشتَرُوا (kamu menjual, kamu menukar) dalam Baqarah:41

Kalimah يَشْتَرُوا (mereka menukar) dalam Baqarah:79

Kalimah اشْتَرَى (dia telah jual) dalam Baqarah:102 di atas

Dan sekarang kita melihat kalimah شَرَوا (mereka telah jual)


 

Ayat 2:103

Mufradat 715: kalimah مَثُوبَةٌ adalah dalam bentuk isim dan ia bermaksud ‘pulangan’, ‘pahala’, ‘balasan’.

Kata dasar: ث و ب yang bermaksud memulangkan, berpatah balik, mengembalikan kepada keadaan asal, bertaubat, mengumpulkan, memanggil berkali-kali, mengalir, menjadi banyak, sesuatu yang dipulangkan, membayar balik, tempat pulang, tempat orang berkumpul, rumah, khemah, pakaian, sikap, hati, pengikut, jubah, hati yang baik, akhlak yang baik.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 28 kali di dalam Al-Qur’an. Bentuk-bentuk yang lain:

2:125 مَثَابَةً (tempat kembali)
3:145 ثَوَابَ (balasan)
3:153 أَثَابَ (telah membalas)
3:195 ثَوَابًا (sebagai balasan)
11:5 ثِيَابَ (pakaian)
18:31 ثِيَابًا (pakaian)
83:36 ثُوِّبَ (telah dibalas)


 

Ayat 104:

Mufradat 716: kalimah تَقُولُوا adalah dalam bentuk fi’il mudhari’ majzoom jamak dan ia bermaksud ‘kamu berkata‘.

Kata dasar sama dengan Mufradat 71 (Baqarah:8): ق و ل yang bermaksud: bercakap, memanggil, dipanggil, perkataan, ucapan, memberi pendapat.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 1,722 kali dalam Al-Qur’an.

Jadi kita sudah jumpa beberapa kalimah yang menggunakan kata dasar ini:

Kalimah يَقُول (dia berkata) seperti digunakan dalam Baqarah:8

Kalimah قِيلَ (dikatakan) seperti digunakan dalam Baqarah:11

Kalimah قَالُوا (mereka telah berkata) seperti digunakan dalam Baqarah:11

Kalimah يَقُولُونَ yang bermaksud ‘mereka berkata’ dalam Baqarah:26

Kalimah أقُل (aku berkata) dalam Baqarah:33

Kalimah قُلْنَا (kami telah berkata) dalam Baqarah:34

Kalimah قُلْتُمْ (kamu telah berkata) dalam Baqarah:55

Kalimah قُولُوا (kamu katakanlah) dalam Baqarah:80

Kalimah قَوْلًا (perkataan) dalam Baqarah:59

Kalimah قُل (katakanlah) dalam Baqarah:80

Kalimah تَقُولونَ (kamu mengatakan) dalam Baqarah:80

kalimah يَقُولَا (mereka berdua berkata) dalam Baqarah:102 di atas

Dan sekarang kita melihat kalimah تَقُولُوا (kamu berkata)

 

Mufradat 717: kalimah رٰعِ adalah dalam bentuk fi’il amr dan ia bermaksud ‘lihatlah‘.

Ia di dalam format Wazan III (فاعل)

Kata dasar: ر ع ي yang bermaksud menuai, melihat, undang-undang, menjaga, yang menggembala, penggembala, merenung, memberi telinga untuk mendengar.

Kalimah riak dan ru’yah diambil dari kata dasar ini.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 10 kali di dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 718: kalimah أُنظُر adalah dalam bentuk fi’il amr dan ia bermaksud ‘lihatlah‘.

Kata dasar sama dengan Mufradat 388 (Baqarah:50): ن ظ ر yang bermaksud melihat, merenung, memikirkan, mendengar, bersabar terhadap seseorang, tunjukkan kebaikan, memeriksa, mencari.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 129 kali di dalam Al-Qur’an.

Jadi kita sudah jumpa beberapa kalimah yang menggunakan kata dasar ini:

Kalimah تَنظُرُون (kamu merenung) dalam Baqarah:50

Kalimah َنٰظِرِين atau َناظِرِين (orang yang melihat) dalam Baqarah:69

Dan sekarang kita melihat kalimah أُنظُر (lihatlah)


 

Ayat 2:105

Mufradat 719: kalimah أَهلِ adalah dalam bentuk isim dan ia bermaksud ‘golongan’.

Kata dasar: أ ه ل yang bermaksud orang-orang yang dikaitkan dengan sesuatu, yang membaca, pemilik, penduduk sesuatu tempat.

Bahasa kita pun menggunakan kalimah ini dalam bahasa percakapan harian kita.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 127 kali dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 720: kalimah مُشرِكِينَ adalah dalam bentuk isim jamak dan ia bermaksud ‘orang-orang musyrik’.

Ia di dalam format Wazan IV (أفعل)

Kata dasar sama dengan Mufradat 664 (Baqarah:96): ش ر ك yang bermaksud menjadi teman, menjadi rakan kongsi, kongsi, menyertai, sembah berhala, menyamakan sifat Tuhan dengan makhluk,

Kata dasar ini digunakan sebanyak 168 kali dalam Al-Qur’an.

Jadi kita sudah jumpa beberapa kalimah yang menggunakan kata dasar ini:

Kalimah أَشرَكُوا (mereka telah melakukan syirik) dalam Baqarah:96

Dan sekarang kita melihat kalimah kalimah مُشرِكِينَ (orang-orang musyrik)

 

Mufradat 721: kalimah يُنَزَّلَ adalah dalam bentuk fi’il mudhari’ mabni majhul dan ia bermaksud ‘ia diturunkan’.

Ia di dalam format Wazan II (فعّل)

Kata dasar sama dengan Mufradat 46 (Baqarah:4): ن ز ل yang bermaksud turun, terjadi, tetap di satu tempat, tempat tinggal.

Kata dasar ini digunakan sebagai 293 kali di dalam Al-Qur’an.

Jadi kita sudah jumpa beberapa kalimah yang menggunakan kata dasar ini:

Kalimah آُنزِلَ (telah diturunkan) dalam Baqarah:4

Kalimah َأنزَل (telah menurunkan) dalam Baqarah:22

Kalimah نَزَّل (telah turunkan) dalam Baqarah:23

Kalimah يُنَزِّلَ (dia menurunkan) dalam Baqarah:90

Dan sekarang kita melihat kalimah يُنَزَّلَ (ia diturunkan)

 

Mufradat 722: kalimah يَختَصُّ adalah dalam bentuk fi’il mudhari’ dan ia bermaksud ‘dia memilih‘.

Ia di dalam format Wazan VIII (افتعل)

Kata dasar: خ ص ص yang bermaksud membezakan antara satu manusia dengan yang lain, memilih seseorang dari ramai orang, mengambil seseorang untuk menjadi orang yang dekat dengan dia, bersendirian.

Kalimah khusus dan khas yang digunakan dalam bahasa kita juga diambil dari kata dasar ini.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 4 kali dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 723: kalimah ذُو adalah dalam bentuk isim dan ia bermaksud ‘pemilik’, ‘mempunyai’.

Kalau orang yang bernama Zul di hadapannya, diambil dari kalimah ini. Macam Dzulkarnain, ia bermaksud ‘yang mempunyai dua tanduk’.

Kalimah ini digunakan sebanyak 90 kali di dalam Al-Qur’an.

Jadi kita sudah jumpa beberapa kalimah yang menggunakan kata dasar ini:

Kalimat ذِى القُربَى (sanak saudara) dalam Baqarah:83

Dan sekarang kita melihat kalimah ذُو (‘pemilik’, ‘mempunyai’)

 

Allahu a’lam. Sambung ke mukasurat yang seterusnya.

Kemaskini: 24 Ogos 2021

Mufradat Mukasurat 15 (Baqarah 94 – 101)

Mufradat Mukasurat 15 (32 Mufradat baru)

B6D56441-845C-4815-A3B8-359FB9380352

Ayat 2:94

Mufradat 654: kalimah كَانَت adalah dalam bentuk fi’il madhi dan ia bermaksud ‘adalah dia‘. Kalimah كَانَت adalah dalam bentuk muannath (feminine)

Kata dasar sama dengan Mufradat 87 (Baqarah:10): ك و ن yang bermaksud menjadi, terjadi, berlaku, mengambil tempat.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 1,390 kali di dalam Al-Qur’an.

Jadi kita telah melihat beberapa contoh kata dasar ini di dalam Al-Qur’an:

Kalimah كَانُوا (ada pun mereka telah) dalam Baqarah:10

Kalimah كُنتُم (ada pun kamu telah) dalam Baqarah:23

Kalimah َكَان (adalah dia telah) dalam Baqarah:34

Kalimah تَكُونَا (menjadilah kamu berdua) dalam Baqarah:35

Kalimah كَانَا (adalah mereka berdua telah) dalam Baqarah:36

Kalimah تَكونوا (kamu menjadi) dalam Baqarah:41

Kalimah كُونُوا (jadilah kamu) dalam Baqarah:65

Kalimah أَكُونَ (aku menjadi) dalam Baqarah:67

Dan sekarang kita melihat kalimah كَانَت (adalah dia)

 

Mufradat 655: kalimah دَارُ adalah dalam bentuk isim dan ia bermaksud ‘kampung halaman‘.

Kata dasar sama dengan Mufradat 596 (Baqarah:84): د و ر yang bermaksud yang berpusing, berputar, beredar.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 55 kali di dalam Al-Qur’an.

Jadi kita telah melihat beberapa contoh kata dasar ini di dalam Al-Qur’an:

Kalimah دِيٰرٌ (kampung-kampung halaman) dalam Baqarah:84

Dan sekarang kita melihat kalimah دَارُ (kampung halaman)

 

Mufradat 656: kalimah خَالِصَة adalah dalam bentuk isim dan ia bermaksud ‘khusus’, ‘eksklusif’.

Kata dasar: خ ل ص yang bermaksud tulen, bebas dari keburukan, meninggalkan orang lain untuk bersendirian, menjelaskan sesuatu perkara, percaya dengan yakin.

Kalimah ikhlas, mukhlis diambil dari kata dasar ini.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 31 kali di dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 657: kalimah تَمَنَّوُا adalah dalam bentuk fi’il amr jamak dan ia bermaksud ‘kamu berharaplah‘.

Ia di dalam format Wazan V (تفعّل)

Kata dasar sama dengan Mufradat 519 (Baqarah:78): م ن ي yang bermaksud membuktikan kepada seseorang, menjadi orang tengah, mengharap.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 21 kali di dalam Al-Qur’an.

Jadi kita telah melihat beberapa contoh kata dasar ini di dalam Al-Qur’an:

Kalimah أمانِىَّ (harapan kosong) dalam Baqarah:78

Dan sekarang kita melihat kalimah تَمَنَّوُا (kamu berharaplah)


 

Ayat 2:95

Mufradat 658: kalimah يَتَمَنَّوْ adalah dalam bentuk fi’il mudhari’ (mansub) dan ia bermaksud ‘mereka berharap‘.

Ia di dalam format Wazan V (تفعّل)

Kata dasar sama dengan Mufradat 519 (Baqarah:78): م ن ي yang bermaksud membuktikan kepada seseorang, menjadi orang tengah, mengharap.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 21 kali di dalam Al-Qur’an.

Jadi kita telah melihat beberapa contoh kata dasar ini di dalam Al-Qur’an:

Kalimah أمانِىَّ (harapan kosong) dalam Baqarah:78

Kalimah تَمَنَّوُا (kamu berharaplah) dalam Baqarah:94

Dan sekarang kita melihat kalimah kalimah يَتَمَنَّوْ (mereka berharap)

 

Mufradat 659: kalimah أَبَدًا adalah dalam bentuk isim dan ia bermaksud ‘kekal‘. Kita pun biasa pakai kalimah ‘abadi’ dalam bahasa kita.

Ia di dalam format Wazan II (فعّل)

Kata dasar: أ ب د yang bermaksud terus duduk, tempat tinggal, masa, masa yang lama, tiada penghujung.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 28 kali di dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 660: kalimah قَدَّمَت atau قَدَّمَ adalah dalam bentuk fi’il madhi dan ia bermaksud ‘hantar ke hadapan‘.

Kata dasar: ق د م yang bermaksud mendahului, tampil ke hadapan, mengetahui sekumpulan manusia, pulang, berpusing, kedudukan, kaki, asas, contoh, kekuatan, bergerak ke hadapan, tua, lama, purba, hantar dahulu, hantar ke hadapan, buat persediaan, mencadangkan.

Kalimah jamak taqdim, muqaddam, muqaddimah, diambil dari kata dasar ini.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 48 kali di dalam Al-Qur’an.


 

Ayat 2:96

Mufradat 661: kalimah تَجِدَنَّ adalah dalam bentuk fi’il mudhari’ dan ia bermaksud ‘engkau pasti menjumpai‘, ‘engkau pasti mendapati‘. Tambahan huruf  ن  di hujung kalimah adalah sebagai penekanan.

Kata dasar: و ج د yang bermaksud menjumpai barang yang hilang, memahami, menjumpai sesuatu.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 107 kali di dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 662: kalimah أَحرَصَ adalah dalam bentuk isim dan ia bermaksud ‘paling tamak‘.

Kata dasar: ح ر ص yang bermaksud menginginkan sesuatu sangat, berharap sangat, mendambakan.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 96 kali di dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 663: kalimah أَشرَكُوا adalah dalam bentuk fi’il madhi jamak dan ia bermaksud ‘mereka telah melakukan syirik‘.

Ia di dalam format Wazan IV (أفعل)

Kata dasar: ش ر ك yang bermaksud menjadi teman, menjadi rakan kongsi, kongsi, menyertai, sembah berhala, menyamakan sifat Tuhan dengan makhluk,

Kalimah syirik, musyrik, syarikat juga diambil dari kata dasar ini.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 168 kali di dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 664: kalimah ُّيَوَد adalah dalam bentuk fi’il mudhari’ dan ia bermaksud ‘berkeinginan

Kata dasar: و د د yang bermaksud mencintai, berharap, keinginan, kesukaan.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 29 kali di dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 665: kalimah أَحَدُ adalah dalam bentuk isim dan ia bermaksud ‘seorang‘.

Kata dasar: أ ح د yang bermaksud satu, kesatuan, perpaduan, seseorang.

Kalimah tauhid, hari Ahad diambil dari kata dasar ini.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 85 kali di dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 666: kalimah لَو adalah dalam bentuk harf dan ia bermaksud ‘jikalau‘.

Ia senang diingati kerana sama bunyi dengan ‘kalau’.

Kalimah ini digunakan sebanyak 16 kali di dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 667: kalimah يُعَمَّر adalah dalam bentuk fi’il mudhari’ majhul (bentuk pasif) dan ia bermaksud ‘dipanjangkan umur‘.

Kata dasar: ع م ر yang bermaksud menduduki satu-satu tempat, membaiki, membina, menjadikan tempat boleh tinggal, menjadikan sesuatu baik, melawat, melakukan lawatan ibadah, umrah, terus hidup, kehidupan, umur, umur yang panjang, umur yang tua.

Kalimah umur, umrah, ma’mur diambil dari kata dasar ini.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 24 kali di dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 668: kalimah أَلفَ adalah dalam bentuk isim dan ia bermaksud ‘seribu‘.

Kata dasar: أ ل ف yang bermaksud menjadi biasa dengan sesuatu, menjadi baik dengan seseorang, menjadi mesra, melindungi seseorang, menyatukan seseorang, bersatu, ribu.

Kalimah alaf baru, mualaf diambil dari kata dasar ini.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 22 kali di dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 669: kalimah سَنَةٌ adalah dalam bentuk isim dan ia bermaksud ‘tahun‘.

Kata dasar: س ن و yang bermaksud menyalakan, cahaya, kecerahan, kegemilangan, berkilat, tahun.

Kalau kita dengar orang mengucapkan ‘sanah helwah’ diambil dari kata

Kata dasar ini digunakan sebanyak 20 kali di dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 670: kalimah مُزَحزِح adalah dalam bentuk isim dan ia bermaksud ‘penghilangan‘.

Ia di dalam format Wazan II (فعّل)

Kata dasar: ز ح ز ح yang bermaksud menghilangkan, membuang, menjauhkan, jauh, terpencil.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 2 kali di dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 671: kalimah بَصير adalah dalam bentuk isim dan ia bermaksud ‘maha melihat‘.

Kata dasar sama dengan Mufradat 65 (Baqarah:7): ب ص ر yang bermaksud: pemahaman, kepercayaan, pengetahuan, cahaya, menjelaskan, melihat, buka mata dan lain-lain.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 148 kali dalam Al-Qur’an.

Jadi kita telah melihat beberapa contoh kata dasar ini di dalam Al-Qur’an:

Kalimah أَبْصٰر (penglihatan) dalam Baqarah:7

Kalimah يُنصِرُون (mereka sedang melihat) dalam Baqarah:17

Dan sekarang kita melihat kalimah بَصير (maha melihat)


 

Ayat 2:97

Mufradat 672: kalimah عَدُوًّا adalah dalam bentuk isim yang bermaksud ‘musuh‘.

Kata dasar sama dengan Mufradat 309 (Baqarah:36): ع د و yang bermaksud melalui, mengabaikan, melanggar, jahat, kuda perang, musuh, permusuhan, ketidakadilan.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 106 kali di dalam Al-Qur’an dalam 13 bentuk.

Jadi kita telah melihat beberapa contoh kata dasar ini di dalam Al-Qur’an:

Kalimah ّعَدُو (musuh) dalam Baqarah:36

Kalimah يَعتَدُونَ (mereka melampaui batas) dalam Baqarah:61

kalimah عُدوٰنٌ (perlampauan) dalam Baqarah:85

Dan sekarang kita melihat kalimah عَدُوًّا (musuh)

 

Mufradat 673: kalimah جِبرِيلَ adalah dalam bentuk isim dan ia adalah nama salah seorang malaikat yang utama.

Nama Jibril disebut sebanyak 3 kali di dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 674: kalimah قَلبِ adalah dalam bentuk isim dan ia bermaksud ‘hati‘ atau ‘jantung‘.

Kata dasar sama dengan Mufradat 63 (Baqarah:7): ق ل ب yang bermaksud: berpusing, pulangkan, kembali pulang, menterbalikkan sesuatu, tukar, tukar arah, tukar keadaan.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 168 kali dalam Al-Qur’an.

Jadi kita telah melihat beberapa contoh kata dasar ini di dalam Al-Qur’an:

Kalimah قُلُوب bermaksud (hati-hati) dalam Baqarah:7

Dan sekarang kita melihat kalimah قَلبِ (hati’ atau ‘jantung’)

 

Mufradat 675: kalimah إذنٌ adalah dalam bentuk isim dan ia bermaksud ‘keizinan‘. Bahasa Melayu kita pun pakai kalimah ini juga.

Kata dasar sama dengan Mufradat 146 (Baqarah19): أ ذ ن yang bermaksud bagi telinga untuk mendengar, suka, beri kebenaran, membenarkan, dimaklumkan, menasihati, pemberitahuan, telinga, keinginan.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 102 kali dalam Al-Qur’an.

Jadi kita telah melihat beberapa contoh kata dasar ini di dalam Al-Qur’an:

Kalimah ءَاذَان (telinga-telinga) dalam Baqarah:19

Dan sekarang kita melihat kalimah إذنٌ (keizinan)

 

Mufradat 676: kalimah بُشرَى adalah dalam bentuk isim dan ia bermaksud ‘berita gembira‘.

Kata dasar sama dengan Mufradat 199 (Baqarah:25): ب ش ر yang bermaksud kulit, kecantikan, gembira, berita gembira, permulaan, manusia, golongan yang paling rendah, manusia yang sempurna.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 123 kali di dalam Al-Qur’an.

Jadi kita telah melihat beberapa contoh kata dasar ini di dalam Al-Qur’an:

Kalimah بَشِّر (berilah berita gembira) dalam Baqarah:25

Dan sekarang kita melihat kalimah بُشرَى (berita gembira)


 

Ayat 2:98

Mufradat 677: kalimah مِيكٰلَ adalah dalam bentuk isim dan ia adalah nama salah seorang malaikat yang utama.

Nama Mikail disebut sekali sahaja di dalam Al-Qur’an.


 

Ayat 2:99

Mufradat 678: kalimah يَكفُرُ adalah dalam bentuk fi’il mudhari’ dan ia bermaksud ‘dia kufur’.

Kata dasar sama dengan Mufradat 55 (Baqarah:6): ك ف ر yang bermaksud menutup, menyorokkan, menolak, ingkar, tidak percaya, tidak berterima kasih, tidak beriman, kuda hitam, malam yang gelap, petani.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 525 kali di dalam Al-Qur’an.

Jadi kita sudah lihat beberapa kalimah yang menggunakan kata dasar ini:

Kalimah كَفَرُوا (mereka telah kufur) dalam Baqarah:6

Kalimah كافِرِين (orang-orang kufur) dalam Baqarah:19

Kalimah تَكفُرُونَ (kamu sedang kufur) dalam Baqarah:28

Kalimah كَافِرِ (yang menutup, kufur) dalam Baqarah:41

Kalimah كُفرِ (pengingkaran) dalam Baqarah:88

Kalimah يَڪفُرُوا (mereka kufur) dalam Baqarah:90

Kalimah يَكفُرُونَ (mereka sedang kufur) dalam Baqarah:91

Dan sekarang kita melihat kalimah يَكفُرُ (dia kufur)

 

Mufradat 679: kalimah فَاسِقُونَ adalah dalam bentuk isim jamak yang bermaksud ‘orang-orang yang fasiq‘.

Kata dasar sama dengan Mufradat 229 (Baqarah:26): ف س ق yang bermaksud tidak taat, sesat, melanggar perintah, tidak teratur, menjadi jahat, melakukan dosa.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 54 kali di dalam Al-Qur’an dalam 4 bentuk.

Jadi kita sudah lihat beberapa kalimah yang menggunakan kata dasar ini:

Kalimah  فاسِقِِين (orang-orang yang fasiq) dalam Baqarah:26

Kalimah يَفسُقُون (mereka berbuat kerosakan) dalam Baqarah:59

Dan sekarang kita melihat kalimah فَاسِقُونَ (orang-orang yang fasiq)


 

Ayat 2:100

Mufradat 680: kalimah عَاهَدُوا adalah dalam bentuk fi’il madhi jamak dan ia bermaksud ‘mereka telah berjanji‘.

Kata dasar sama dengan Mufradat 231 (Baqarah:27): ع ه د yang bermaksud bersumpah, perjanjian, pertalian, permintaan, tanggungjawab, masa, benar, persahabatan, kasih mesra, keselamatan.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 46 kali di dalam Al-Qur’an.

Jadi kita sudah jumpa beberapa kalimah yang menggunakan kata dasar ini:

Kalimah َعَهد (perjanjian) dalam Baqarah:27

Kalimah عَهْدًا (satu perjanjian) dalam Baqarah:80

Dan sekarang kita melihat kalimah عَاهَدُوا (mereka telah berjanji)

 

Mufradat 681: kalimah نَبَذَ adalah dalam bentuk fi’il madhi dan ia bermaksud ‘telah melempar‘.

Kata dasar: ن ب ذ yang bermaksud membaling, lempar, buang, menolak, buang kerana nilai yang rendah.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 12 kali di dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 682: kalimah أَكثَرُ adalah dalam bentuk isim dan ia bermaksud ‘kebanyakan’.

Kata dasar sama dengan Mufradat 227 (Baqarah:26): ك ث ر yang bermaksud melebihi dari segi bilangan, meningkat, berganda, selalu berlaku, banyak, tidak terkira.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 167 kali dalam Al-Qur’an.

Jadi kita sudah jumpa beberapa kalimah yang menggunakan kata dasar ini:

Kalimah كَثِيرًا (banyak) dalam Baqarah:26

Dan sekarang kita melihat kalimah أَكثَرُ (kebanyakan)


 

Ayat 2:101

Mufradat 683: kalimah أُوتُوا adalah dalam bentuk fi’il madhi majhul jamak dan ia bermaksud ‘mereka telah diberikan‘.

Kata dasar sama dengan Mufradat 184 (Baqarah:23): أ ت ي yang bermaksud datang, kejar, bawa ke hadapan, tunjuk, bertambah, mengeluarkan, bawa, bayar.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 549 kali di dalam Al-Qur’an.

Jadi kita sudah jumpa beberapa kalimah yang menggunakan kata dasar ini:

Kalimah أتُوا (kamu bawalah) dalam Baqarah:23

Kalimah أُتُوا (mereka telah diberikan) dalam Baqarah:25

Kalimah يَأتِيَنَّ (didatangkan) dalam Baqarah:38

Kalimah ءَاتُواْ (kamu berikanlah) dalam Baqarah:43

Kalimah آتَى (telah berikan) dalam Baqarah:53

kalimah يَأتُوا (mereka datang) dalam Baqarah:85

Dan sekarang kita melihat kalimah أُوتُوا (mereka telah diberikan)

 

Mufradat 684: kalimah ظُهُور adalah dalam bentuk isim jamak dan ia bermaksud ‘belakang-belakang

Kata dasar sama dengan Mufradat 548 (Baqarah:85): ظ ه ر yang bermaksud zahir, menjadi jelas, keluar ke hadapan, menaiki tempat tinggi, mengetahui, membezakan dengan lain, jadi jelas, masuk waktu tengahari (Zuhur), tidak ambil kisah, membantu, belakang, menyokong, zihar isteri.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 59 kali di dalam Al-Qur’an.

Jadi kita sudah jumpa beberapa kalimah yang menggunakan kata dasar ini:

Kalimah تَظٰهَرُونَ (kamu bantu-membantu) dalam Baqarah:85

Dan sekarang kita melihat kalimah ظُهُور (belakang-belakang)

 

Mufradat 685: kalimah كَأَنَّهُم adalah dalam bentuk harf bermaksud ‘seolah-olah mereka‘.

Kalimah كَأَنَّ digunakan sebanyak 29 kali di dalam Al-Qur’an.

 

Allahu a’lam. Sambung ke mukasurat yang seterusnya.

Kemaskini: 8 Ogos 2021

Mufradat Mukasurat 14 (Baqarah 89 – 93)

Mufradat mukasurat 14 (14 Mufradat baru)

4C2A8BD4-E49C-428F-878A-6AA17EA3479F

Ayat 2:89

Mufradat 638: kalimah مُصَدِّقٌ adalah dalam bentuk isim sifat dan ia bermaksud ‘membenarkan‘.

Ia di dalam format Wazan II (فعّل)

Kata dasar sama dengan Mufradat 190 (Baqarah:23): ص د ق yang bermaksud bercakap benar, membenarkan apa yang dikatakan orang, memenuhi janji, percaya kepada seseorang, beri sedekah, pujian.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 155 kali di dalam Al-Qur’an.

Jadi kita sudah lihat beberapa kalimah yang menggunakan kata dasar ini:

Kalimah صٰدِقِين (orang-orang yang benar) dalam Baqarah:23

Kalimah مُصَدِّقًا (membenarkan) dalam Baqarah:41

Dan sekarang kita melihat kalimah مُصَدِّقٌ (membenarkan)

 

Mufradat 639: kalimah يَستَفتِحُونَ adalah dalam bentuk fi’il mudhari’ jamak dan ia bermaksud ‘mereka meminta kemenangan‘.

Ia di dalam format Wazan X (استفعل)

Kata dasar sama dengan Mufradat 563 (Baqarah:76): ف ت ح yang bermaksud membuka, menjelaskan, memberi, kejayaan, menakluk, menghakimi, buat keputusan, meminta bantuan, meminta kejayaan, kunci, harta.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 38 kali di dalam Al-Qur’an.

Jadi kita sudah lihat beberapa kalimah yang menggunakan kata dasar ini:

Kalimah َفَتَح (dia telah membuka) dalam Baqarah:76

Dan sekarang kita melihat kalimah يَستَفتِحُونَ (mereka meminta kemenangan)

 

Mufradat 640: kalimah عَرَفُوا adalah dalam bentuk fi’il madhi jamak dan ia bermaksud ‘mereka telah mengenali‘.

Kata dasar: ع ر ف yang bermaksud tahu, kenal, dapat membezakan, wangian, mengenalkan diri, mendapatkan ilmu, tempat yang ditinggikan, bertanya tentang sesuatu, mulia, kebaikan, kebiasaan masyarakat.

Kalimah arif, ta’aruf, ma’ruf, padang Arafah, nama Surah al-A’raf, ilmu makrifat, uruf diambil dari kata dasar ini.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 70 kali di dalam Al-Qur’an.


 

Ayat 2:90

Mufradat 641: kalimah بِئسَ adalah dalam bentuk madhi dan ia bermaksud ‘buruk sangat‘.

Kata dasar: ب أ س yang bermaksud kuat, nasib buruk, kemiskinan, buruk, teruk, jahat, hukuman, ujian, keberanian.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 73 kali di dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 642: kalimah يَڪفُرُوا adalah dalam bentuk fi’il mudhari’ mansub dan ia bermaksud ‘mereka kufur’.

Kata dasar sama dengan Mufradat 55 (Baqarah:6): ك ف ر yang bermaksud menutup, menyorokkan, menolak, ingkar, tidak percaya, tidak berterima kasih, tidak beriman, kuda hitam, malam yang gelap, petani.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 525 kali di dalam Al-Qur’an.

Jadi kita sudah lihat beberapa kalimah yang menggunakan kata dasar ini:

Kalimah كَفَرُوا (mereka telah kufur) dalam Baqarah:6

Kalimah كافِرِين (orang-orang kufur) dalam Baqarah:19

Kalimah تَكفُرُونَ (kamu sedang kufur) dalam Baqarah:28

Kalimah كَافِرِ (yang menutup, kufur) dalam Baqarah:41

Kalimah كُفرِ (pengingkaran) dalam Baqarah:88

Dan sekarang kita melihat kalimah يَڪفُرُوا (mereka kufur)

 

Mufradat 643: kalimah بَغيًا adalah dalam bentuk isim dan ia bermaksud ‘dengki‘.

Kata dasar: ب غ ي yang bermaksud mengejar sesuatu, ingin kepada sesuatu, berusaha untuk mendapatkan sesuatu (dengan cara baik atau buruk), mencintai sesuatu, melampau dapat mendapatkan sesuatu, tidak taat, menderhaka, melebihi had, tidak benar, pelacur atau wanita tidak baik.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 96 kali di dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 644: kalimah يُنَزِّلَ adalah dalam bentuk fi’il mudhari’ dan ia bermaksud ‘dia menurunkan’.

Ia di dalam format Wazan II (فعّل)

Kata dasar sama dengan Mufradat 46 (Baqarah:4): ن ز ل yang bermaksud turun, terjadi, tetap di satu tempat, tempat tinggal.

Kata dasar ini digunakan sebagai 293 kali di dalam Al-Qur’an.

Jadi kita sudah jumpa beberapa kalimah yang menggunakan kata dasar ini:

Kalimah آُنزِلَ (telah diturunkan) dalam Baqarah:4

Kalimah َأنزَل (telah menurunkan) dalam Baqarah:22

Kalimah نَزَّل (telah turunkan) dalam Baqarah:23

Dan sekarang kita melihat kalimah يُنَزِّلَ (dia menurunkan)

 

Mufradat 645: kalimah عِبَادِ adalah dalam bentuk isim jamak dan ia bermaksud ‘hamba-hamba‘.

Kata dasar sama dengan Mufradat 15 (Fatihah:5): ع ب د yang bermaksud melayan, melakukan ibadah, mengagungkan, taat dengan kerendahan hati, meluluskan, ketaatan, hamba, menghambakan.

Kata dasar ini digunakan sebagai 275 kali di dalam Al-Qur’an.

Jadi kita sudah jumpa beberapa kalimah yang menggunakan kata dasar ini:

Kalimah نَعبُدُ (kami menyembah) dalam Fatihah:5

Kalimah اعبُدُوا (‘hambakanlah, beribadatlah’) dalam Baqarah:21

Kalimah عَبدِ (hamba) dalam Baqarah:23

Kalimah تَعْبُدُونَ (kamu menghambakan diri) dalam Baqarah:83

Dan sekarang kita melihat kalimah عِبَادِ (hamba-hamba)

 

Mufradat 646: kalimah مُهِين adalah dalam bentuk isim sifat dan ia bermaksud ‘yang memalukan‘.

Kata dasar: ه و ن yang bermaksud menjadi ringan, jahat, hutang, senyap, jadi lemah, lembut, penghinaan, membantu, benci, mengutuk, dihina.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 26 kali di dalam Al-Qur’an.


 

Ayat 2:91

Mufradat 647: kalimah وَرَاءَ adalah dalam bentuk isim dzarf makan (tempat) dan ia bermaksud ‘selainnya‘.

Kata dasar: و ر ي yang bermaksud menjadikan api, mengatakan sesuatu tapi bermaksud yang lain, menyorok, di belakang penghadang, pengikut.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 32 kali di dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 648: kalimah لِمَ adalah dalam bentuk harf dan ia bermaksud ‘kenapa‘.

 

Mufradat 649: kalimah أنبِيَاءَ adalah dalam bentuk isim jamak bagi نبى dan ia bermaksud ‘para Nabi‘.

Kata dasar sama dengan Mufradat 270 (Baqarah:31): ن ب أ yang bermaksud yang bersifat tinggi, memberitahu, menjelaskan, bercakap dengan suara yang senyap, nabi, datang, maklumat, penerangan, berita, cerita dan lain-lain.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 160 kali di dalam Al-Qur’an.

Jadi kita sudah jumpa beberapa contoh kata dasar ini digunakan dalam Al-Qur’an:

Kalimah أَنۢبِـُٔوا (kamu beritahulah) dalam Baqarah:31

Kalimah أَنۢبِـأ (engkau beritahulah) dalam Baqarah:33

Kalimah َنَبِيِّن (para Nabi) dalam Baqarah:61

Dan sekarang kita melihat kalimah أنبِيَاءَ (para Nabi)


 

Ayat 2:93

Mufradat 650: kalimah اسمَعُوا adalah dalam bentuk fi’il amar jamak dan ia bermaksud ‘kamu dengarlah‘.

Kata dasar sama dengan Mufradat 64 (Baqarah:7): س م ع yang bermaksud: mendengar.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 185 kali dalam Al-Qur’an.

Jadi kita telah melihat beberapa contoh kata dasar ini di dalam Al-Qur’an:

Kalimah ٌسَمْع (pendengaran) dalam Baqarah:7

Kalimah يَسمَعُونَ (mereka mendengar) dalam Baqarah:75

Dan sekarang kita melihat kalimah اسمَعُوا (kamu dengarlah)

 

Mufradat 651: kalimah سَمِعُ adalah dalam bentuk fi’il madhi dan ia bermaksud ‘dia telah mendengar‘.

Kata dasar sama dengan Mufradat 64 (Baqarah:7): س م ع yang bermaksud: ‘telah mendengar’.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 185 kali dalam Al-Qur’an dalam 10 bentuk.

Jadi kita telah melihat beberapa contoh kata dasar ini di dalam Al-Qur’an:

Kalimah ٌسَمْع (pendengaran) dalam Baqarah:7

Kalimah يَسمَعُونَ (mereka mendengar) dalam Baqarah:75

Kalimah اسمَعُوا (kamu dengarlah) dalam Baqarah:93 di atas

Dan sekarang kita melihat kalimah سَمِعُ (dia telah mendengar)

 

Mufradat 652: kalimah عَصَينَا adalah gabungan عَصَا dan نحح yang bermaksud ‘kami engkar’. Kalimah عَصَا di dalam bentuk fi’il madhi dan ia bermaksud ‘telah engkar‘.

Kata dasar sama dengan Mufradat 476 (Baqarah:61): ع ص ي yang bermaksud melawan, ingkar, tidak taat, menolak, melebihi had.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 32 kali di dalam Al-Qur’an.

Jadi kita telah melihat beberapa contoh kata dasar ini di dalam Al-Qur’an:

Kalimah عَصَوا (‘mereka telah derhaka’, ‘mereka telah tidak taat’) dalam Baqarah:61

Dan sekarang kita melihat kalimah عَصَا (telah engkar)

 

Mufradat 653: kalimah أشرِبُوا adalah dalam bentuk fi’il madhi majhul (bentuk pasif) dan ia bermaksud ‘mereka telah diminumkan‘. Atau ‘dimasukkan’ kalau dalam konteks ayat ini.

Ia di dalam format Wazan IV (أفعل)

Kata dasar sama dengan Mufradat 450 (Baqarah:60): ش ر ب yang bermaksud minum, telan, tenggelam, menyerap, masa minum, tempat minum, meminum, minuman.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 39 kali dalam Al-Qur’an.

Jadi kita telah melihat beberapa contoh kata dasar ini di dalam Al-Qur’an:

Kalimah مَشرَب (tempat minum) dalam Baqarah:60

Kalimah اشرَبُوا (kamu minumlah) juga dalam Baqarah:60

Dan sekarang kita melihat kalimah أشرِبُوا (mereka telah diminumkan)

 

Allahu a’lam. Sambung ke mukasurat yang seterusnya.

Kemaskini: 8 Ogos 2021

Mufradat Mukasurat 13 (Baqarah 84 – 88)

Mufradat Mukasurat 13 (31 Mufradat baru)

 

0A705076-A4E1-42E9-B099-B262C912C1DA

Ayat 2:84

Mufradat 597: kalimah تَسفِكُونَ adalah dalam bentuk fi’il mudhari’ jamak dan ia bermaksud ‘kamu menumpahkan‘.

Kata dasar dengan Mufradat 261 (Baqarah:30): س ف ك yang bermaksud menumpahkan dan menuang.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 2 kali di dalam Al-Qur’an dalam 1 bentuk sahaja.

Jadi kita sudah jumpa beberapa contoh kata dasar ini digunakan dalam Al-Qur’an:

Kalimah ُيَسفِك (dia menumpahkan) dalam Baqarah:30

Dan sekarang kita melihat kalimah تَسفِكُونَ (kamu menumpahkan)

 

Mufradat 598: kalimah تُخْرِجُونَ adalah dalam bentuk fi’il mudhari’ jamak dan ia bermaksud ‘kamu mengeluarkan‘.

Ia di dalam format Wazan IV (أفعل)

Kata dasar yang sama dalam Mufradat 174 (Baqarah:22): خ ر ج yang bermaksud keluar, mengasingkan diri, meninggalkan, menentang, mengajar, buat perjanjian, dan lain-lain.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 182 kali dalam Al-Qur’an.

Jadi kita sudah jumpa beberapa contoh kata dasar ini digunakan dalam Al-Qur’an:

Kalimah أخرَجَ (telah mengeluarkan) dalam Baqarah:22

Kalimah يُخرِج (dia mengeluarkan) dalam Baqarah:61

Kalimah ٌمُخرِج (yang mengeluarkan) dalam Baqarah:72

Kalimah يَخرُجُ (dia keluar) dalam Baqarah:74

Dan sekarang kita melihat kalimah تُخْرِجُونَ (kamu mengeluarkan)

 

Mufradat 599: kalimah دِيٰرٌ atau دِيارٌ adalah dalam bentuk isim jamak dan ia bermaksud ‘kampung halaman‘.

Kata dasar: د و ر yang bermaksud yang berpusing, berputar, beredar.

Kalimah Darul Riduan, Darul Arqam, Darul Ehsan dan sebagainya diambil dari kata dasar ini.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 55 kali di dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 600: kalimah أَقرَرَ adalah dalam bentuk fi’il madhi dan ia bermaksud ‘ikrar‘ iaitu berjanji akan melaksanakan. Bahasa kita pun biasa menggunakan kalimah ini.

Ia di dalam format Wazan IV (أفعل)

Kata dasar sama dengan Mufradat 310 (Baqarah:36): ق ر ر yang bermaksud menjadi sejuk, terus senyap, tetap pendirian, tegas, segar, teguh, bersetuju, selesai, akhir,

Kata dasar ini digunakan sebanyak 38 kali di dalam Al-Qur’an.

Jadi kita sudah jumpa beberapa contoh kata dasar ini digunakan dalam Al-Qur’an:

Kalimah ّمُستَقَر (tempat tinggal yang tetap) dalam Baqarah:36

Dan sekarang kita melihat kalimah أَقرَرَ (ikrar)

 

Mufradat 601: kalimah تَشهَدُونَ adalah dalam bentuk fi’il mudhari’ jamak dan ia bermaksud ‘kamu bersaksi‘.

Kata dasar sama dengan Mufradat 188 (Baqarah:23): ش ه د yang bermaksud memberi maklumat, menjadi saksi kepada sesuatu kejadian, hadir, beri persaksian, tempat perjumpaan.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 160 kali di dalam Al-Qur’an.

Jadi kita sudah jumpa beberapa contoh kata dasar ini digunakan dalam Al-Qur’an:

Kalimah شُهَدَاء (saksi) dalam Baqarah:36

Dan sekarang kita melihat kalimah تَشهَدُونَ (kamu bersaksi)


 

Ayat 2:85

Mufradat 602: kalimah تَقتُلُونَ adalah dalam bentuk fi’il mudhari’ jamak dan ia bermaksud ‘kamu membunuh‘.

Kata dasar sama dengan Mufradat 407 (Baqarah:54): ق ت ل yang bermaksud bunuh, tertuduh, cubaan membunuh, berperang, menguasai, mengetahui sesuatu dengan mendalam.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 170 kali di dalam Al-Qur’an.

Jadi kita sudah jumpa beberapa contoh kata dasar ini digunakan dalam Al-Qur’an:

Kalimah ٱقتُلُوٓاْ (kamu bunuhlah) dalam Baqarah:54

Kalimah َيَقتُلُون (mereka membunuh) dalam Baqarah:61

Kalimah قَتَلتُم (kamu telah membunuh) dalam Baqarah:72

Dan sekarang kita melihat kalimah تَقتُلُونَ (kamu membunuh)

 

Mufradat 603: kalimah فَرِيقًا adalah dalam bentuk isim dan ia bermaksud ‘puak’, ‘kumpulan’, ‘golongan’.

Kata dasar sama dengan Mufradat 384 (Baqarah:50): ف ر ق yang bermaksud belah, bahagi, bezakan, bahagian, bantuan, kejayaan, hujah, bukti, meninggalkan, berbeza, takut.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 72 kali di dalam Al-Qur’an dalam 14 bentuk.

Jadi kita sudah jumpa beberapa contoh kata dasar ini digunakan dalam Al-Qur’an.

Kalimah فَرَقَ (telah membelah) dalam Baqarah:50

Kalimah فُرقَان (pembahagi) dalam Baqarah:53

Kalimah فَريقٌ (‘puak’, ‘kumpulan’, ‘golongan’) dalam Baqarah:75

Dan sekarang kita melihat kalimah فَرِيقًا (‘puak’, ‘kumpulan’, ‘golongan’)

 

Mufradat 604: kalimah تَظٰهَرُونَ adalah dalam bentuk fi’il mudhari’ jamak dan ia bermaksud ‘kamu bantu-membantu‘.

Ia di dalam format Wazan VI (تفاعل)

Kata dasar: ظ ه ر yang bermaksud zahir, menjadi jelas, keluar ke hadapan, menaiki tempat tinggi, mengetahui, membezakan dengan lain, jadi jelas, masuk waktu tengahari (Dzuhur), tidak ambil kisah, membantu, belakang, menyokong, zihar isteri.

Kalimah Dzuhur, Zihar, zahir diambil dari kata dasar ini.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 59 kali di dalam Al-Qur’an. 

 

Mufradat 605: kalimah إثمٌ adalah dalam bentuk isim dan ia bermaksud ‘dosa‘.

Kata dasar: أ ث م yang bermaksud melakukan dosa, salah, penipuan, sesuatu yang menghalang kebaikan, berbahaya, apa-apa sahaja yang menyebabkan seseorang patut dihukum, akal tahu ianya adalah jahat.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 48 kali di dalam Al-Qur’an. 

 

Mufradat 606: kalimah عُدوٰنٌ adalah dalam bentuk isim dan ia bermaksud ‘perlampauan‘.

Kata dasar yang sama dengan Mufradat 309 (Baqarah:36): ع د و yang bermaksud melalui satu kawasan, tidak perasan, melampau had, berpusing, kejahatan, kezaliman, tentera yang menyerang, kuda pejuang, musafir yang bergerak laju, kuda yang laju, permusuhan, musuh.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 106 kali di dalam Al-Qur’an. 

Jadi kita sudah jumpa beberapa contoh kata dasar ini digunakan dalam Al-Qur’an:

Kalimah ّعَدُو (musuh) dalam Baqarah:36

Kalimah يَعتَدُونَ (mereka melampaui batas) dalam Baqarah:61

Dan sekarang kita melihat kalimah عُدوٰنٌ (perlampauan)

 

Mufradat 607: kalimah يَأتُوا adalah dalam bentuk fi’il madhi jamak dan ia bermaksud ‘mereka datang‘.

Kata dasar sama dengan Mufradat 184 (Baqarah:23): أ ت ي yang bermaksud datang, kejar, bawa ke hadapan, tunjuk, bertambah, mengeluarkan, bawa, bayar.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 549 kali di dalam Al-Qur’an. 

Jadi kita sudah jumpa beberapa kalimah yang menggunakan kata dasar ini:

Kalimah أتُوا (kamu bawalah) dalam Baqarah:23

Kalimah أُتُوا (mereka telah diberikan) dalam Baqarah:25

Kalimah يَأتِيَنَّ (didatangkan) dalam Baqarah:38

Kalimah ءَاتُواْ (kamu berikanlah) dalam Baqarah:43

Kalimah آتَى (telah berikan) dalam Baqarah:53

Dan sekarang kita melihat kalimah يَأتُوا (mereka datang)

 

Mufradat 608: kalimah أُسٰرٰى adalah dalam bentuk isim dan ia bermaksud ‘tawanan‘.

Kata dasar: أ س ر yang bermaksud tawanan, sendi.

Kalau nama Asri (eja dengan أ) boleh bermaksud ‘tawanan’. Kalau dieja dengan ع, ia bermaksud ‘masa’.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 6 kali di dalam Al-Qur’an. 

 

Mufradat 609: kalimah تُفٰدُوا atau تُفادُوا adalah dalam bentuk fi’il mudhari’ jamak dan ia bermaksud ‘kamu tebus‘.

Kata dasar: ف د ي yang bermaksud memberi sesuatu, tebusan, beli, membebaskan seseorang, tukar dengan orang lain sebagai ganti, koleksi.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 13 kali di dalam Al-Qur’an. 

 

Mufradat 610: kalimah مُحَرَّمٌ adalah dalam bentuk isim dan ia bermaksud ‘haram’, ‘dilarang‘.

Kata dasar: ح ر م yang bermaksud melarang, menahan, menegah, mengisytiharkan sesuatu sebagai suci (seperti Tanah Haram).

Kalimah haram, mahram, muhrim diambil dari kata dasar ini.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 83 kali di dalam Al-Qur’an. 

 

Mufradat 611: kalimah إِخرَاجُ‌ adalah dalam bentuk isim dan ia bermaksud ‘mengeluarkan‘.

Ia di dalam format Wazan IV (أفعل)

Kata dasar yang sama dalam Mufradat 174 (Baqarah:22): خ ر ج yang bermaksud keluar, mengasingkan diri, meninggalkan, menentang, mengajar, buat perjanjian, dan lain-lain.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 182 kali dalam Al-Qur’an.

Jadi kita sudah jumpa beberapa contoh kata dasar ini digunakan dalam Al-Qur’an:

Kalimah أخرَجَ (telah mengeluarkan) dalam Baqarah:22

Kalimah يُخرِج (dia mengeluarkan) dalam Baqarah:61

Kalimah ٌمُخرِج (yang mengeluarkan) dalam Baqarah:72

Kalimah يَخرُجُ (dia keluar) dalam Baqarah:74

Dan sekarang kita melihat kalimah إِخرَاجُ‌ (mengeluarkan)

 

Mufradat 612: kalimah تُؤْمِنُونَ adalah dalam bentuk fi’il mudhari’ jamak dan ia bermaksud ‘kamu beriman‘. 

Kata dasar sama dengan Mufradat 38 (Baqarah:3): آ م ن yang bermaksud rasa aman, tenang, tiada perasaan benci, percaya.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 879 kali di dalam Al-Qur’an.

Jadi kita sudah jumpa beberapa contoh kata dasar ini digunakan dalam Al-Qur’an.

Kalimah يُؤْمِنُون (‘mereka beriman’, ‘mereka percaya’) dalam Baqarah:3

Kalimat ءَامَنَّا (kami telah beriman) dalam Baqarah:8

Kalimah مُؤمِنِينَ (orang-orang yang beriman) dalam Baqarah:8

Kalimah ءآمَنُوا (mereka telah beriman) dalam Baqarah:9

Kalimah ءَامِنُوا (berimanlah kamu) dalam Baqarah:13

Kalimah ءَامَنَ (dia telah beriman) dalam Baqarah:13

Kalimah نُؤمِنُ (kami beriman) dalam Baqarah:13

Kalimah يُؤْمِنُوا (mereka beriman) dalam Baqarah:75

Dan sekarang kita melihat kalimah تُؤْمِنُونَ (kamu beriman)

 

Mufradat 613: kalimah جَزَاء adalah dalam bentuk isim dan ia bermaksud ‘balasan‘.

Kata dasar sama dengan Mufradat 365 (Baqarah:48): ج ز ي yang bermaksud bayar, beri, satu kepuasan, beri kecukupan, bayar hutang, rasa puas, beri imbuhan.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 118 kali di dalam Al-Qur’an. 

Jadi kita sudah jumpa beberapa contoh kata dasar ini digunakan dalam Al-Qur’an.

Kalimah تجزى (‘melepaskan‘, ‘menebus’) dalam Baqarah:48

Dan sekarang kita melihat kalimah جَزَاء (alasan)

 

Mufradat 614: kalimah يَفعَل adalah dalam bentuk fi’il mudhari’ dan ia bermaksud ‘dia melakukan‘.

Kata dasar sama dengan Mufradat 179 (Baqarah:24): ف ع ل yang bermaksud melakukan sesuatu, menerima perbuatan orang lain ke atasnya, kebiasaan.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 108 kali di dalam Al-Qur’an. 

Jadi kita sudah lihat beberapa kalimah yang menggunakan kata dasar ini:

Kalimah تَفعَلُوا (kamu melakukan) dalam Baqarah:24

Kalimah اِفعَلُوا (buatlah) dalam Baqarah:68

Kalimah يَفعَلُونَ (mereka melakukan) dalam Baqarah:71

Dan sekarang kita melihat kalimah يَفعَل (dia melakukan)

 

Mufradat 615: kalimah خِزىٌ adalah dalam bentuk isim dan ia bermaksud ‘penghinaan‘.

Kata dasar: خ ز ي yang bermaksud menjadi jahat, hina, jatuh ke dalam keburukan, menzahirkan sifat yang buruk, terasa malu yang amat sangat.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 26 kali di dalam Al-Qur’an. 

 

Mufradat 616: kalimah حَيَوٰةٌ adalah dalam bentuk isim dan ia bermaksud ‘kehidupan‘.

Kata dasar sama dengan Mufradat 201 (Baqarah:26): ح ي ي yang bermaksud hidup, rasa malu, terjaga tidak tidur, membaja tanah, menyebabkan seseorang hidup, menyelamatkan nyawa seseorang, kesopanan.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 184 kali di dalam Al-Qur’an. 

Jadi kita sudah jumpa beberapa contoh kata dasar ini digunakan dalam Al-Qur’an:

Kalimah يَستَحى (malu) dalam Baqarah:26

Kalimah أحيَا (telah menghidupkan) dalam Baqarah:28

Kalimah يُحيِي (dia menghidupkan) dalam Baqarah:28

Kalimah يَستَحيُون (membiarkan hidup) dalam Baqarah:49

Kalimah ِيُحى (dia menghidupkan) dalam Baqarah:73

Dan sekarang kita melihat kalimah حَيَوٰةٌ (kehidupan)

 

Mufradat 617: kalimah قِيَامَةِ adalah dalam bentuk isim yang bermaksud ‘hari kebangkitan‘ atau ‘kiamat‘.

Kata dasar sama dengan Mufradat 21 (Fatihah:6): ق و م yang bermaksud tegak berdiri, kukuh, bangkit berdiri, menguruskan, menjadikan sesuatu lurus, kaum, masyarakat, tempat tinggal, kedudukan.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 660 kali di dalam Al-Qur’an dalam 22 bentuk.

Jadi kita sudah tengok beberapa kalimah yang menggunakan kata dasar ini:

Kalimah مُستَقِيم (yang tegak) dalam Fatihah:6

Kalimah َيُقِيمُون (mereka mendirikan) dalam Baqarah:3

Kalimah قامُوا (mereka telah berdiri) dalam Baqarah:20

Kalimah أقيموا (kamu dirikanlah) dalam Baqarah:43

Kalimah قَوْمِ (kaum) dalam Baqarah:54

Dan sekarang kita melihat kalimah قِيَامَةِ (hari kebangkitan‘ atau ‘kiamat’)

 

Mufradat 618: kalimah يُرَدَّونَ adalah dalam bentuk fi’il mudhari’ pasif jamak dan ia bermaksud ‘mereka dikembalikan‘.

Kata dasar: ر د د yang bermaksud menghantar balik, patah ke belakang, menolak, enggan, mengembalikan, ambil balik, ulang.

Kalimah murtad diambil dari kata dasar ini. Ada juga kadangkala seorang ulama radd ulama’ yang lain.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 59 kali di dalam Al-Qur’an.


 

Ayat 2:86

Mufradat 619: kalimah يُخَفَّفُ adalah dalam bentuk fi’il mudhari’ majhul dan ia bermaksud ‘diringankan‘.

Ia di dalam format Wazan II (فعّل)

Kata dasar: خ ف ف yang bermaksud ringan, taat dan ikut arahan, mempercepatkan, bergerak dengan segera, cepat tangkap dan faham, terkesan kerana ketakutan, periang, bilangan sedikit, ada kekurangan.

Mungkin anda biasa dengar ‘najis mukhaffafah’ dalam istilah ilmu feqah. Ia diambil dari kata dasar inilah.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 17 kali di dalam Al-Qur’an.


 

Ayat 2:87

Mufradat 620: kalimah قَفَيْ adalah dalam bentuk fi’il madhi dan ia bermaksud ‘telah ikuti‘.

Ia di dalam format Wazan II (فعّل)

Kata dasar: ق ف و  yang bermaksud mengikuti, menuruti, mengejar, berjalan di belakang, ikut jejak, ikut langkah.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 5 kali di dalam Al-Qur’an. 

 

Mufradat 621: kalimah رُسُلِ adalah dalam bentuk isim jamak dan ia bermaksud ‘para rasul‘.

Kata dasar: ر س ل  yang bermaksud menghantar utusan, mengurniakan, melepaskan, Rasul, utusan, pembawa mesej, mesej.

Dari kata dasar ini kita dapat Rasul, risalah.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 513 kali di dalam Al-Qur’an dalam 8 bentuk. Bentuk-bentuk lain adalah seperti berikut:

2:87 رُسُلُ (para rasul)
2:87 رَسُولٌ (Rasul)
2:119 أَرسَلَ (dia telah utuskan)
2:129 رَسولًا (seorang Rasul)
2:253 مُرسَلينَ (yang diutuskan)
4:164 رُسُلًا (para Rasul)
5:67 رِسَالَةٌ (perutusan)
6:48 نُرسِلَ (Kami  utuskan)
6:61 يُرسِلَ (dia utuskan)
7:6 أُرسِلَ (dia telah diutuskan)
7:62 رِسَالَاتٍ (purutusan-perutusan)
7:75 مُرسَلٌ (yang dihantar)
7:105 أرسِلْ (hantarlah)
7:134 نُرسِلَنَّ (kami hantar dengan kuat)
12:19 أَرسَلُوا (mereka telah hantar)
12:31 أَرسَلَتْ (dia [wanita] telah hantar)
12:45 أَرسِلُونِ (hantarlah aku)
13:43 مُرسَلاً (yang diutus)
15:57 مُرسَلونَ (yang diutus)
27:35 مُرسِلَةٌ (yang menghantar)
28:45 مُرسِلِينَ (yang mengutus)
35:2 مُرسِلَ (yang mengutus)
54:27 مُرسِلوا (yang menghantar)
55:35 يُرسَلُ (akan dihantar)
77:1 مُرسَلاتِ (yang dihantar)
83:33 أُرسِلُوا (mereka telah dihantar)

 

Mufradat 622: kalimah عِيسَى adalah dalam bentuk isim dan ia bermaksud ‘Nabi Isa‘.

Nama Nabi Isa digunakan sebanyak 25 kali di dalam Al-Qur’an. 

 

Mufradat 623: kalimah ابنُ adalah dalam bentuk isim dan ia bermaksud ‘anak‘.

Kata dasar sama dengan Mufradat 171 (Baqarah:22): ب ن ي yang bermaksud bangunan, binaan, menjadi gemuk, membela, mengajar, anak, dahan pokok, tulang rusuk, pencuri atau perompak, orang yang bermusafir, pejuang, orang yang kaya, kulit yang digunakan sebagai bekas air, pelantar yang ditinggikan.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 184 kali di dalam Al-Qur’an. 

Jadi kita sudah jumpa beberapa kalimah yang menggunakan kata dasar ini:

Kalimah ًبِنَاء (lelangit’ atau ‘kanopi) dalam Baqarah:22

Kalimah بَنِى (anak-anak) dalam Baqarah:40

Kalimah َأَبنَاء (anak-anak) dalam Baqarah:49

Dan sekarang kita lihat kalimah ابنُ (anak)

 

Mufradat 624: kalimah مَرْيَمَ adalah dalam bentuk isim dan ia bermaksud ‘Maryam‘.

Nama Maryam digunakan sebanyak 34 kali di dalam Al-Qur’an. 

 

Mufradat 625: kalimah بَيِّنٰتٍ adalah dalam bentuk isim jamak dan ia bermaksud ‘tanda-tanda yang jelas‘.

Kata dasar sama dengan Mufradat 499 (Baqarah:66): di atas: ب ي ن yang bermaksud membezakan antara sesuatu, diputuskan, diasingkan, menjelaskan, bukti, tanda, hujah yang jelas.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 523 kali di dalam Al-Qur’an. 

Jadi kita sudah jumpa beberapa kalimah yang menggunakan kata dasar ini:

Kalimah بَينَ يَدَي (di hadapan) dalam Baqarah:66

Kalimah ُيُبَيِّن (menjelaskan) dalam Baqarah:68

Dan sekarang kita lihat kalimah بَيِّنٰتٍ (tanda-tanda yang jelas)

 

Mufradat 626: kalimah أَيَّد adalah dalam bentuk fi’il madhi dan ia bermaksud ‘telah membantu‘.

Ia di dalam format Wazan II (فعّل)

Kata dasar: أ ي د yang bermaksud beri sokongan, menguatkan, mengesahkan.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 11 kali di dalam Al-Qur’an. 

 

Mufradat 627: kalimah رُوحُ adalah dalam bentuk isim dan ia bermaksud ‘roh‘. Kalimah ini juga sudah dimasukkan ke dalam Bahasa Melayu.

Kata dasar: ر و ح yang bermaksud melakukan sesuatu di waktu petang, angin yang kuat, angin yang sepoi-sepoi, menjadi sejuk dan selesa, aktif, tangkas, pantas, nafas, wahyu.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 57 kali di dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 628: kalimah قُدُس adalah dalam bentuk isim dan ia bermaksud ‘suci‘ dan yang dimaksudkan adalah Jibril a.s.

Kata dasar sama dengan Mufradat 264 (Baqarah:30): ق د س yang bermaksud suci, tiada kecacatan, tinggi dan lawat kepada kejahatan, mempunyai sifat-sifat yang baik. 

Jadi kita sudah jumpa beberapa kalimah yang menggunakan kata dasar ini:

Kalimah قَدَّس (menyatakan kesucian) dalam Baqarah:30

Dan sekarang kita melihat kalimah قُدُس (suci)

 

Mufradat 629: kalimah أَفَكُلَّمَا adalah dalam bentuk harf dan ia bermaksud ‘apakah setiap kali?

Rujuk juga Mufradat 154 (Baqarah:20)

 

Mufradat 630: kalimah جَاءَ adalah dalam bentuk fi’il madhi dan ia bermaksud ‘dia telah datang‘.

Kata dasar sama dengan Mufradat 530 (Baqarah:71): ج ي أ yang bermaksud datang, melakukan, bawa keluar.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 278 kali di dalam Al-Qur’an. 

Jadi kita sudah jumpa beberapa kalimah yang menggunakan kata dasar ini:

Kalimah َجِئت (engkau telah datang) dalam Baqarah:71

Dan sekarang kita melihat kalimah جَاءَ (dia telah datang)

 

Mufradat 631: kalimah رَسُولَ adalah dalam bentuk isim dan ia bermaksud ‘Rasul’, ‘Pembawa risalah‘.

Kata dasar sama dengan Mufradat 617 di atas: ر س ل  yang bermaksud menghantar utusan, mengurniakan, melepaskan, Rasul, utusan, pembawa mesej, mesej.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 513 kali di dalam Al-Qur’an. 

Jadi kita sudah jumpa beberapa kalimah yang menggunakan kata dasar ini:

Kalimah رُسُلِ (para rasul)

Dan sekarang kita melihat kalimah رَسُولَ (seorang Rasul)

 

Mufradat 632: kalimah تَهوَى adalah dalam bentuk fi’il mudhari’ dan ia bermaksud ‘berkehendak

Kata dasar: ه و ي yang bermaksud jatuh ke bawah seperti burung yang menangkap mangsanya, rosak, tarik ke bawah, hilang, berkeinginan, berkehendak, memperdaya, memberahikan, terkesan dengan nafsu yang rendah.

Kalimah ‘hawa nafsu’ diambil dari kata dasar ini.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 38 kali di dalam Al-Qur’an. Bentuk-bentuk lain:

2:120 أَهوَاءٌ (keinginan-keinginan)
4:135 هَوَى (keinginan)
6:71 اِستَهوَتْ (memikat)
14:37 تَهوِى (cenderung)
14:43 هَوَاءٌ (kosong)
20:81 هَوَى (rosak)
53:53 أَهوَى (digulingkan)
101:9 هَاوِيَةٌ (lubang neraka)

 

Mufradat 633: kalimah كَذَّبَ adalah dalam bentuk fi’il madhi dan ia bermaksud ‘dia telah menidakkan

Ia di dalam format Wazan II (فعّل)

Kata dasar sama dengan Mufradat 88 (Baqarah:10): ك ذ ب yang bermaksud: menipu, mengatakan sesuatu itu bukan fakta, menipu tentang sesuatu, reka tipuan, menyampaikan penipuan.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 282 kali di dalam Al-Qur’an.

Jadi kita sudah jumpa beberapa kalimah yang menggunakan kata dasar ini:

Kalimah َيَكذِبُون (mereka mendustakan) dalam Baqarah:10

Kalimah كَذَّبُوا (mereka telah menidakkan) dalam Baqarah:39

Dan sekarang kita melihat kalimah كَذَّبَ (dia telah menidakkan)


 

Ayat 2:88

Mufradat 634: kalimah غُلفٌ adalah dalam bentuk isim jamak dan ia bermaksud ‘tertutup‘.

Kata dasar: غ ل ف yang bermaksud dicomotkan, tidak khatan, tutup, meliputi.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 2 kali di dalam Al-Qur’an. 

 

Mufradat 635: kalimah بَل adalah dalam bentuk harf dan ia bermaksud ‘bahkan‘, ‘tidak‘.

Kalimah ini digunakan sebanyak 122 kali di dalam Al-Qur’an. 

 

Mufradat 636: kalimah َلَعَن adalah dalam bentuk fi’il madhi dan ia bermaksud ‘telah laknat‘, ‘kutuk‘.

Kata dasar: ل ع ن yang bermaksud menghalau, meletakkan najis, tidak memberi belas kasihan, mengutuk, menyumpah.

Kalimah laknat diambil dari kata dasar ini.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 41 kali di dalam Al-Qur’an. 

 

Mufradat 637: kalimah كُفرِ adalah dalam bentuk isim dan ia bermaksud ‘pengingkaran‘.

Kata dasar sama dengan Mufradat 55 (Baqarah:6): ك ف ر yang bermaksud menutup, menyorokkan, menolak, ingkar, tidak percaya, tidak berterima kasih, tidak beriman, kuda hitam, malam yang gelap, petani.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 525 kali dalam Al-Qur’an. 

Jadi kita sudah tengok beberapa kalimah yang menggunakan kata dasar ini:

Kalimah كَفَرُوا (mereka telah kufur) dalam Baqarah:6

Kalimah كافِرِين (orang-orang kufur) dalam Baqarah:19

Kalimah تَكفُرُونَ (kamu sedang kufur) dalam Baqarah:28

Kalimah كَافِرِ (yang menutup, kufur) dalam Baqarah:41

Dan sekarang kita melihat kalimah كُفرِ (pengingkaran)

 

Allahu a’lam. Sambung ke mukasurat yang seterusnya.

Kemaskini: 1 Ogos 2021

Mufradat Mukasurat 12 (Baqarah 77 – 83)

Mufradat Mukasurat 12

7AE83755-232E-4AEB-A8A2-6CBCAE3647AD

Ayat 2:77

Mufradat 566: kalimah يُسِرُّونَ adalah dalam bentuk fi’il mudhari’ jamak dan ia bermaksud ‘mereka menyembunyikan‘.

Ia di dalam format Wazan IV (أفعل)

Kata dasar sama dengan Mufradat 519 (Baqarah:69): س ر ر yang bermaksud gembira, suka, bercakap dengan rahsia, memberitahu rahsia, menjelaskan rahsia, rahsia, hati, naluri, perkahwinan, asal, misteri, secara bersendirian.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 44 kali di dalam Al-Qur’an.

Jadi kita sudah jumpa beberapa kalimah yang menggunakan kata dasar ini:

Kalimah ُتَسُّر (menggembirakan) dalam Baqarah:69

Dan sekarang kita melihat kalimah يُسِرُّونَ (mereka menyembunyikan)

 

Mufradat 567: kalimah يُعلِنُونَ adalah dalam bentuk fi’il mudhari’ jamak dan ia bermaksud ‘mereka lahirkan‘ atau ‘mereka zahirkan‘.

Ia di dalam format Wazan IV (أفعل)

Kata dasar: ع ل ن yang bermaksud buka kepada umum, diketahui.

Kalimah iklan diambil dari kata dasar ini.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 16 kali di dalam Al-Qur’an.


 

Ayat 2:78

Mufradat 568: kalimah أُمِّيُّونَ adalah dalam bentuk isim jamak dan ia bermaksud ‘orang-orang yang buta huruf‘. Iaitu mereka yang tidak tahu membaca.

Kata dasar: أ م م yang bermaksud mencadangkan, menuju ke sesuatu tempat, ibu, punca, prinsip, buta huruf, tiada ilmu kitab, puak, komuniti, umat, generasi, ciptaan Allah, iman, agama, masa, orang yang dijadikan contoh, orang beragama, pemimpin, imam, di hadapan.

Kalimah Ummi, imam, umat diambil dari kata dasar ini.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 119 kali di dalam Al-Qur’an. Bentuk-bentuk yang lain:

2:124 إِمَامًا (sebagai pemimpin)
2:128 أُمَّةً (ummat)
3:7 أُمُّ (induk)
3:20 أُمِّيِّينَ (buta huruf, tidak boleh membaca)
4:11 أُمِّ (ibu)
4:23 أُمَّهَاتُ (ibu-ibu)
5:2 ءَامِّينَ (mengunjungi)
6:38 أُمَمٌ (umat-umat)
7:157 الْأُمِّيَّ (buta huruf)
7:168 أُمَمًا (sebagai umat-umat)
9:12 أَئِمَّةَ (para pemimpin)
11:8 أُمَّةٍ (masa)
15:79 إِمَامٍ (jalan raya)
20:94 يَبنَؤُمَّ (wahai anak ibuku)
21:92 أُمَّةً (agama)
36:12 إِمَامٍ (kitab rekod)
46:12 إِمَامًا (panduan ikutan)
75:5 أَمَامَ (di masa hadapan)

 

Mufradat 569: kalimah أمانِىَّ adalah dalam bentuk isim mansub dan ia bermaksud ‘harapan kosong‘.

Kata dasar: م ن ي yang bermaksud membuktikan kepada seseorang, menjadi orang tengah, mengharap.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 21 kali di dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 570: kalimah إن adalah dalam bentuk harf nafi dan ia bermaksud ‘tidaklah‘. Kita tahu dengan penambahan kalimah إِلَّا selepas itu.

Kalimah ini digunakan sebanyak 114 kali di dalam Al-Qur’an.


 

Ayat 2:79

Mufradat 571: kalimah وَيلٌ adalah dalam bentuk isim dan ia bermaksud ‘kecelakaan‘.

Kata dasar: و ى ل yang bermaksud penderitaan, kesusahan, celaka.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 40 kali di dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 572: kalimah يكتبون adalah dalam bentuk fi’il mudhari’ jamak dan ia bermaksud ‘mereka menulis‘.

Kata dasar sama dengan Mufradat 32 (Baqarah:2): ك ت ب yang bermaksud tulis, sebut, arahan, mendekatkan, kumpul, jahit, sesuatu yang ditulis, dan lain-lain lagi.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 319 kali di dalam Al-Qur’an.

Jadi kita sudah jumpa beberapa kalimah yang menggunakan kata dasar ini:

Kalimah كِتاب (buku) dalam Baqarah:2

Dan sekarang kita melihat kalimah يكتبون (mereka menulis)

 

Mufradat 573: kalimah أيدِي adalah dalam bentuk isim jamak dan ia bermaksud ‘tangan-tangan‘.

Kata dasar: ي د ي yang bermaksud sentuh, bantu, melakukan kebaikan, pemurah, menunjuk kekuasaan, tangan, kekuatan kewangan, pemilikan. Kata dasar ini ada juga digunakan dalam Mufradat 499 (Baqarah:66).

Kata dasar ini digunakan sebanyak 120 kali di dalam Al-Qur’an.

Jadi kita sudah jumpa beberapa kalimah yang menggunakan kata dasar ini:

Kalimah يَدَي (dua tangan) dalam Baqarah:66

Dan sekarang kita melihat kalimah أيدِي (angan-tangan)

 

Mufradat 574: kalimah يَشْتَرُوا adalah dalam bentuk fi’il mudhari’ jamak mansub dan ia bermaksud ‘mereka menukar‘.

Kata dasar sama dengan Mufradat 116 (Baqarah:16): ش ر ي yang bermaksud beli, jual, tukar, menyempurnakan pembelian, menolak, memilih, lebih suka.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 25 kali di dalam Al-Qur’an.

Jadi kita sudah tengok beberapa kalimah yang menggunakan kata dasar ini:

Kalimah اشتَرَوا (mereka telah membeli) dalam Baqarah:16

Kalimah تَشتَرُوا (kamu menjual, kamu menukar) dalam Baqarah:41

Dan sekarang kita melihat kalimah يَشْتَرُوا (mereka menukar)

 

Mufradat 575: kalimah كَتَبَتْ adalah dalam bentuk fi’il madhi muannath dan ia bermaksud ‘dia telah menulis‘.

Kata dasar sama dengan Mufradat 32 (Baqarah:2): ك ت ب yang bermaksud tulis, sebut, arahan, mendekatkan, kumpul, jahit, sesuatu yang ditulis, dan lain-lain lagi.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 319 kali di dalam Al-Qur’an.

Jadi kita sudah jumpa beberapa kalimah yang menggunakan kata dasar ini:

Kalimah كِتاب (buku) dalam Baqarah:2

Kalimah يكتبون (mereka menulis) di atas

Dan sekarang kita melihat kalimah كَتَبَتْ (dia telah menulis)

 

Mufradat 576: kalimah َيَكسِبُون adalah dalam bentuk fi’il mudhari’ jamak dan ia bermaksud ‘mereka perolehi hasil‘.

Kata dasar: ك س ب yang bermaksud mendapat hasil, mengejar, mengumpul, melakukan, hasil.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 67 kali di dalam Al-Qur’an.


 

Ayat 2:80

Mufradat 577: kalimah َّتَمَس adalah dalam bentuk fi’il mudhari’ dan ia bermaksud ‘menyentuh‘.

Kata dasar: م س س yang bermaksud menyentuh dan merasa dengan tangan, memukul, mengenakan, sesuatu yang susah.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 61 kali di dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 578: kalimah أَيَّامًا adalah dalam bentuk isim jamak dan ia bermaksud ‘beberapa hari‘.

Kata dasar sama dengan Mufradat 11 (Fatihah:4): ي و م yang bermaksud hari, era, masa, hari ini, jangka masa.

Jadi kita sudah jumpa beberapa contoh kata dasar ini digunakan dalam Al-Qur’an.

Kalimah يَومٌ (masa, “period”, jangkamasa) dalam Fatihah:4

Kalimah يَومًا (satu hari) dalam Baqarah:48

Dan sekarang kita melihat kalimah أَيَّامًا (beberapa hari)

 

Mufradat 579: kalimah ًمَعدُودَة adalah dalam bentuk isim sifah dan ia bermaksud ‘beberapa‘. Iaitu bilangan yang boleh dikira, tidak banyak.

Kata dasar sama dengan Mufradat 198 (Baqarah:24): ع د د yang bermaksud mengira, bilangan, jangkaan, persediaan.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 57 kali di dalam Al-Qur’an.

Jadi kita sudah jumpa beberapa contoh kata dasar ini digunakan dalam Al-Qur’an:

Kalimah أُعِدَّت (telah disediakan) dalam Baqarah:24

Dan sekarang kita melihat kalimah ًمَعدُودَة (beberapa)

 

Mufradat 580: kalimah قُل adalah dalam bentuk fi’il amar dan ia bermaksud ‘katakanlah‘. Kalimah ini banyak sekali di dalam Al-Qur’an.

Kata dasar sama dengan Mufradat 71 (Baqarah:8): ق و ل yang bermaksud bercakap, memanggil, dipanggil, perkataan, ucapan, memberi pendapat.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 1,722 kali dalam Al-Qur’an.

Jadi kita sudah jumpa beberapa kalimah yang menggunakan kata dasar ini:

Kalimah يَقُول (dia berkata) seperti digunakan dalam Baqarah:8

Kalimah قِيلَ (dikatakan) seperti digunakan dalam Baqarah:11

Kalimah قَالُوا (mereka telah berkata) seperti digunakan dalam Baqarah:11

Kalimah يَقُولُونَ yang bermaksud ‘mereka berkata’ dalam Baqarah:26

Kalimah أقُل (aku berkata) dalam Baqarah:33

Kalimah قُلْنَا (kami telah berkata) dalam Baqarah:34

Kalimah قُلْتُمْ (kamu telah berkata) dalam Baqarah:55

Kalimah قُولُوا (kamu katakanlah) dalam Baqarah:80

Kalimah قَوْلًا (perkataan) dalam Baqarah:59

Dan sekarang kita melihat kalimah قُل (katakanlah)

 

Mufradat 581: kalimah عَهْدًا adalah dalam bentuk isim dan ia bermaksud ‘satu perjanjian‘.

Kata dasar sama dengan Mufradat 231 (Baqarah:27): ع ه د yang bermaksud bersumpah, perjanjian, pertalian, permintaan, tanggungjawab, masa, benar, persahabatan, kasih mesra, keselamatan.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 46 kali di dalam Al-Qur’an.

Jadi kita sudah jumpa beberapa kalimah yang menggunakan kata dasar ini:

Kalimah َعَهد (perjanjian) dalam Baqarah:27

Dan sekarang kita melihat kalimah عَهْدًا (satu perjanjian)

 

Mufradat 582: kalimah يُخلِفَ adalah dalam bentuk fi’il mudhari’ dan ia bermaksud ‘dia memungkiri‘.

Ia di dalam format Wazan IV (أفعل)

Kata dasar sama dengan Mufradat 258 (Baqarah:30): خ ل ف yang bermaksud menyusul selepas sesuatu, pengganti, menjadi pembekal kepada seseorang, mengganti barang, memukul dari belakang, teringin kepada pasangan orang lain, ditinggalkan tidak ikut serta, berkata tentang seseorang di belakang dia, menjadi rosak, bersara, berpaling dari sesuatu, jadi bodoh, melantik seseorang sebagai pengganti pimpinan, tidak bersetuju dengan seseorang, membangkang seseorang, memungkiri janji dan lain-lain.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 127 kali dalam Al-Qur’an.

Jadi kita sudah jumpa beberapa kalimah yang menggunakan kata dasar ini:

Kalimah خَلِيفَة (‘khalifah‘ iaitu pengganti yang sebelumnya) dalam Baqarah:30

Kalimah خَلف (‘di belakang’ atau ‘yang mengikuti’) dalam Baqarah:66

Dan sekarang kita melihat kalimah يُخلِفَ (memungkiri)

 

Mufradat 583: kalimah تَقُولونَ adalah dalam bentuk fi’il mudhari’ jamak dan ia bermaksud ‘kamu mengatakan‘.

Kata dasar sama dengan Mufradat 71 (Baqarah:8): ق و ل yang bermaksud bercakap, memanggil, dipanggil, perkataan, ucapan, memberi pendapat.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 1,722 kali dalam Al-Qur’an.

Jadi kita sudah jumpa beberapa kalimah yang menggunakan kata dasar ini:

Kalimah يَقُول (dia berkata) seperti digunakan dalam Baqarah:8

Kalimah قِيلَ (dikatakan) seperti digunakan dalam Baqarah:11

Kalimah قَالُوا (mereka telah berkata) seperti digunakan dalam Baqarah:11

Kalimah يَقُولُونَ yang bermaksud ‘mereka berkata’ dalam Baqarah:26

Kalimah أقُل (aku berkata) dalam Baqarah:33

Kalimah قُلْنَا (kami telah berkata) dalam Baqarah:34

Kalimah قُلْتُمْ (kamu telah berkata) dalam Baqarah:55

Kalimah قُولُوا (kamu katakanlah) dalam Baqarah:80

Kalimah قَوْلًا (perkataan) dalam Baqarah:59

Kalimah قُل (katakanlah) dalam Baqarah:80 di atas

Dan sekarang kita melihat kalimah تَقُولونَ (kamu mengatakan)


 

Ayat 2:81

Mufradat 584: kalimah بَلَى adalah dalam bentuk harf dan ia bermaksud ‘ya, bahkan‘.

Kalimah ini digunakan sebanyak 22 kali di dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 585: kalimah كَسَبَ adalah dalam bentuk fi’il madhi dan ia bermaksud ‘dia telah mendapat hasil‘.

Kata dasar sama dengan Mufradat 575 (Baqarah:79): ك س ب yang bermaksud mendapat hasil, mengejar, mengumpul, melakukan, hasil.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 67 kali di dalam Al-Qur’an.

Jadi kita sudah jumpa beberapa kalimah yang menggunakan kata dasar ini:

Kalimah َيَكسِبُون (mereka perolehi hasil) dalam Baqarah:79

Dan sekarang kita melihat kalimah كَسَبَ (dia telah mendapat hasil)

 

Mufradat 586: kalimah سَيِّئَةً adalah dalam bentuk isim sifah dan ia bermaksud ‘keburukan‘ atau ‘dosa‘.

Kata dasar sama dengan Mufradat 377 (Baqarah:49): س و أ yang bermaksud memberi layanan buruk, melakukan kejahatan, apa-apa yang menjadikan seseorang sedih, perbuatan yang buruk, dosa, pelaku dosa.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 167 kali di dalam Al-Qur’an.

Jadi kita sudah jumpa beberapa kalimah yang menggunakan kata dasar ini:

Kalimah سُوٓءَ (‘buruk’, ‘jahat‘) dalam Baqarah:49

Dan sekarang kita melihat kalimah سَيِّئَةً (keburukan’ atau ‘dosa’)

 

Mufradat 587: kalimah أحٰطَت atau أحٰطَ adalah dalam bentuk fi’il madhi dan ia bermaksud ‘dia telah meliputi‘.

Ia di dalam format Wazan IV (أفعل)

Kata dasar sama dengan Mufradat 150 (Baqarah:19): ح و ط yang bermaksud menjaga, mengawasi, mengelilingi.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 28 kali dalam Al-Qur’an.

Jadi kita sudah jumpa beberapa kalimah yang menggunakan kata dasar ini:

Kalimah ٌمُحِيط (yang meliputi) dalam Baqarah:19

Dan sekarang kita melihat kalimah أحٰطَت atau أحٰطَ (dia telah meliputi)

 

Mufradat 588: kalimah خَطيئَةٌ adalah dalam bentuk isim dan ia bermaksud ‘dosa‘.

Kata dasar sama dengan Mufradat 432 (Baqarah:58): خ ط أ yang bermaksud melakukan kesalahan yang layak dihukum, meninggalkan sesuatu, sesuatu jauh tidak dapat dicapai.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 22 kali di dalam Al-Qur’an.

Jadi kita sudah jumpa beberapa kalimah yang menggunakan kata dasar ini:

Kalimah خَطٰيٰ (dosa-dosa) dalam Baqarah:58

Dan sekarang kita melihat kalimah خَطيئَةٌ (dosa)


 

Ayat 2:83

Mufradat 589: kalimah تَعْبُدُونَ adalah dalam bentuk fi’il mudhari’ jamak dan ia bermaksud ‘kamu menghambakan diri‘.

Kata dasar sama dengan Mufradat 15 (Fatihah:5): ع ب د yang bermaksud melayan, melakukan ibadah, mengagungkan, taat dengan kerendahan hati, meluluskan, ketaatan, hamba, menghambakan.

Kata dasar ini digunakan sebagai 275 kali di dalam Al-Qur’an.

Jadi kita sudah jumpa beberapa kalimah yang menggunakan kata dasar ini:

Kalimah نَعبُدُ (kami menyembah) dalam Fatihah:5

Kalimah اعبُدُوا (‘hambakanlah, beribadatlah’) dalam Baqarah:21

kalimah عَبدِ (hamba) dalam Baqarah:23

Dan sekarang kita melihat kalimah تَعْبُدُونَ (kamu menghambakan diri)

 

Mufradat 590: kalimah وٰلِدَينِ atau والِدَينِ adalah dalam bentuk isim muthanna dan ia bermaksud ‘dua ibubapa‘. Ini adalah kerana ada penambahan يْنِ di hujung kalimah ini yang membawa maksud ‘dua’.

Kata dasar: و ل د yang bermaksud melahirkan, mendapat anak.

Kadangkala ada anak-anak kita yang panggil bapa mereka dengan gelaran ‘waleed’ itu diambil dari kata dasar ini. Kalimah maulud juga diambil dari kata dasar ini.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 102 kali di dalam Al-Qur’an. Boleh rujuk kalimah lain:

2:83 وَالِدَينِ
2:116 وَلَدًا
2:233 وَالِدَاتٌ
2:233 اَولَاد
2:233 مَولودٌ
2:233 وَالِدَةٌ
2:233 وَلَدٌ
4:7 وَالِدَانِ
4:75 وِالدان
9:69 اَولَادًا
11:72 اَلِدَ
14:41 وَالِدَيّ
19:15 وُلِدَ
19:33 وُلِدَت
26:18 وَلِيدًا
31:33 وَالِدٌ
37:152 وَلَدَ
58:2 وَلَدْنَ
71:27 يَلِيدوا
112:3 يَلِدْ
1112:3 يَولَدْ

 

Mufradat 591: kalimah إِحْسَانًا adalah dalam bentuk isim dan ia bermaksud ‘berlaku baik‘.

Ia di dalam format Wazan IV (أفعل)

Kata dasar sama dengan Mufradat 435 (Baqarah:58): ح س ن yang bermaksud cantik, baik, bagus.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 194 kali di dalam Al-Qur’an.

Jadi kita sudah jumpa beberapa kalimah yang menggunakan kata dasar ini:

Kalimah مُحسِنِين (orang-orang yang melakukan perbuatan yang baik) dalam Baqarah:58

Dan sekarang kita melihat kalimah إِحْسَانًا adalah dalam bentuk isim dan ia bermaksud ‘yang baik’.

 

Mufradat 592: kalimat ذِى القُربَى adalah dalam bentuk isim dan ia bermaksud ‘sanak saudara‘.

Kalimah ذى bermaksud ‘mempunyai’. Ini seperti nama DzulQarnain yang bermaksud ‘mempunyai dua tanduk’.

Kalimah قربى bermaksud ‘rapat’. Kata dasar yang sama dengan Mufradat 299 (Baqarah:35): ق ر ب yang bermaksud rapat, dekat, mendekati, di tangan, ahli keluarga, perhubungan rapat, mendekatkan kepada Allah, malam, qurban.

Jadi, apabila dua kalimah ini digabungkan, ia bermaksud ‘sanak saudara’.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 96 kali di dalam Al-Qur’an.

Jadi kita sudah jumpa beberapa kalimah yang menggunakan kata dasar ini:

Kalimah تَقرَبَ (engkau dekati) dalam Baqarah:35

Dan sekarang kita melihat kalimat ذِى القُربَى (anak saudara)

 

Mufradat 593: kalimah يَتٰمٰى atau يَتامٰى adalah dalam bentuk isim dan ia bermaksud ‘anak yatim‘. Iaitu kanak-kanak (belum baligh) yang kehilangan bapanya. Kalimah ini biasa kita pakai di dalam bahasa kita juga.

Kata dasar: ي ت م yang bermaksud anak yatim.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 23 kali di dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 594: kalimah مَسٰكينَ atau مَساكينَ adalah dalam bentuk isim jamak dan ia bermaksud ‘orang-orang miskin‘.

Kata dasar sama dengan Mufradat 293 (Baqarah:35): س ك ن yang bermaksud senyap, rehat, berhenti, tenang, terpelihara, berkat, miskin, lemah lembut, dalam keadaan rendah, tidak mampu bekerja kerana tidak upaya.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 69 kali di dalam Al-Qur’an.

Jadi kita sudah jumpa beberapa kalimah yang menggunakan kata dasar ini:

Kalimah اسكُن (‘tinggallah‘, ‘menetaplah’) dalam Baqarah:35

Kalimah مَسكَنَةُ (kepapaan) dalam Baqarah:61

Dan sekarang kita melihat kalimah مَساكينَ adalah dalam bentuk isim jamak dan ia bermaksud ‘orang-orang miskin’.

 

Mufradat 595: kalimah حُسنًا adalah dalam bentuk isim dan ia bermaksud ‘yang baik‘.

Kata dasar sama dengan Mufradat 435 (Baqarah:58): ح س ن yang bermaksud cantik, baik, bagus.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 194 kali di dalam Al-Qur’an.

Jadi kita sudah jumpa beberapa kalimah yang menggunakan kata dasar ini:

Kalimah مُحسِنِين (orang-orang yang melakukan perbuatan yang baik) dalam Baqarah:58

Kalimah إِحْسَانًا (berlaku baik) dalam Baqarah:83 di atas

Dan sekarang kita melihat kalimah حُسنًا (yang baik)

 

Mufradat 596: kalimah مُعرِضُونَ adalah dalam bentuk isim jamak dan ia bermaksud ‘orang-orang yang enggan‘.

Ia di dalam format Wazan IV (أفعل)

Kata dasar sama dengan Mufradat 269 (Baqarah:31): ع ر ض yang bermaksud mengambil tempat, terjadi, menawarkan, hadir, mengemukakan, menentang, mencadangkan, mendedahkan, melihat, bersedia.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 79 kali di dalam Al-Qur’an.

Jadi kita sudah jumpa beberapa kalimah yang menggunakan kata dasar ini:

Kalimah َعَرَض (dia mempersembahkan) dalam Baqarah:31

Dan sekarang kita melihat kalimah مُعرِضُونَ (orang-orang yang enggan)

 

Allahu a’lam. Sambung ke mukasurat yang seterusnya.

Kemaskini: 16 Ogos 2021